С В Литвиненко - Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу дніпропетровськогорегіону - страница 2

Страницы:
1  2 

3

1,3

1,6

1,4

1,4

Витрати на оплату праці, %

18,4

8,8

9,7

8,6

7,8

Відрахування на соціальні заходи, %

6,7

3,3

3,7

3,1

2,9

Інші операційні витрати, %

13,3

7,5

7,3

8,4

6

Витрати на 1 грн. виготовленої продукції коп./грн.

99,5

96,7

100

98,4

97,8

Ціни й тарифи

Роки

2000

2001

2002

2005

2006

2007

Індекс зміни ринкової вартості продукції підприємств буд. матеріалів, виробів і конструкцій до її ринкової вартості[7, с.121]

274

226

213

201

188

161

142

118

Те ж БМР[7, с.119]

314

249

233

224

213

170

146

118

Індекс цін будівельних матеріалів, %, стат. даних.

118,5

102,6

101,2

102,8

103,3

105,7

104,7

--

Рис.1 Структура витрат на виробництво у 2003 і 2007 роках

Порівнюючи показники динаміки індексу ринкових цін будівельних матеріалів з індексами цін за статистичними даними також вбачається вагома розбіжність даних. Це ще раз підтверджує існування вагомої частки фінансових ресурсів у «тіні».

Неординарною є картина фінансового стану основних і оборотних коштів будівельних підприємств регіону (див.табл.8). З 2000 р. до 2003 р. знижується вартість основних засобів на 15%. у 2006 році, не дивлячись на збільшення введених у дію нових основних засобів на 80% відносно 2005 року, вартість основних засобів різко падає на 16% до 2005 р., але у 2007 р. ситуація декілька поліпшується. Ступінь зносу щороку складає 46-47%. Високий ступінь зношування і низький коефіцієнт відновлення основних засобів показує аналіз зниження амортизаційних відрахувань у структурі витрат реалізованої продукції (див. табл.7).

Таблиця 8

Фінансова оцінка основних і оборотних коштів будівельних підприємств

(факт.ціни на кінець року, млн. грн.)

 

Роки

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Основні засоби

1138

1057

1053

1393

1601

1339

1660

Введення в дію нових основних засобів

29

41

45

97

101

181

203

Ступінь зносу

--

--

--

46,6

51,3

47,1

45,4

Оборотні кошти

1268

1182,6

1795,1

2001,1

2501,5

5110,6

5967

у т.ч. у запасах товарно-матеріальних цінностей

263,9

256,7

339,1

422,6

655,5

762

978

Індекси вартості основних засобів (% до попереднього року)

92

93

99,6

132

115

84

124

Індекси вартості нових основних засобів (% до попереднього року)

96,7

141,3

109,7

215,5

104

179

112

Індекси вартості оборотних коштів (% до попереднього року)

106

93

151,7

111,4

125

204

117

Індекси в запасах товарно-матеріальних цінностей (% до попереднього року)

109

97

132

124,6

155

116

128

З кожним роком оборотні кошти, у т. ч. у запасах товарно-матеріальних цінностей збільшуються приблизно на 10-30%. Не зрозуміла ситуація 2006 р. При збільшенні виконаних робіт на 4% (див.табл.6), при індексі ринкової вартості продукції 142% (див.табл.7) у 2 рази збільшилася вартість використання оборотних коштів, причому запаси у товарно-матеріальні цінності збільшилися всього лише на 16% до 2005 р., (див.мал.2). Це свідчить про прихованість доходності підприємців за звітністю у показниках, а саме: обсягах виконаних робіт та оборотних засобів.

Таким чином виникає досить серйозна проблема «тінізації» фінансових ресурсів у будівельному комплексі регіону, яка не може бути повною мірою вирішена на основі існуючих методик. Нами пропонується алгоритм комплексної системи технологічного проектування, організації, нормування праці і техніки та оцінки витрат проекту шляхомвведення звітності виконання будівельних робіт підприємств з використанням програмних продуктів управління проектами MS Project або MS Primavera .

Характерними рисами даних продуктів є можливість відстеження запланованих і фактичних витрат. Перевагою цих продуктів порівняно із системою АВК (сучасна система розробки кошторису, що діє в Україні) є можливість контролю та управління одночасно матеріальними, технічними, трудовими, часовими й грошовими параметрами відповідно до організаційно-технологічної схеми виконання робіт.

Суть пропонованої звітності полягає у тому, що підприємство на етапі узгодження розробляє тактику підприємства - календарне планування робіт, яке включає у себе визначення робіт, їх послідовність, витрати ресурсів (матеріальних, технічних (машино-годин), трудових), трудомісткість робіт (людино-годин), час виконання робіт і їх вартість.

На підставі проекту виробництва робіт, відповідно до організаційно-технологічної схеми розробляється календарний графік виконання робіт. У програмний продукт MS Project вводяться найменування робіт, їх послідовність. На кожне просте завдання (операції) включаються ресурси, на кожний ресурс уводяться обсяги трудо-, машино-, матеріальних витрат, а також одиниці призначення і розраховується базова тривалість виконання робіт. На підставі найменувань, послідовності, тривалості завдань розробляється початок і закінчення робіт, тобто календарний план робіт (див. рис. 2). На кожний ресурс установлюються стандартні й понаднормові ставки на одну людино-годину, машино-годину й одинична вартість матеріалів.

Рис.2. Розробка календарного планування робіт

Наступними етапами системи звітності є аналіз всіх витрат по кожному завданню, визначення загальних трудовитрат й грошових витрат в динаміці, тобто прямих витрат проекту (див. рис. 3), а на етапі фактичного виконання робіт - виявлення відхилень фактичних показників діяльності від планових.

Рис.3. Загальні прямі витрати контракту в динаміці

Отже, алгоритм комплексної системи технологічного проектування, організації, нормування праці та техніки, а також оцінки витрат проекту з використанням програмного продукту управління проектами MS Project можна використовувати в процесі звітності підприємств, а також при контролі і регулюванні усіх витрат замовником та державою. Перевагою цієї системи на відміну від діючих сьогодні в Україні є можливість одночасного контролю матеріальних, технічних, трудових витрат, трудомісткості діяльності, часових та грошових параметрів відповідно до організаційно-технологічної схеми виконання робіт.

Література

1. Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2003 р. [Текст] / Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області. - Дніпропетровськ : Державний комітет статистики України, 2004. - 601 с.

2. Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2004 р. [Текст] / Державний комітет статистики

України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області. - Дніпропетровськ : Державний комітет статистики України, 2005. - 620 с.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2005 р. [Текст] / Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області. - Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2006. - 526 с.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2006 рік//Відп.за вип. Почиталіна І.В.­Дніпропетровськ: Головне управління статистики, 2007. - 513 с.

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2007 р. [Текст] / Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Дніпропетровській області. - Дніпропетровськ : Головне управління статистики, 2008. - 535 с.

6. Бюлетень «Стройинформ».-Спб.: РЦЦС, №1, 2003. Джер.: Ардзинов В.Д. Организация и оплата труда в

строительстве.-СПб.: Питер, 2004.- 158 с.

7. Ценообразование в строительстве. Сборник официальных документов и разъяснений. - К.: Инпроект,

2008. - № 2.-128 с.

3.

4.

5.

Рекомендовано до публікації д.е.н. Павленко 16.02.09

Надійшло до редакції 03.02.09

The Economic Messenger of the NMU 2009 # 1

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С В Литвиненко - Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу дніпропетровськогорегіону