Автор неизвестен - Содержание - страница 1

Страницы:
1  2 

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

том 1 / volume 1

Азарова Т.В., Охота В. І.

СТРАТЕГИ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН

4

Аль Махарік Фарід

НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЕВРОПЕЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ БЛОКОВ

14

Амоша О.І., Череватський Д.Ю.

РОЗВИТОК ШАХТАРСЬКИХ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

19

Андронова И.В.

ЭНЕРГОАУДИТ КАК ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

23

Анісімов А. Є.

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

29

Анісімова О.М.

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ

34

Антошкіна Л. І.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

40

Ахновська І., Тофан А.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІК КРАЇН СНД В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

45

Бабенко А. В.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПОСТ-КИОТСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

51

Бабенко А.Г.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

55

Бабець І.Г.

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ЄС

59

Баев К. А., Баева Е. В.

ПОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТА УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ МАРКЕТИНГА НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ

65

Балабанов К.В.

РІВНІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

69

Балахонова О.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

72

Балашова О. В.

СТАН ФІНАНСОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ЙОГО ЗУМОВИЛИ

76

Барсегян А.Г., Кравченко Н.С.

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ, СТИМУЛЮЮЧИХ РОЗВИТОК І ВПРОВАДЖЕННЯ ВДЕ: ДОСВІД КРАЇН ЄС

79

Беганская И.Ю.

ПОСТКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ НА РЫШКЕ ТРУДА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

84

Безгін К.С., Гришина І. В.

АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПОТРЕБА» В КОНТЕКСТІ ЦІННІСТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

89

Бексултанов О. В.

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

94

Бєліченко К.О.

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

100

Блинов А. О., Рудакова О.В.

РАЗВИТИЕ РОССИИ И МИРА: В КОНЦЕПЦИЯХ И СЦЕНАРИЯХ

102

Біла С.О.

СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ

108

Бойко А.М.

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

114

Бондарь Е.М.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТЬИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

118

Борисова С.Е.

ГЛОБАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

125

Булатова О.В. | ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ | 130


 

СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Васильців Т.Г., Матолич Т.Б.

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

135

Васина І.П., Малова Т.І.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

139

Волков І. М.

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ Й ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН СВІТУ

143

Волошин В.І.

ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

147

Волошин В.С., Логутова Т. Г.

РОЛЬ РЕГИОНОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

152

Воротін В.Є.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

155

Гавриленко С.М., Мамченко К.Ю.

ДЕРЖАВНИЙ раціоналізм в управлінні вугільною

ГАЛУЗЗЮ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

162

Гєллєр Є. Б.

ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

168

Гетьманенко Ю.О.

ДО ПИТАННЯ ПРО зарубіжний досвід регулювання

ЗАНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

177

Голубій І.Е.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

181

Гриценко С.И.

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

188

Громенкова С.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

193

Грузан А.В.

СОВРЕМЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫГХ ТРАНСПОРТНЫГХ КОРИДОРОВ

197

Губатенко М.І.

ВПЛИВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

202

Гузеев О.А.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭНВИРОНИКИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ НАЛИЧНОСТИ

208

Дацко О.І.

ЗАСТОСУВАННЯ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ

213

Денисова Е.Ю.

ИССЛЕДОВАНИЕ М&А-ПРОЦЕССОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНЫГХ ТНК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

224

Дергачова В.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

229

Дмитриченко Л.А.

ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ

233

Дмитриченко Л.І., Нікітіч С.І.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

238

Дубель В.М.

АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

244

Дугінець Г.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО АУТСОРСИНГУ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

249

Ємельянова Н.А.

ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ТНК ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ ЕКОНОМІКАМИ КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ

254

Єрьоменко А. А.

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

258

Житомирський Ю.М.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

262

Жогова И.В.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

268


Журавльов Ю.В.

ОЦІНКА СТАНУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ НА СУЧАСТНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

273

Засадко В.В.

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ПРИКОРДОННИМИ РЕГІОНАМИ КРАЇН ЄС У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

278

Згуровський О.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЯВИЩЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДЕКСУ ДИНАМІКИ ЗМІННИХ ПРОЦЕСІВ

282

Иванов С.Н., Садчикова К.Е.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

288

Иванова И. А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНЫГХ МЕТАЛЛОВ НА МИРОВОМ РЫШКЕ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

295

Калініна С.П., Ковалевська В.В.

ОСВІТНІЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

300

Калмикова Н.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

309

Кальмук О.В.

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

 

 

ВІДНОСИН: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

313

Капранова Л.Г.

КРИЗА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ

318

Кишкань Е.Р.

УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В МИРОВОМ РЫШКЕ ТОРГОВЛИ КВОТАМИ В РАМКАХ ЦЕЛЕВЫГХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

326

Коваленко О. О.

ОЧЕС: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТОРГОВО

 

 

СПІВРОБІТНИЦТВА

329

Клочкова О. В.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

334

Колмыкова Е.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫГХ МИГРАЦИОННЫЙ ПОТОКОВ В ОСНОВНЫГХ РЕГИОНАХ МИРА

338

Кольчева Л.Л.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ ТУРЕЧЧИНИ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

344

Комісова М. М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

350

Кортунов Г.Г.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

355

Іс /~\ III / "\ —і / "\ і 11 л /~\   LJ LJ

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Кошеленко В. В.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

361

Кравченко В. А.

НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫМЕЖДУНАРОДНОЙТОРГОВЛИУКРАИНЫ ИРОССИИ

368

Кровяк А.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО САЛЬДО НА ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) В СТРАНАХ ЧЁРНОГО МОРЯ

371

Кушнаренко Н.П.

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

383

Лазаренко Ю.О.

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

390

Левкович А.П.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ВАЛЮТНОГО КОРИДОРА В МАЛЫГХ ОТКРЫПЫХ СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ

395

Левченко Д.О.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН ПСЄ ТА СНД В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

400

Лисица Е.С.

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СФЕРЕ

405

Лук'яненко Д.Г.,

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ

 

Солодковський Ю.М.

ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ

410

Лук'яненко Л.І.,

СПЕЦИФІКА І ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

 

Любенок Н.О.

 

415

Лук'янченко Н.Д.,

ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

420


Рибалко В.М.

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

 

Лясковець Г.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

418

том 2 / volume 2

Макаренко М.В., Гаркуша О.М.

ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

434

Макогон Ю.В.,

СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ФЛОТА УКРАИНЫ В ЗОНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

440

Манукян А. Є., Аванесова І.Б.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТНК НА ПРИНЦИПАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

454

Мартякова О.В.

РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ И СУСПІЛЬСТВА

458

Махарик Аммар

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

467

Медведкіна Є. О.

ТАКСОНОМІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТРЕНДІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

469

Мєсєчко І.М.

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

474

Меша О.В.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА КОММЕРЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

481

Мігущенко Ю.В.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

486

Микаелян М.В.

ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В АРМЕНИИ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА И ЛИЦ ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ В ЭТОМ ОРГАНЕ

494

Михайлова Л.И., Замора О.М.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫГХ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВЕ ЕВРОРЕГИОНОВ

498

Мокій А.І., Флейчук М.І., Гуменюк А. М.

СТРУКТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ДИСПРОПОРЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

503

Молдован О. О.

НОВИЙ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

511

Музиченко Г.Г.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

517

Мунтіян В.І.

НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ СНД В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ

523

Муромець Н. Є.

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ПОТОКАМИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

528

Мусієнко А. В.

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОГО ВИДУ ТРАНСПОРТУ У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

533

Мусієнко С. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

537

Никитина М. Г., Стариш А. Г.

«НОВЫШ РЕГИОНАЛИЗМ» В КОНТЕКСТЕ МИРОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

542

Омельченко В.Я.,

обгрунтування системи оцінки ефективності функціонування глобальних економічних організацій на основі логістики

 

Омельченко Г.П.

 

547

Орєхова Г.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ФОНДОВИХ БІРЖ

552

Орєхова Т.В., Біркентале В.В.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОЛІТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ У КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ

559

Орловська Ю.В., Рєліна І. Є.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «МІГРАЦІЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ»

565

Остапенко А.И.,

ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

571


 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА

 

Палагусинець Р.В.

АНАЛІЗ ВЗАЄМОВІДНОСИН КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЧЕС В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

575

Панченко Є.Г., Петрашко Л.П.

РЕГІОНАЛЬНІ МІЖСЕКТОРНІ ПАРТНЕРСТВА: ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ФІЛАНТРОПІЇ

586

Перенчук А.П.

ИНОСТРАННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ экономической деятельности

УКРАИНЫ

591

Пилипенко В.В.

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІК СТРАН-УЧАСНИЦЬ ОЧЕС

595

Подунай В.В.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ в условиях информационного общества: опыт западной европы

601

Пузанов

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

607

Радіца О.А.

ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ КОРУПЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

615

Рудницкий А. О.,

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

 

Мираньков Д. Б.

СОТРУДНИЧЕСТВА

619

Румянцев Н.В., Медведева М. И.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫГХ БУМАГ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

624

Рябчин О.М.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

628

Рябчина О.М.

СТРАТЕГІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ВІДНОСИН МІЖ КРАЇНАМИ ЄС ТА УКРАЇНОЮ В КОНТЕКСТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

633

Свідрак О. В.

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

636

Семкова Л.В.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

640

Сиволап Л. А.

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

646

Сидорченко Т.Ф.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИМИ ВІДНОСИНАМИ

650

Сирашки Х.Г.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА

655

Славева К.

СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

660

Созінова Є.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄС

666

Спивак Р.В

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ РЫШКА НЕДВИЖИМОСТИ И РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

671

Степанова А.Е.

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫШКА В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

675

Таранич О. В., Таранич А. В.

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В РАМКАХ ЧЕС І ГУАМ

684

Ткаченко В. М.

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

689

Толпежніков Р. О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

693

Торосян Т. Ш.,

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В

 

Саргсян Л. Н.

СТРАНАХ СНГ

697

Турбан Г.В.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа