Я В Панас - Аналіз інноваційних аспектів ринку програмного забезпечення масового використання - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 330.43: 338.242.4

І.І. Новаківський, Я.В. Панас

Національний університет "Львівська політехніка"

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ РИНКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

© Новаківський     Панас Я.В., 2007

Розглянуто проблеми підвищення ефективності використання програмного забезпечення масового використання в Україні. Здійснено порівняльний аналіз комерційного та вільного програмного забезпечення. На основі розглянутого матеріалу зроблено висновок про необхідність сприяння широкому використанню вільного програмного забезпечення, запропоновано конкретні заходи в цьому напрямі.

Work is devoted working out problems of increase of efficiency of the use of the mass use software in Ukraine. The comparative analysis of commercial and free software is conducted. On the basis of the considered material conclusion is drawn about the necessity of assistance the wide use of free software, the row of concrete measures is offered in this direction.

Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття став періодом інтенсивного розвитку інформаційного суспільства. Нові ІТ сформували ту базу, яка обумовила підвищення когнітивного рівня людини та її суспільного розвитку шляхом практичних інформаційних впливів на навколишній світ. Наукові й технічні працівники збирають і продукують інформацію, менеджери й фахівці опрацьовують її, викладачі й працівники комунікаційної сфери поширюють її. В інформаційному суспільстві обсяги інформації, знань, інформаційних послуг швидко зростають, а галузі, пов'язані з їх виробництвом (телекомунікаційна, комп'ютерна, телевізійна тощо) динамічно розвиваються і стають домінуючими. Формування інформаційного суспільства ознаменувалося такими перетвореннями:

• глобалізацією всіх сфер соціально-економічної діяльності людини;

• роль інформаційних потреб людей стає визначальною;

• забезпечується вільний доступ кожної людини до глобальних інформаційних ресурсів;

• відбуваються неперервні інноваційні процеси в усіх сферах діяльності людини. Інноваційна діяльність, наукові розробки, розвиток фундаментальних наук потребують

великомасштабних фінансових і матеріальних витрат, потужного кадрового та інфраструктурного забезпечення, що супроводжується масовим проникнення ІТ в усі сфери людської діяльності. Україна володіє достатньо вагомим та перспективним (з погляду основних напрямів фунда­ментальних і прикладних наук) інноваційним потенціалом, який сьогодні використовується далеко не в повному обсязі, що зумовлено потребами його технологічного та структурного оновлення, розширення фінансової підтримки інноваційної діяльності, поглибленням та диверсифікацією форм міжнародного науково-технічного співробітництва.

Основою інноваційних процесів інформаційного суспільства стає формування і освоєння нових комп' ютерних ІТ, які розпочинаються з фундаментальних досліджень, спрямованих на отримання нових наукових знань і виявлення найістотніших закономірностей і реалізуються у прикладних застосуваннях проведенням досліджень та практичним використанням відкритих попередньо явищ і процесів. Можна констатувати, що основним елементом інноваційних зрушень в суспільстві стає масове проникнення комп' ютерних ІТ в усі сфери діяльності людини. Визна­чальною опорною складовою цих ІТ є програмне забезпечення (ПЗ), яке стає базовим чинником, що обумовлює інноваційні перетворення в суспільстві, оскільки саме воно доносить до споживача нові можливості задоволення інформаційних потреб.

Аналіз останніх досліджень та результатів проблеми. Розвиток ринку ПЗ обумовлюється потребами масового споживача [4]. Основним завданням переходу до інформаційного суспільства є необхідність підготовки людей до швидкого сприйняття й обробки більших обсягів інформації, оволодінню сучасними засобами, методами й технологією роботи в мережі. Для вільної орієнтації в інформаційному потоці людина повинна оволодіти інформаційною культурою як однією зі складових загальної культури. Загалом фахівці вказують, що нове масове ПЗ опосередковано сприяє:

• вихованню нової культури;

• оптимізації процесів з скороченням виконуваних завдань;

• пошуку і розвитку нових технологій;

• усунення бар'єрів між різними процесами.

