Ф Ф Бутинець - Бухгалтерський облік контроль і аналіз - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЖДТУ № 1 (51)

Економічні науки

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

УДК 657

Бутинець Ф.Ф., д.е.н., професор,

Житомирський державний технологічний університет

РІШЕННЯ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Розглядаються проблеми формування базових нормативних документів для ведення бухгалтерського обліку в різних країнах світу

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси визначають постановку нових проблемних питань в сфері бухгалтерського обліку, одним з яких є питання розбіжності у регулюванні бухгалтерського обліку, які виникають між країнами. Це спричиняє ускладнення комунікаційних процесів між суб'єктами в міжнародному бізнесі.

Системи бухгалтерського обліку різних країні відрізняються, оскільки формуються під впливом характерних для неї явищ та факторів: заборон, економічної кризи, політичних і економічних взаємовідносин з іншими країнами, культурних надбань, тобто релігії, а також ряда інших явищ і процесів.

Одним з суттєвих факторів, що впливає на регулювання бухгалтерського обліку в країні, є її правова система. Визначення стандартів бухгалтерського обліку значною мірою спирається на правові традиції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування базових постулатів ведення бухгалтерського обліку цікавить багатьох фахівців. На жаль, можна назвати лише декілька справжніх науковців, які висловили свою думку з цієї проблеми: Ю.М. Медведєв, Д.О. Панков, Я.В. Соколов, К.Ю. Циганков, А. Яруга.

Викладення основного матеріалу дослідження. В країнах, де правова система сформувалась на основі римського права, принципи бухгалтерського обліку встановлюються урядом або законодавчими органами, що спостерігається, наприклад в країнах континентальної Європи: Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії. Питання бухгалтерського обліку в цих країнах зазвичай регулюються Торговельним кодексом, законами про підприємства чи акціонерні товариства. Одержувачами узагальненої облікової інформації є кредитори, податкові органи, акціонери. Іншою характерною ознакою країн, на які вплинуло римське право, є обмежений вплив професійного середовища на становлення права.

По-іншому представлена ситуація в країнах з правовими традиціями, що виникали у зв'язку з обмеженим втручанням держави, таких, як Великобританія, Сполучені Штати Америки, Ірландія, Австралія, Канада, Нова Зеландія. Стандарти бухгалтерського обліку в зазначених країнах сформовані без участі урядових організацій, а правове регулювання має місце тільки у відношенні до конкретних випадків, що не формують загальні принципи бухгалтерського обліку на майбутнє. В цих країнах існує система звичайного права -common law, в якій суттєве значення мають прецеденти і інтерпретації. Одержувачами облікової інформації є головні акціонери, а стандарти бухгалтерського обліку розробляються в професійному середовищі, є незалежними та мають директивний характер.

Незважаючи на те, що жодна з представлених правових систем не існує в чистому вигляді, вони впливають на порядок становлення права і його зміст, в чому і полягає основна особливість. Що стосується балансового права, то принципові розбіжності між звичаєвим правом і тим, що ґрунтується на римському праві, були виявлені під час опрацювання і затвердження IV i VII Директив Європейського Союзу.

Звичаєве право - Сполучені Штати Америки і Великобританія. Типовими представниками держав, правова система яких побудована на звичаєвому праві, є Сполучені Штати Америки і Великобританія.

Зародження бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах Америки пов'язане з діяльністю створеної в 1886 році Американської асоціації громадських бухгалтерів (American Association of Public Accountants) та Інституту рахівників і бухгалтерів (Institute of Bookkeepers and Accountants). Обидві організації сприяли створенню професії сертифікованого громадського бухгалтера - certified public accountant -спочатку в штаті Нью-Йорк, а потім в інших штатах. Започатковано видання професійного журналу "Journal of Accountancy" і вперше опубліковано термінологію бухгалтерського обліку. Спочатку питання, пов'язані з бухгалтерським обліком, сприймалися як такі, що належали до компетенції приватних підприємств, які не зобов'язані були розкривати інформацію.

Фінансова криза 1929 року, вваслідок якої була втрачена довіра інвесторів до ринку капіталів, суттєво змінила функціонування підприємств і значення бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах Америки. Корпорації, бухгалтери і біржа стали предметом суворої критики. Аналіз такої ситуації дозволив виявити одну з її причин - брак комплексної і зрозумілої інформації, яку акціонери могли б використовувати під час прийняття рішень. Крім того, помічено факт застосування підприємствами різних методик бухгалтерського обліку при складанні фінансової звітів. Це також обумовлено проблемою відсутності загальнодержавних правил, які регулювали проблеми звітності - кожен штат керувався власними правилами при її складанні[1].

Безпосереднім результатом фінансової кризи було створення Конгресом в 1934 році Комісії з цінних паперів і фондової біржі (Securities and Exchange Commission -SEC). Спочатку SEC виконувала значну кількість обов'язків у сфері розробки положень і правил, що стосуються фінансових звітів товариств. Поступово дійшли висновку: для того, щоб вимагати від підприємств фінансові звіти, яким можна довіряти, потрібно створити окрему організацію, яка б відповідала за опрацювання принципів бухгалтерського обліку і фінансових звітів[2].

З цією метою в 1939 році створено Комітет з бухгалтерських процедур (Committee on Accounting Procedures - CAP), який в 1959 році замінили Радою з принципів бухгалтерського обліку (Accounting Principles Board - APB).

Діяльність АРВ критикувалася від початку її заснування. Обвинувачення стосувалися того, що, замість загальних принципів бухгалтерського обліку, вона видавала стандарти, спрямовані на специфічні проблеми. Членами АРВ були бухгалтери, які належали до Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accounting - AICPA) - організації, яка об'єднувала професійних бухгалтерів з усіх штатів. Тісний взаємозв'язок цих двох організацій було сприйнято негативно, перш за все, тому, що бухгалтери, будучи членами АРВ, в своїй діяльності могли захищати поглядисвоїх клієнтів. Зрозуміло, що структура АРВ була також визнана неефективною. АРВ була великою організацією, члени якої не були штатними працівниками, працювали безкоштовно і зустрічалися лише кілька днів на місяць[3]. Розроблені АРВ проекти стандартів також вважалися важкодоступними для громадськості, що ускладнювало розусіння положень і коментарів до них, а також досягнення завдань стандарту щодо розв'язання конкретних проблем.

У результаті цієї критики в 1973 році АРВ була реорганізована й перейменована на Раду зі стандартів фінансового бухгалтерського обліку (Financial Accounting Standards Board - FASB). Найважливішу різницю між двома організаціями наведено в табл. 1.1

FASB є інститутом, який опрацював першу в світі сукупність концепцій системи бухгалтерського обліку. Напрямом діяльності є створення основ для розвитку всіх напрямів бухгалтерського обліку, з одночасним збереженням спільних рис та тісного зв'язку з потребами практики. Метою діяльності Ради є розробка стандартів, що будуть схвалені як підприємствами, так і користувачами фінансових звітів. Тому Радою зі стандартів бухгалтерського обліку дотримувався політики доступності або відкритості (sunshine policy), згідно з якою, її застосування відкрите для громадкостії.

Таблиця 1. Порівняння окремих особливостей Ради з принципів бухгалтерського обліку (Accounting Principles Board - АРВ) і Ради зі стандартів фінансового обліку

_(Financial Accounting Standards Board - FASB)_

Ознака організації І        АРВ І FASB І

Чисельність членів

18

7

Спосіб зайнятості

Умовна

Повна зайнятість,

членів

зайнятість, без

добре оплачувана

 

заробітної

робота

 

плати

 

Автономія

Один з

Відповідальність

 

комітетів АІСРА

перед FAF*

Фінансування

Відсуиність власних фондів

Фінансово незалежна -фінансується на однаковому рівні багатьма організаціями

 

Характеристика членів

Професійні бухгалтери, члени АІСРА

Не тільки професійні бухгалтери

 

* Financial Accounting Foundation (Фундація з фінансового обліку) Джерело: власне опрацювання

Нині до процесу розробки стандартів бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах Америки, крім FASB, залучено наступні організації5:

- Фундація з фінансового обліку (Financial Accounting Foundation - FAF) - наглядає за діяльністю FASB, є відповідальною за залучення і управління її фондами. Обирається до 7 членів, а також обираються члени FASАС;

- Консультативна рада зі стандартів бухгалтерського обліку (Financial Accounting Standards Advisory Council -FASAC) - радник FASB, коментує і інтерпретує проблеми, що виникають в ході її діяльності. Її члени представляють широке коло бухгалтерів, аудиторів, а також користувачів фінансової звітності;

- Група з вирішення цільових питань (Emerging Issues Task Force - EITF) - колектив, створений FASB, займається ідентифікацією термінових питань, що виникають, а також формулюванням шляхів швидкого розв'язання проблем;

- Рада зі стандартів обліку в державних установах (Governmental Accounting Standards Board - GASB) -займається      розробкою      стандартів      в сфері

бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств державного сектору.

Підсумовуючи вище наведені проблемні питання, можна відзначити, що стандарти бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах Америки приймаються приватними інститутами, а урядові інститути відповідають за їх введення і виконання державними товариствами. Необхідно відзначити, що співпраця між державними і урядовим сектором проходить на належному рівні. Незважаючи на те, що SЕС має право вето щодо пропонованих стандартів FASB, вона рідко його використовує.

Подібна ситуація представлена і у Великобританії. Система правових стандартів бухгалтерського обліку побудована професійними організаціями бухгалтерів, які з'явилися в цій країні найпершими в світі, вже в 1850 році. Спочатку основну роль під час розробки стандартів відігравали наступні професійні організації бухгалтерів:

- Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW);

- Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії (The Institute of Chartered Accountants of Scotland - ICAS);

- Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії (The Institute of Chartered Accountants in Ireland - ICAI);

- Сертифікована асоціація присяжних бухгалтерів (The Chartered Association of Certified Accountants - CACA);

- Інститут бухгалтерів з управлінського обліку (The Institute of Cost and Management Accountants - ICMA);

- Інститут державних фінансів та обліку (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy - CIPFA).

ICAEW видавав стандарти бухгалтерського обліку до 1970 року. Потім був замінений на Комітет з регулювання стандартів бухгалтерського обліку (Accounting Standards Steering Committee - ASSC), пізніше перейменований на Комітет зі стандартів бухгалтерського обліку (Accounting Standards Committee - ASC), що діяв до 1990 року. Як ASSC, так і ASC були підпорядковані Консультаційному комітету бухгалтерських організацій (The Consultative Committee of Accountancy Bodies), який створений був в 1970 році і викупив частину згаданих раніше організацій. Обидві організації називалися представниками ASC, які співпрацювали в рамках його діяльності з представниками середовища користувачів фінансових звітів. Кожен вчений, мав пройти апробацію Комітетом або всіма організаціями, кожна з яких мала право вето. Це спричинило продовження процесу прийняття стандартів, проте, компроміси, які виникали, негативно впливали на їх якість. Аналіз цієї ситуації, результати якої представив Dearing Report ("Очікуваний звіт"), обумовив внесення у 1990 році змін і виникнення нової структури для розробки стандартів бухгалтерського обліку у Великобританії[4]. Метою діяльності новоствореної урядом Ради з фінансової звітності (Financial Reporting Council - FRC), яка складалася з 40 членів, став нагляд за процесом визначення стандартів і створення фондів, необхідних для здійснення цієї діяльності[5].

В FRC створено дві наглядові організації: Рада зі стандартів бухгалтерського обліку (Accounting Standards Board - ASB) і Наглядова група з фінансової звітності (Financial Reporting Review Panel - FRRP).

Метою діяльності ASB є прийняття і опублікування стандартів бухгалтерського обліку. Обмежень в діяльності, які мала ASC, у Ради немає. Вона є автономною і може видавати стандарти без консультацій, хоча на практиці звертається з проханням коментувати проекти. Рада співпрацює з і Європейським Союзом у сфері розробки стандартів бухгалтерського обліку і їх застосування державами-членами.

Що стосується FRRP, то вона контролює ті підприємства, які при складанні звітів не користуються обов'язковими принципами бухгалтерського обліку, а тому викликають підозру, що не стосується принципу достовірного і справедливого представлення (true and fair

4 S.T. Surdykowska, Rachunkowosc, s. 152.

5 [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://www.fasb.org.

view). Організація не має права накладати санкції, проте, може притягти підприємство до суду.

Організацією, що співпрацює з ASB, є Група з актуальних проблем (Urgent Issues Task Force - UITF), метою якої є вирішення тих проблем в сфері бухгалтерського обліку, які недостатньо врегульовані існуючими стандартами, врегулювання нових питань або тих, які спричиняють виникнення інтерпретаційних розбіжностей.

Прийняті стандарти, такі, як ASC та ASB, є сукупністю загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку у Великобританії.

Структуру FRС утворюють також наступні установи (рис. 1)8:

- Рада з аудиторської практики (Auditing Practices Board - APB) - займається створенням стандартів у сфері фінансового контролю, зміцнюючи при цьому публічну довіру;

- Рада зі стандартів страхування (The Board for Actuarial Standards - BAS) - створена в 2006 році, займається страховою діяльністю. Її завданням є розробка стандартів високої якості в цій галузі;

- Рада з професійного нагляду (Professional Oversight Board - POB) - наглядає за діяльністю бухгалтерів, аудиторів і страховиків, здійснює моніторинг якості процесу фінансової ревізії щодо суб'єктів господарювання;

- Рада з розслідування бухгалтерських справ та підтримання порядку (Accountancy Investigation and Discipline Board - AIDB) - є незалежною слідчою і дисциплінарною організацією для бухгалтерів у Великобританії.

Рада фінансової звітності Financial Reporting Council (FRQ

ASB

APB

BAS

POB

FRRP

AIDB

UITF

ASB - Accounting Standards Board - Рада зі стандартів бухгалтерського обліку APB - Auditing Practices Board - Рада з аудиторської практики BAS - The Board for Actuarial Standards - Рада зі стандартів страхуванн POB - Professional Oversight Board - Рада з професійного нагляду FRRP - Financial Reporting Review Panel - Наглядова група з фінансової звітності AIDB    -    Accountancy    Investigation    and    Discipline    Board    -    Рада з підтримання порядку

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ф Ф Бутинець - Бухгалтерський облік контроль і аналіз

Ф Ф Бутинець - Атестація науковців потребує вдосконалення або реформувати треба але обдумано

Ф Ф Бутинець - Підготовка кадрів сучасні підходи

Ф Ф Бутинець - Наукова школа її ознаки та умови формування

Ф Ф Бутинець - Наукові дослідження житомирської наукової бухгалтерської школи жнбш