М В Свєшнікова - Аналіз і оцінка внутрішніх конкурентних переваг підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

Свєшнікова М . В .

УДК 005.332.4:005.52

Магістр 1 курсу

факультету обліку і аудиту ХНЕУ

АНАЛІЗ   І ОЦІНКА  ВНУТРІШНІХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Проведено а н а л із і оцінку внутрішніх конкурентних переваг А Т "Ефект " за допомогою  т аксоном ічного методу.

Аннотация. Проведены анализ и оценка внутренних конкурентных преимуществ АО   "Эффект " с помощью таксономического метода.

A n n o ta tio n . The a n a ly s is and e v a lu a tio n of internal c o m p e titiv e advantages of JSC "E ffe c t" are c a rrie d out by m e a n s o f ta x o n o m ic method.

Ключові слова: т аксоном іч ний метод, конкурентні переваги, к о е ф іц іє н т розвитку, вектор - еталон, сфери діяльності підприємства.

Досягнення конкурентних переваг є метою і результатом стратегічного управління підприємства, концентрованим проявом лідерства серед конкурентів. Це постійний пошук і реалізація нових можливостей, ресурсів, форм і видів діяльності підприємства. Результатами реалізації цих процесів, що визначають інноваційний розвиток та стійку конкурентну перевагу підприємства на ринку, є проектування та впровадження нових товарів  і технологій.

Існує достатня кількість методичних розробок щодо оцінки конкурентних переваг підприємства. їх загальним недоліком є фрагментарний характер кількісного опису такого багатовимірного явища в економіці, як конкурентні переваги. Саме тому виникла необхідність у розробці інтегрованого показника, який дасть змогу не тільки розрахувати величину внутрішніх переваг, але й порівняти його величину з результатами найближчих конкурентів та лідерів ринку [ 1 , c. 78]. Таксономічний коефіцієнт розвитку є саме таким інтегрованим показником, тому методика його розрахунку є актуальною темою для дослідження.

Цій проблемі присвячено чимало наукових праць вітчизняних та заруб іж них вчених, серед яких варто зазначити роботи Городнова В. П. [2], В. Плюти [3], Цал -Цалко Ю . С. [4], які пропонують порівняльний багатовимірний аналіз в економічних дослідженнях, що базується  на використанні таксономічного методу.

Метою написання статті є застосування методу таксоном ії для аналізу внутрішніх переваг підприємства в різних сферах його діяльності, а саме: виробництва, фінансово - економічної, інноваційної, маркетингової тощо.

Завданнями дослідження є: визначення сутності та особливостей розрахунку таксономічного показника; визначення алгоритму розрахунку показника таксономії; розрахунок таксономічного показника розвитку для підприємства АТ " Ефект"; розробка рекомендацій на основі проведеного аналізу.

Об'єктом   дослідження   є   господарська   діяльність   підприємства. Предметом

©  Свєшнікова М. В. , 2012

дослідження - показники діяльності підприємства за сферами діяльності.

Назва таксономічних методів аналізу походить від двох грецьких слів: " таксис" - розміщення, порядок та " номос" - закон, правило, принцип. Виходячи з цього, таксономія - це наука про правила благоустрою та класифікації [2, c. 78]. Таксономічні методи дозволяють розбити сукупність даних, яка визначається виразом і розглядається як об'єкт таксономічних досліджень (синтетична ознака), на непорожні й непересічні підмножини. Таким чином, буде отримана інформація, близька до тієї, яку дає дослідження спектру розподілення.

При розрахунку таксономічного показника варто слідувати розробленому алгоритму таксономічного дослідження, зображеного  на рис. 1   [3, c. 56].

Блок 1

Сформувати  матрицю спостережень

Стандартизувати  значення  елементів  матриці спостережень

Блок 2

Сформувати  вектор - еталон

Блок 3

Визначити   відстань між окремими   спостереженнями   й  вектором - еталоном

Визначити   таксономічний   коефіцієнт розвитку

Блок 4

Блок 5

Рис. 1. Алгоритм   використання таксономічного аналізу

Найважливішим етапом кількісної оцінки процесів формування і розвитку конкурентних переваг є розробка системи показників. Зі зростанням розмірів підприємства кількість інформації помітно збільшується. У цьому випадку дотримання принципу об'єктивності може призвести до зайвої громіздкості і навіть технічної неможливості оцінки конкурентних переваг. Тому повноту охоплення вихідної інформації варто обмежити  вимогою  розумної і необхідної достатності.

Для здійснення подальших розрахунків необхідна стандартизація, яка дозволить привести всі одиниці виміру до безвімірної величини, тобто прирівняти значення ознак (кожна дисперсія стає рівна одиниці, а усі середні арифмитичні дорівнюють нулю). Стандартизувати показники можна за формулою, наведеною в табл. 1  [1, c. 79].

Т а б л и ц я 1

Основні формули для  розрахунку таксономічного показника

Визначення показників

Формула

Інтерпритація  показників формули

Стандартизація

показників

матриці

 

1       -      середнє      значення       i - го показника;

Хі - вихідне значення показника

Визначення в ід с т а н і м іж точкою -одиницею та еталоном

 

де  Zjj- стандартизоване значення j-ro показника в  період часу і; z0j -   стандартизоване   значення   i-го показника в еталоні

Таксоном ічний показник

К i =  1  - сіі

сіі        -         показник відхилення показників   підприємства   за   і - й рік


розвитку

 

в ід еталону

Відхилення показників і - го року в ід еталону

 

С 0 - загальна відстань між показниками діяльності підприємства та прийнятим еталоном за аналізований проміжок часу

Загальна

в ід стань між

показниками та

еталоном

 

Со      -      середня       відстань між

показниками та еталоном;

S0          - середньоквадратичне

відхилення

Середня в ід с т а н ь

_ 1 яі

т і-\

m - кількість років, за які проводиться аналіз

Середньоквадра т и ч н е

відхилення

If Щ

Сд - середня відстань між показниками та еталоном

Відповідальним моментом усієї обчислювальної процедури є обґрунтування еталона конкурентних переваг підприємства. При виборі еталона можна використовувати такі методи: експертних оцінок; критерію тіп - max; визначення в системі показників - ознак стимуляторів, дестимуляторів  і номінаторів  [4, c. 208].

Для подальшого дослідження проводиться диференціювання ознак. При цьому всі змінні необхідно розподілити на стимулятори та дестимулятори. Основою такого розподіляння є характерний вплив кожного із показників на рівень розвитку досліджуваного об'єкта. Ознаки, які здійснюють позитивний вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, називаються стимуляторами, ознаки, що уповільнюють розвиток підприємства, - дестимуляторами.

Наступним етапом визначення показника таксономічного рівня розвитку є визначення в ід стані між окремими спостереженями (періодами) й вектором -еталоном (С ю). Отримана відстань

є початком для подальшого розрахунку рівня розвитку. Визначити таксономічний показник розвитку (Кі) можна за допомогою  формул, наведених у табл. 1  [2, c. 26].

Коефіцієнт таксономічного розвитку приймає високі значення при великих значеннях стимуляторів, низькі - при низьких. Характерною властивістю показника є те, що його значення знаходиться в інтервалі від 0 до 1 - чим ближче до одиниці, тим кращі результати діяльності підприємства. Найбільш важлива його перевага полягає в тому, що тепер доводиться мати справу з однією синтетичною ознакою, яка показує напрям та масштаби змін у процесах, що описуються сукупністю довільного числа початкових ознак [1, c. 81].

Економічний аналіз внутрішніх конкурентних переваг буде проводитись на прикладі АТ " Ефект", яке спеціалізується на виробництві парфумерних та косметичних засобів. Фома власності - колективна. Структура управління підприємством має чітку ієрархічну структуру, яка сприяє ритмічній та безперебійній   роботі підприємства [5].

Основним видом продукції АТ " Ефект" є виробництво та збут кремів для рук та обличчя. Кінцевими споживачами продукції підприємства є як вітчизняні, так і заруб іж ні покупці парфумерно - косметичної продукції. Сам процес виробництва здійснюється на обладнанні швейцарських фірм. Оптимальне поєднання якості і раціональної ціни вигідно відрізняють продукцію АТ " Ефект" серед різноманіття парфумерно - косметичних виробів українських і зарубіжних виробників.

На підставі розробленої методики аналізу та даних фінансової звітності [5], визначимо таксономічні коефіцієнти розвитку для кожної сфери діяльності підприємства АО   " Ефект" за 2010 та 2011   роки (табл. 2).

Т а б л и ц я 2

Визначення  відстані між показником   і еталоном

І-1-1-1-1-1-1-1-1-Г

Сфера д ія л ь н о с т і підприємств а

С іо , 2 0 10

р.

С іо , 2011 р.

 

So

Со

di,

2010 р.

di, 2011 р.

Кі, 2010 р.

Кі, 2011 р.

Ф інансово -економ ічна

0,6 9 7 9

0 , 1 6

7 6

0,43

2 8

0,26

5 1

0,96

3

0,72

4 7

0 , 1 7

4

0,27

5 3

0,82

6

Виробнича

0,18 6

0 , 1 0

5 4

0 , 1 4

5 7

0,04

0,22

5 7

0,82

4 1

0,46

7

0 , 1 7

5 9

0,53

3

М аркетинго ва

1,8 1 9 6

0,79

7 9

1,3 0 8 8

0,51

0 9

2,33

0 6

0,78

0 7

0,34

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М В Свєшнікова - Аналіз і оцінка внутрішніх конкурентних переваг підприємства