Ефективність використання інформації значною мірою визначають зміни, які формують механізми формування нової інформації та напрями її використання [1]. В сфері господарської діяльності це означає доступність, прибутковість, продуктивність. За прогнозами дослідницької корпорації IDC за період з 1996 по 2010 роки динаміка розвитку ІТ буде такою:

• сукупний інформаційний продукт зросте з 500 млрд. дол. до більш ніж 2,5 трлн. дол.;

• витрати корпорацій на ІТ зростуть з 2,0-2,5% їхнього обороту до більш ніж 5%;

• 80% закупівель ПК до 2010 року припадатиме на ринок домашніх ПК;

кількість під' єднаних до мережі користувачів перевищить 1 млрд.;

• обсяг інтерактивної комерції зросте з 150 млрд. дол. у 2000 році до 1 трлн. дол. у 2010 р. Наведені дані свідчать про інтенсивне зростання електронного інформаційного простору,

динамічність та інноваційність зростання людського суспільства. Варто зазначити, що ПЗ стало тим зв' язним елементом, який забезпечує ефективне використання електронного інформаційного простору. Очевидно, що роль ПЗ із утвердженням інформаційного суспільства лише зростає [3]. Разом з тим проблеми впливу інноваційних аспектів ринку ПЗ сьогодні недостатньо досліджені. На цьому фоні загострюється протистояння між комерційним та вільним програмним забезпеченням [2]. Тут показано, що переваги вільного програмного забезпечення не очевидні.

Постановка задачі. Ера інформатизації, комунікації та інтернаціоналізації вимагає підтримки неперервного оновлення ІТ, що найглибше проявляється в удосконаленні ПЗ. Під час розвитку інформаційного суспільства відбувається експоненційне нарощення нової різнорідної інформації: ідеологічної, науково-технічної, технологічної, соціальної тощо. Тому організовування та ефективність функціонування масового ПЗ є важливим фактором подальшого соціально-економічного розвитку країни, а рівень оснащеності населення ІТ впливає так на економічний розквіт нації.

З одного боку, саме ПЗ масового застосування, періодично оновлюючись, є тим інноваційним продуктом, який з часом охоплює все ширше коло споживачів. З іншого боку, масове ПЗ надає можливість кожному користувачу застосовувати інноваційне ПЗ з метою використання потужного інструментарію для оброблення різнорідної інформації та ініціювання нових можливостей, що надаються через глобальну мережу INTERNET. Адже кожна людина протягом свого життя стикається з різними задачами, серед яких визначальними є слабкоструктуровані задачі системного аналізу, багатоцільової оптимізації, факторної оцінки і мінімізації ризику (наприклад, оброблення даних про здоров' я). Відмінною рисою цих задач - неповнота, непевність, нечіткість, супе­речливість первинних даних.

Все зазначене наголошує на потребі в доступному ПЗ для кожної людини. Об'єктивний інтерес сучасної науки і практики становлять дослідження, пов'язані з масовим впровадження ПЗ в різні сфери соціально-економічної діяльності людини. Величезна кількість негативних прикладів нераціонального впровадження і подальшого використання ПЗ і, як результат, неефективна взаємодія людини з інформаційним середовищем зумовлює потребу досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру, спрямованих на подолання внутрішніх протиріч і труднощів у розвитку електронного інформаційного простору, сформованого за допомогою ПЗ.

Сучасний ринок ПЗ формується десятками тисяч фірм, які пропонують широкий спектр прикладних програм, створених для роботи на різних платформах. Рушійним чинником перетворень в інформаційній практиці може стати динамічне покращання співвідношення можливості/ціна по найважливіших складових ПЗ.

