Ю О Васютинська - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 338.45: 330.341.1

Ю.О Васютинська, Н.Л. Кузьмінська АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті проводиться аналіз інноваційної діяльності підприємств хар­чової промисловості, при цьому харчова промисловість і її галузі розгляда­ються згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, КВЕД. Табл. 3. Рис. 2. Літ. 10.

Ю. О. Васютинская, Н. Л. Кузьминская АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ В статье проводится анализ инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности, при этом пищевая промышленность и ее отрас­ли рассматриваются согласно классификации видов экономической деятель­ности (КВЭД).

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, КВЭД. Y.O.Vasyutinskaya, N.L. Kyzminskaya ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

The article analyzes the innovation of the food industry, and the food industry and its industry are considered under the Nomenclature of Activities European Community (NACE).

Key words: innovation, innovation activities, NACE.

Світова криза показала наскільки непередбачуваними можуть бути її нас­лідки для кожної із держав, незалежно від їх позицій і місця у світовій еко­номіці. Криза змусила переглянути і внести відповідні зміни у стратегічні задачі кожної держави. Для України, на нашу думку, важливим висновком має стати те, що наша економіка інерційно залежна від економік розвинених країн. І тому усі заходи, спрямовані на подолання наслідків кризи мають вра­ховувати цей висновок.

При проведенні економічної політики держави досить актуальним є пи­тання інноваційного розвитку. Так майже кожного року Верховна рада Укра­

їни видає матеріали Парламентських слухань «Стратегія інноваційного роз­витку України». Наприкінці серпня минулого року, за ініціативою Комітету з питань науки і освіти парламентське видавництво видало книгу «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [1]. Результатом реалізації даної стратегії, як і у попередніх редак­ціях, «має стати утвердження в Україні інноваційної моделі її економічного і соціального розвитку, підвищення ефективності використання інтелектуаль­ного потенціалу країни, всіх її людських і природних ресурсів, забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення стабільного сталого розвитку і підвищення добробуту громадян. Реалізація Стратегії створить можливості для успішного просування України по шляху розбудови економіки і суспільства, заснованих на знаннях [5]». Але з ряду причин, таких як нормативно-правове забезпечення, організація науково-технічної і освітньої діяльності, недостатнє фінансування тощо, на жаль наша держава продовжує відставати від розвинених країн.

Постановка проблеми. Харчова промисловість є однією з галузей украї­нської промисловості, що розвивається найбільш швидкими темпами. Саме ця галузь із найменшими втратами пережила кризовий період і з початку 2010 року нарощує обсяги виробництва. Для стратегічного планування на­прямів інноваційної діяльності харчових підприємств необхідно спочатку провести аналіз основних показників результативності інноваційної діяльно­сті по підгалузях харчової промисловості і визначити стан інноваційного роз­витку кожної з них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційного розви­тку економіки досліджувались багатьма вченими, їм присвячені численні на­укові розробки таких українських науковців, як О. Амоша [1], А. Гальчинсь­кий [2], В. Гейць [2], О. Лапко [4], Л. Федулова [11]. Проте, практично відсу­тні галузеві дослідження щодо інноваційної діяльності, в тому числі в харчо­вій промисловості України.

Метою дослідження є аналіз інноваційної діяльності підприємств харчо­вої промисловості України згідно КВЕД, що дасть змогу зіставляти і узго­джувати дані національної статистики зі статистикою країн світового співто­вариства.

Основні результати досліджень. Для аналізу загальнопромислових та галузевих тенденцій харчова промисловість і її галузі, у даній статті, будуть розглядатися згідно КВЕД.

КВЕД є складовою системи національних класифікаторів. Вона була роз­роблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 326 від 04.05.93 «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики». Розроблення КВЕД здійснено на базі міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу - Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.l, mod.7). З 01.04.2006 р. вступила в дію нова редак­ція Державного класифікатора видів економічної діяльності, вона діє і до ни­ні.

У таблиці 1 подано ту частину КВЕД, яка має відношення до проведеного в статті аналізу.

Таблиця 1. Класифікація видів економічної діяльності промисловості України

_Розроблено за [8]_

Код КВЕД

Назва

 

Секція С

 

 

Добувна промисловість

 

 

Секція D

 

 

Переробна промисловість

 

 

Підсекція DA

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

 

 

Розділ 15

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв

 

 

Група 15.1

 

 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

 

 

Група 15.2

 

 

Виробництво рибних продуктів

 

 

Група 15.3

 

 

Перероблення та консервування овочів та фруктів

 

 

Група 15.4

 

 

Виробництво олії та тваринних жирів

 

 

Група 15.5

 

 

Виробництво молочних продуктів та морозива

 

 

Група 15.6

 

 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, кро-

 

 

 

хмалю та крохмальних продуктів

 

 

Група 15.7

 

 

Виробництво готових кормів для тварин

 

 

Група 15.8

 

 

Виробництво інших харчових продуктів

 

 

Група 15.9

 

 

Виробництво напоїв

 

 

Розділ 16

 

 

Виробництво тютюнових виробів

 

 

Секція Е

 

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

Перш ніж перейти до аналізу інноваційної діяльності підприємств харчо­вої промисловості, слід розглянути місце харчової галузі в переробній про­мисловості та промисловості загалом.

Із рис. 1 видно, що лідируюче місце за обсягом реалізованої промислової продукції протягом 2007 - 2009 рр. займає переробна промисловість, і цей показник становить в середньому 2/3 усього обсягу реалізованої промислової продукції.


 

1UU-/0

80% ■ 60% ■ 40% ■ 20% ■ 0% ■

 

14%

 

14%

 

19%

 

□ Секція Е. Виробництво та р озподілення електроенергії, газу та води

□ Секція D. Переробна промисловість

□ Секція С. Добувна пр омисловість

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

77%

 

76%

 

72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

9%

 

10%

 

9%

 

 

 

2007         2008 2009

 

Секція D. Переробна промисловість

100% 80% 60% 40% 20%

0%

 

19%

 

19%

 

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81%

 

81%

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

2009

□ Підсекція DA. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнов их вир обів

О Інші галузі переробної промисловості

Рис. 1. Розподіл обсягу реалізованої промислової продукції за основними видами економічної діяльності у 2007 - 2009 рр., %

Розроблено за [3, 6, 7]

За КВЕД підсекція DA (виробництво харчових продуктів, напоїв та тю­тюнових виробів) складається з виробництва харчових продуктів, напоїв (ро­зділ 15) і з виробництва тютюнових виробів (розділ 16). Оскільки за обсягом реалізованої продукції на виробництво тютюнових виробів протягом остан­ніх трьох років припадає не більше 2 % обсягу продукції переробної промис­ловості, то далі у статті під харчовою промисловістю слід розуміти лише ви­робництво харчових продуктів та напоїв (розділ 15).

За даними офіційної статистики в 2007 та 2008 роках обсяг реалізованої про­дукції харчової промисловості склав близько 17 % від обсягу реалізованої проду­кції переробної промисловості, а в 2009 р. - майже 24 %. Але це збільшення від­булося не лише за рахунок зростання обсягу реалізованої продукції харчової промисловості, а і за рахунок зменшення загального обсягу реалізованої продук­ції переробної промисловості. Протягом останніх трьох років, обсяг реалізованої продукції харчової промисловості лише збільшувався і в 2009 р. зріс на 28,5 % в порівнянні з 2008 р. і на 44,5 % в порівнянні з 2007 р.

В Україні промислове виробництво харчових продуктів здійснюють майже 8 тисяч підприємств, на яких працюють близько пів мільйона осіб (13,8 % зайня­тих у промисловості). Номенклатура продукції перевищує 4 тисячі найменувань [9]. Харчова промисловість складається з дев'яти підгалузей (групи 15.1 - 15.9, табл. 1). Вклад кожної підгалузі в обсяг реалізованої продукції харчової промис­ловості в 2009 р. представимо на рис. 2.

Як видно з рис. 2 в 2009 р. близько половини в обсязі реалізованої харчової продукції становлять виробництво напоїв та виробництво інших харчових про­дуктів, майже однакові часки займають м'ясна та молочна галузі. Найменшим євклад рибної, борошнокрупяномельної галузі, виробництва кормів для тварин та переробки і консервування.

вир-во м'ясних і продуктів 14,8%

вир-во напоїв 24,3%

вир-во рибних продуктів 1,5%

переробка та

t консервування

5,4%

вир-во олії та ■— жирів

8,6%

вир-во

вир-во інш. харч. продуктів 21,7%

мол.продуктів та

морозива

16,0%

вир-во кормів

вир-во продуктів

борошна, крупів, крохмалю

3,4%

для тварин -1

4,2%

Рис. 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції у харчовій промисловості за видами економічної діяльності в 2009 р, %

Розроблено за [3, 6, 7]

Також слід зазначити, що виробництво інших харчових продуктів є сумар­ним показником, який включає в себе виробництво хліба та хлібобулочних виро­бів; сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; цукру; какао, шоко­ладу та цукристих кондитерських виробів; макаронних виробів; чаю та кави; прянощів та приправ; продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів; ха­рчових продуктів, не віднесених до інших групувань, тому він не може бути зна­чущим в порівнянні з показниками інших підгалузей. За проведеним авторами аналізом статистичних даних найбільший вклад у сумарний показник вносять виробництво хліба та хлібобулочних виробів; сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; цукру.

Щодо обсягу реалізованої інноваційної продукції, то харчова промисловість займає третє місце в загальному обсязі реалізованої інноваційної промисло­вої продукції (15,5 %) і таким чином значною мірою визначає розвиток україн­ської економіки загалом.

