Н Д Ткаченко - Англо-український словник з інженерної механіки - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Близько 3000 слів

Киів НУХТ 2011

УДК 811.111 : 531

Рецензент: канд. філол. наук, доц. Є.С. Смірнова (Національний уні­верситет харчових технологій)

Англо-український словник з інженерної механіки / Укладач Н.Д. Ткаченко. — К.: НУХТ, 2011. — 55 c.

Призначений для перекладу технічних текстів. Подано технічні зна­чення слів, синоніми, антоніми, найбільш уживані словосполучення та найпоширеніші англійські скорочення технічних термінів.

Для бакалаврів, магістрів вищих навчальних закладів, студентів тех­нікумів харчової промисловості та аспірантів, які навчаються за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка".

УДК 811.111 : 531

Видано в авторській редакції

© Н.Д. Ткаченко, 2011 © НУХТ, 2011

СТРУКТУРА СЛОВНИКА

Всі англійські терміни розміщені в алфавітному порядку. Складні терміни, з'єднані дефісом, (-) розміщені в алфавітному порядку за першим словом терміна. У прикладах і словосполученнях знак ~ (тильда) замінює заголовне слово, наприклад: gauntry ~ слід читати gauntry crane. Складені слова, i якщо вони пишуться через дефіс i окремо, також замінюються тильдою ~. Множина заголовних слів у прикладах позначається тильдою з нарощенням ~s, наприклад: brackets. Знак ~ (тильда) у прикладах замінює заголовне слово і у тих випадках, коли дається похідна форма, наприклад: engage ... ~ment треба читати engagement.

Вимова в словнику надається за міжнарожним стандартом. Наголос у фонетичній транскрипції ставиться перед наголошеним складом. Вторинний наголос виставлено унизу, а первинний — угорі слова.

Жирним шрифтом виділено суфікси, закінчення, прийменники; курсивом — умовні скорочення, які подано на початку словника.

Окремим додатком подано список найуживаніших скорочень англійських технічних термінів.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Англійські

a. adjective прикметник adv.adverb прислівник ant.antonym антонім

attr.attribute атрибутивне вживання (у якості означення) n. — noun іменник pi. plural множина

past p.past participle дієприкметник минулого часу syn.synonim синонім v. — verb дієслово

Українські

ел. — електротехніка хім. — хімія

авт. — автомобільна справа мат. — математика лат. — латинська скор. — скорочення

A, a

abras||ion [эЬ' reiZn] n. 1) стирання; 2) шліфовка; зношування; 3)

розтирання; подрібнення; syn. grinding; ~sive [-siv] абразивний.

absorb [эЬ' ээ:Ь] v. всотувати; syn. suck; take in; ~ent [-эnt] всотуюча

речовина; ~ing всотуючий; ~ption [-pin] всотування.

accelerat||e [39k' selэreit] v. прискорювати; syn.speed up; ant. slow

down; ~ion [39k ,sete' reiln] прискорення.

accessory [эк' sesэri] a. додатковий; допоміжний; syn. additional. accomplish [эк' Amplil]  v. завершувати;  syn. finish; end; ant.

start;~ed [-t]. завершений; ~ment [эк' Amplilment] завершення.

accumulat| e [э' kju:mjuleit] v. накопичувати; syn. gather; pile; ~ion in] накопичення; ~or ел. акумулятор.

accura||cy [' 33kju:rasi] n. 1)точність; 2) правильність; ant. inaccuracy; ~ate [-it] точний, правильний; syn. exact; ~ately [-itli] точно, правильно.

achiev||e [э' t|i:v] v. досягати; syn. reach; ~ment [-mэnt] досягнення. act [' askt] n. дія; syn. action; deed; v. діяти; ~ing діючий; ~ion [-in] дія activ||e [' asktiv] а. активний; ~ity [ask'tiviti] діяльність; syn. work. actuate [' asktjueit] v. приводити в дію; syn. put into action; ~ator [-' e^] привід; syn. drive; impeller.

add [' 39d] v. додавати; ant. subtract;~ition [э' diln] додавання; ant. subtraction; ~itional [э' diJnэl] додатковий. adequate [' asdikwit] a. адекватний; відповідний; ant inadequate. adhes||ion [эd' hi:Zn] n. прилипання; syn. sticking; ~ive [-siv] липкий; syn. sticky.

adjac||ent [э' dZeisnt] a. прилягаючий; сусідній.

adjust [э' d^Ast] v. пристосовувати; прилагоджувати; підганяти; регулювати; syn. control; ~ment [-rr^nt] регулювання.

adjustible [э' dZAst^bl] a. pегульований; ant. unajustible; ~ screw wrench, ~ spanner розсувний гаєчний ключ.

adopt [э' dDpt] v. приймати; syn. accept; ~ion [-in] прийняття.

advance [э' dva:ns] 1. v.  просуватися; syn.  move ahead;  2. n.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 


Похожие статьи

Н Д Ткаченко - Англо-український словник з інженерної механіки

Н Д Ткаченко - Дискурсивні функції прийменникових словосполучень

Н Д Ткаченко - Взаємодія префіксальних та лексичних препозитивних знаків

Н Д Ткаченко - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у внз

Н Д Ткаченко - Концепти поля ментальності у зіставному аспекті