Виклад основного матеріалу. Відправною точкою історії розвитку ринку ПЗ можна вважати 1969 рік, коли фірма IBM почала продавати своє ПЗ як самостійний товар окремо від устаткування (ЕОМ). І розробники, і постачальники, і споживачі швидко оцінили прибутковість продажу готового ПЗ, як товару, й ефективність його використання. Ринкова система господарювання (ринкова економіка і механізми стимулювання творчого потенціалу розробників ПЗ) дозволила швидко сформувати і наситити ринок ПЗ. Особливо розширився ринок ПЗ з появою ПК, коли користувачами стають не тільки організації, але й кожна людина. Порівняно низька ціна на ПЗ для ПК та іншої електронної техніки дозволяє багатьом користувачам купувати його без детального тестування та отримання необхідного обслуговування з боку постачальника. Сьогодні на ринку є десятки тисяч програм найрізноманітніших напрямків застосування. Ринок ПЗ є надзвичайно різноманітним і охоплює:

• операційні системи (ОС) та інше системне ПЗ;

• офісне ПЗ (наприклад, текстові редактори);

• спеціалізоване ПЗ (наприклад, бухгалтерська програма);

• вертикальне ПЗ адаптоване для конкретних галузей (наприклад, банківська справа);

• засоби розробки ПЗ;

• ігрове ПЗ;

• широкий спектр спеціалізованих продуктів (наприклад, системи безпеки).

Без ОС не може працювати жоден комп'ютер - вона формує основу взаємодії користувач-ЕОМ. Поява нових поколінь і нових типів ОС спричиняє потребу як у адаптації існуючого ПЗ, так і в розробленні нового, що забезпечить актуальні потреби суспільства в сфері опрацювання даних. Індустрія обслуговування населення (банки, страхові компанії, торгові фірми тощо) вкладають кошти в розроблення ПЗ для обслуговування вдома. Об'єднуються можливості обчислювальних мереж, банків даних і ПЗ обслуговування, які дозволяють кожному з дому через ПК одержати потрібну йому інформацію з банків даних (наприклад, про наявність певного товару, його якості, замовити цей товар тощо). Держави Європейського співтовариства з 1992 року ввели в дію стандарт електронного обміну даними між промисловими і торговельними фірмами (EDIFACT). Цей стандарт і зв'язане з ним нове ПЗ дозволять проводити практично всі торгові операції на рівні обміну через комп'ютерну мережу. Сьогодні через глобальні комп'ютерні мережі не тільки здійснюється продаж, але й організується демонстрація ПЗ, ознайомлення користувача з доку­ментацією, а також надання потенційному покупцю інформації про переваги і недоліки порівняно з аналогічними пакетами.

Не менш широко використовуються офісні пакети прикладного ПЗ, які мають допомагати у створенні: текстових документів, графічних, змішаних типів документів, інтерактивних презентацій, web-сторінок з мультимедіа; формуванні і обслуговуванні баз даних; організовуванні роботи з електронною поштою; перевірці правопису; логічній розмітці документів; створенні графіків та діаграм; пропонуванні шаблонів; обробці числової інформації.

Офісний пакет - сукупність програм (додатків) з уніфікованим інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки інформації, до якого прийнято зарахувати такі складові: текстові процесори; табличні процесори; системи ілюстративної і ділової графіки (графічні процесори); системи управління базами даних; експертні системи; програми математичних розрахунків, моделювання і аналізу експериментальних даних.

Для прикладу можна навести такі офісні пакети:

• для документообігу (Microsoft Office, Open Office, Star Office, Koffice та ін.);

• для колективної роботи (GroupWise, SharePoint Portal, Lotus Domino R5). Пропоновані на ринку ПЗ додатки, в загальному випадку, можуть бути виконані як окремі

програми або як інтегровані системи. Інтегрованими системами зазвичай є експертні системи,програми математичних розрахунків, моделювання і аналізу експериментальних даних, а також офісні системи. Було б неповно, коли б не згадати про тенденції зближення ПЗ загального користування з ПЗ вбудованих систем. Вбудована система (англ. embedded system) — це будь-яка комп'ютерна система чи обчислювальний пристрій, що виконує спеціалізовані функції. Вбудовані системи забезпечують роботу тисяч різноманітних інтелектуальних взаємодіючих систем, таких як: касові термінали, телевізійні приставки, цифрові медіа-програвачі, складна споживацька елект­роніка, IP-телефони, мережеві шлюзи, серверні пристрої, кіоски та торгові автомати, промислові системи керування і системи керування завданнями, вимірювальні і контрольні прилади, кишенькові комп'ютери та інші мобільні пристрої.

Кожний офісний пакет створюється і використовується для окремих ПК (наприклад, Microsoft Office для MS Windows, KOffice для KDE) або для кількох (Open Office для MS Windows і Linux). Офісний пакет може об'єднувати все необхідне для роботи офісу підприємства, а саме: засоби підтримки телефонів, документообігу, серверів, відеоспостереження тощо. (Template 20) Разом з тим існує офісний пакет для кишенькових ПК та мобільних телефонів підтримує роботу з документами, електронними таблицями і електронними презентаціями (QuickOffice Premier).

Провідним світовим розробником ПЗ є заснована в 1975 році корпорація Microsoft, яка пропонує низку рішень для управління бізнесом, наданні послуг і розробці Internet-технологій для ПК і серверів. Компанія пропонує широкий спектр ПЗ ділового і особистого застосування, покли­каних розширити можливості людини або компанії за рахунок використання сучасного ПЗ у будь-який час, в будь-якому місці і на будь-якому пристрої. Програмні продукти корпорації Microsoft користуються величезною популярністю серед замовників у всьому світі і отримали щонайширшу підтримку сторонніх компаній, що пропонують сервісні послуги на комп'ютерному ринку.

Основним продуктом компанії є ОС Microsoft Windows, яка спочатку проектувалось як графічна надбудова над середовищем MS DOS. Станом на 2006 рік Windows утримує монопольне становище (близько 94%) світового ринку для ПК, дещо втрачаючи позиції через зростання інтересу до відкритих систем. Вона також використовується на малих та середніх серверах мереж та баз даних. Останнім часом Microsoft проводить маркетингові дослідження, що мають на меті показати привабливість сімейства Windows на ринку корпоративних систем [3]. Сьогодні найпоширеніша версія Microsoft Windows XP 2001 року. У листопаді 2006 року, після більш ніж 5 років розроблення, корпорація Microsoft випустила ОС Windows Vista, що містить велику кількість нововведень та архітектурних змін порівняно з попередніми версіями Windows. Серед нововведень можна виділити новий інтерфейс користувача (Windows Aero), низку вдосконалень безпеки (контроль реєстраційного запису користувача) та нові програми для мультимедіа (Windows DVD Maker). Windows Vista проводить фільтрацію і індексацію метаданих документа, так що віртуальні теки можуть автоматично поповнюватися документами, що мають відповідні властивості. Істотно покращені засоби пошуку інформації на ПК. Застосування відкритих стандартів (XML, XAML, ZIP) вирішує проблеми обробки документів в різних пристроях і додатках. У Windows Vista значки тек і ікон автоматично відображають реальний зміст і стан відповідних файлів. Робота з документами організована за допомогою метаданих, в термінах авторів, тем, ключових слів. Нові засоби забезпечать оновлення і синхронізацію інформації відразу на всіх ПК, файлових серверах і інших пристроях, таких, як мобільні телефони і кишенькові комп'ютери.

Іншим, не менш поширеним, продуктом компанії є Microsoft Office (пакет додатків для операційних систем Microsoft Windows і Apple Macintosh). До складу цього пакета входить ПЗ для роботи різними типами документів: текстами, електронними таблицями, базами даних тощо. Microsoft Office є сервером OLE об'єктів і його функції можна використовувати іншим застосу­ванням, а так само самим додаткам Microsoft Office. Підтримує скрипти, написані на VBA.

Ще на початку 90-х років сформувалося таке поняття, як стандартний стиль інтерфейсу Windows-додатків, якого традиційно дотримуються всі розробники прикладного клієнтського ПЗ. Стандартом де-факто слугуєь саме інтерфейс Microsoft Office, який з'явився майже 20 років тому і загалом за весь цей час не змінювався, хоча пакет за ці роки перетворився абсолютно радикально (на початку 90-х Windows Office складався тільки з Word і Excel, Word 90-х містив 2 панелі, тоді як

Word 2003 року - вже 31). Тепер настає момент змін у цій сфері: якісно новий інтерфейс (Ribbon) отримали найпопулярніші офісні застосування — Word, Excel, PowerPoint і Access Outlook залишився старий варіант). Основні напрями розвитку Office визначені так: забезпечення кому­нікації і співпраці в уніфікованому клієнтському середовищі, можливість пошуку і вибірки по­трібних відомостей з величезних обсягів вхідної і зовнішньої інформації, широке використання візуальних методів обробки і аналізу даних. З погляду загального управління бізнес-процесами підприємств дуже важливо, що Office 12 буде побудований на базі стандартизованої інтегрованої архітектури, яка дозволить ефективніше управляти повним життєвим циклом документів і кон­тенту, зокрема на базі відкритих XML-стандартів.

Монопольний контроль компанії Microsoft над ринком ОС для ПК натикається на жорсткий опір від продуктів компанії Apple та з боку вільного ПЗ.

Apple і її комп'ютери Macintosh сьогодні в основному захопили найдорожчий сегмент ринку: графічний дизайн, технології, що застосовуються в науці і дослідженнях, індустрію музики і відео, і, природно, звичайних користувачів, які вже зацікавлені в надійно працюючому та ефективному ПЗ[3]. На цих ПК встановлюється MacOS X з ряду графічних ОС компанії Apple. MacOS X - це наступниця оригінальної MacOS 1984 року компанії Apple. На відміну від попередниці MacOS X є UNIX-системою, що розроблена на основі FreeBSD. Перші випуски MacOS X були у 1999 році -MacOS X Сервер 1.0, та в березні 2001 - MacOS X в10.0. З того часу було випущено ще 4 версії MacOS X у варіантах "кінцевий користувач" та "сервер". Остання версія, MacOS X в10.4, випущена у квітні 2005 року. Версіям MacOS X присвоюють імена великих тварин з родини котячих. Серверна версія MacOS X архітектурно ідентична настільній, але запускається на серверах вироб­ництва Apple. Вона містить програми для керування робочими групами та адміністрування ключо­вих мережевих служб, а також поштові служби, сервери Самба, LDAP службу доменних назв тощо.

Linux і інші безкоштовні ОС з відкритим початковим кодом успішно відстоюють сегменти серверів, технологій урядових установ та підприємств. Понад 60% серверів у світі працюють на Linux. Відкритим називається ПЗ, копії якого можна вільно розповсюджувати, використовувати у будь-яких цілях, вихідні коди програми доступні усім і їх можна змінювати, після зміни коди первинних програм або програм, що об'єднують фрагменти відкритого ПЗ, також повинні залишатися відкритими і вільними. До UNIX-подібних ОС належать велика кількість ОС, які можна умовно поділити на три категорії — System V, BSD та Linux. Сама назва UNIX є торговою маркою, що належить The Open Group, що власне й ліцензує кожну конкретну ОС на предмет відповідності стандарту. Тому через ліцензійні чи інші неузгодження деякі ОС, які фактично є UNIX-подібними, не визнані такими офіційно. Деякі варіанти UNIX, як наприклад HP-UX компанії Hewlet Packard та AIX від ІВМ запускаються лише на апаратних системах своїх розробників. Інші можуть запускатись на багатьох апаратних типах, включаючи сервери на базі x86 та ПК. Порівняння ОС Windows та Linux наведено в таблиці.

Linux - не просто потужна операційна система, а ще і готовий продукт і гідний конкурент MS Windows. її можливості все більше зближаються з Windows. У 1990-х роках Linux характеризувався як настільна система для ентузіастів: відсутність драйверів для комп'ютерних комплектуючих і недостатня розвиненість прикладного ПЗ перетворювали роботу з системою в цікавий, але не дуже продуктивний процес. Сьогодні ситуація змінилася. Зокрема, з'явився Open Office, який хоч і не є функціональним аналогом Microsoft Office, забезпечує високу сумісність з ним на рівні форматів файлів. Зближення робочих середовищ Linux і Windows не вплинуло на одне з головних переваг? Linux - низькі системні вимоги до устаткування. На фоні Windows Vista, яка знаменує собою черговий виток вимушених апгрейдів, консервативний і невибагливий Linux виглядає як система, яка взагалі не вимагає додаткових вкладень в апаратне забезпечення. В останні декілька років з'явилося декілька дистрибутивів Linux, творці яких ставили перед собою мету спростити перехід на нову ОС для користувачів, які звикли працювати з Windows (Windows, Ubuntu). Open Office.org — офісний пакет із відкритими вихідними кодами, який підтримує різні платформи: Microsoft Windows, UNIX систем Solaris, Linux і MacOS X. Використовує стандартний відкритий формат документів OpenDocument. OpenOffice.org ґрунтується на пакеті StarOffice, що був куплений Sun Microsystems у серпні 1999 року. Вихідні коди пакета буливідкриті у липні 2000 року з метою зламати домінування на ринку Microsoft Office, надавши недорогу, високоякісну і відкриту альтернативу. Вихідні коди доступні під двома різними ліцензіями: LGPL і SISSL (із версії 2.0 лише під LGPL). Звичайно називається OpenOffice, але через проблему із торговим знаком, коректною назвою є OpenOffice.org. Крім цього варто відзначити, що сьогодні на ринку немає єдиного стандарту Linux для ПК, який гарантував би повну сумісність з Windows-додатками, а отже, не варто розраховувати, що Linux домінуватиме на клієнтських платформах загального призначення.

Порівняння характеристик основних конкуруючих ОС: UNIX та Windows

Ь/пІ

1.

2:

Категорії порівняння

Фірма-розробник

3.

Дата розробки.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Дата появи комерційного продукту.

Сімейство UNIX (Linux)

Базова версія відкрита до використання і доробок через INTERNET_

1965-1969 р.р.

Windows

MicroSott

17 вересня 1991 року

10 листопада 1983 року

20 листопада 1985 року

Перелік найбільш відомих продуктів сімейства

Реєстрація торгової марки

6 видання UNIX (1976 р.);

7 видання UNIX (1979 р.); UNIX System V (1983 р.); UNIX System V4 (1987 р.)

ШЩШ^); (1987р.);

Основне призначення.

Рівень надійності та стабільності в роботі.

Доступність коду.

Рівень захисту від втручання в роботу ОС.

Орієнтована вартість.

Для локальних ПК та серверів. В

Windows 1.0 (1985р.);\¥икк^ 2.0

Windows 3.0 (1990р.)^икк^ 3.1 (1992р.); Windows for Workgroups 3.11 (1993); Windows NT (1993р.)^нкк^ 95 (1995р.); Windows 98 (1998р.)^пкк^ Me (2000р.); Windows 2000 (2000р.);Windows XP (2001р.); Windows Vista (2007р.)

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Я В Панас - Аналіз інноваційних аспектів ринку програмного забезпечення масового використання

Я В Панас - Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоспроможності організації