Відповідно до визначення інноваційної продукції [6], з 2007 р. її поділяють на «нову для ринку» і «нову для підприємства». Мінімальним рівнем новизни длязарахування виробленого товару до категорії «інновація», є новизна для підпри­ємства. Вклад кожної підгалузі харчової промисловості в обсяг реалізації іннова­ційної продукції за рівнем новизни подамо у таблиці 2.

Таблиця 2. Обсяг реалізованої промислової та інноваційної продукції протягом 2007 - 2009 рр. галузями харчової промисловості

Розроблено за [3, 6, 7]

Галузі промисловості

Роки

Обсяг реалі­зованої промислової продукції (тис. грн.) з нього

Іннова­ційної

проду­кції, у %

до гр. 1

Обсяг реалізованої інноваційної проду­кції, що є новою для ринку

Обсяг реалізованої інноваційної продук­ції, що є новою тільки

для підприємства

 

 

 

 

всього (тис. грн.)

у %

до гр. 1

всього (тис. грн.)

у % до гр. 1

А

В

1

2

3

4

5

6

Переробна промис­ловість (D)

2007

461055049,4

8,3

21595214,8

4,7

16608782,1

3,6

 

 

2008

 

 

588525296,5

 

 

7,7

 

 

14311530,2

 

 

2,4

 

 

31116901,0

 

 

5,3

 

 

 

2009

 

 

479806976,6

 

 

6,5

 

 

8165177,3

 

 

1,7

 

 

22886850,3

 

 

4,8

 

Виробництво харчо­вих продуктів, напо­їв (DA 15)

2007

79267466,1

5,0

1253301,7

1,6

2670420,2

3,4

 

 

2008

 

 

102276659,4

 

 

3,3

 

 

845792,4

 

 

0,8

 

 

2522456,8

 

 

2,5

 

 

 

2009

 

 

114336814,2

 

 

4,2

 

 

1061990,7

 

 

0,9

 

 

3752266,7

 

 

3,3

 

Виробництво м'яса та м'ясн. продукції ( DA 15.1)

2007

11129321,7

2,5

32914,4

0,3

254316,3

2,3

 

 

2008

 

 

16176839,5

 

 

1,8

 

 

52264,2

 

 

0,3

 

 

250237,7

 

 

1,5

 

 

 

2009

 

 

16975741,7

 

 

1,8

 

 

48544,5

 

 

0,3

 

 

261460,3

 

 

1,5

 

Виробництво риби та рибн. продудції (DA 15.2)

2007

994348,5

1,4

672,3

0,1

13423,7

1,3

 

 

2008

 

 

1489675,3

 

 

3,0

 

 

12897,6

 

 

0,9

 

 

31993,7

 

 

2,1

 

 

 

2009

 

 

1726310,5

 

 

2,4

 

 

174,0

 

 

0

 

 

41430,5

 

 

2,4

 

Перер. та консерв. овочів і фрукт (DA 15.3)

2007

5088884,3

0,8

34537,2

0,7

6449,3

0,1

 

 

2008

 

 

5596506,4

 

 

3,9

 

 

85037,9

 

 

1,5

 

 

136653,7

 

 

2,4

_

 

 

2009

 

 

6218705

 

 

2,7

 

 

71701,2

 

 

1,2

 

 

94920,9

 

 

1,5

Виробництво олії та твар. жирів (DA 15.4)

2007

4155696,9

9,3

117,3

0

385497,1

9,3

 

 

2008

 

 

6733742,2

 

 

2,6

 

 

9382,5

 

 

0,1

 

 

170041,4

 

 

2,5

 

 

 

2009

 

 

9852606,9

 

 

4,6

 

 

10901,8

 

 

0,1

 

 

445470,2

 

 

4,5

 

Виробництво мол. прод. та морозива (DA 15.5)

2007

15030320,5

4,9

155710,1

1,0

591868,0

3,9

 

 

2008

 

 

17532670,2

 

 

2,1

 

 

64208,4

 

 

0,4

 

 

296901,7

 

 

1,7

 

 

 

2009

 

 

18309675

 

 

2,4

 

 

73341,6

 

 

0,4

 

 

365836,5

 

 

2,0

 

Виробництво прод.

 

2007

 

 

2888964,8

 

 

1,3

 

 

0

 

 

0

 

38259,5

 

 

1,3

 

боршн. та крупян.

 

2008

 

 

4336693,5

 

 

0,7

 

 

115,5

 

 

0

 

 

30275,9

 

 

0,7

 

(DA 15.6)

 

2009

 

 

3856959,7

 

 

0,5

 

 

149,0

 

 

0

 

 

19731,7

 

 

0,5

Виробництво

 

2007

 

 

1998626,4

 

 

0,6

 

 

120,7

 

 

0

 

12024,1

 

 

0,6

 

кормів для тварин

 

2008

 

 

2973704,5

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Ю О Васютинська - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості