С В Литвиненко - Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу дніпропетровськогорегіону - страница 1

Страницы:
1  2 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

УДК 336.1

Литвиненко С. В.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО

РЕГІОНУ

У статті проаналізовано фінансово-економічний стан будівельного комплексу Дніпропетровського регіону. Запропоновано інноваційний фінансовий механізм для зниження прихованої доходності підприємців, а також розроблено алгоритм комплексної системи технологічного проектування, організації, нормування праці і техніки та оцінки витрат проекту.

The state and analysis of financial-economical development of building complex in Dnipropetrovsk region were given in an article. General actual problem of shadowing of financial resources was presented. Author suggested the resolution of this problem by reporting of construction work completion in MS Project for contractor, government and watching all expenditures differentially.

Будівництво є однією з головних сфер суспільної діяльності, оскільки формує процес відтворення основних фондів для інших галузей господарства. Сучасний етап розвитку територіальних комплексів характеризується посиленням конкуренції за регіональні будівельні ринки, результат якої залежить від всебічного удосконалення виробництва та підвищення ефективності управління. Немаловажного значення для отримання конкурентних позицій набуває вчасна діагностика стану галузі, оскільки глибокий аналіз фінансово-економічних показників будівельного комплексу дозволяє виявити як загальні тенденції його розвитку, так і отримати інформацію, на основі якої стає можливою розробка науково виваженої концепції подальшого регулювання економіко-господарської діяльності з метою підвищення ефективності виробництва та створення інвестиційної привабливості регіону.

Незважаючи на наявність певного теоретичного доробку, який представлено роботами таких економістів як В. Д. Ардзінов, В. І. Втюрін, С. Гласс, І. С. Степанов,

С. А. Ушацький, В. П. Хібухін та інших, ряд питань теоретичного і практичного характеру залишається недостатньо розробленими і дискусійними. Так, зокрема, проблемою теоретичного і практичного плану є високий рівень тінізації економічної діяльності як будівельної галузі, так і всієї вітчизняної економіки, що суттєво занижує показники їхнього функціонування.

Враховуючи те, що сам фінансовий механізм, який діє у будівельній галузі не відповідає новим ринковим тенденціям і вимагає реформування, а тінізація економіки не дає можливості визначити основні тенденції розвитку за рахунок застосування традиційних індикаторів, постає проблема пошуку адекватного інструментарію досліджень.

Метою даної статті є аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону, а також розробка інноваційного фінансового механізму для зниження прихованої доходності підприємців і алгоритму комплексної системи технологічного проектування, організації, нормування праці і техніки та оцінки витрат проекту.

Якщо розглядати розвиток будівельного комплексу Дніпропетровського регіону у 2007 році, то слід відзначити, що до його складу входило 7933 підприємства, що становить 8% від кількості усіх підприємств регіону. При цьому частка будівельної продукції у випуску регіонального продукту складала всього 7, 6% (для порівняння: надержавному рівні в Росії - 12-15%), а валова додана вартість (ВДВ) щодо випуску товарів і послуг (ВТП) у будівництві з кожним роком зменшується на 2% (див. табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка зміни ВТП й ВДВ будівельного комплексу регіону

0,39

0,39

0,39

0,38

0,36

Зведено по: [1; 2; 3; 4; 5]

Економічні показники

Роки

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Випуск регіонального продукту (факт. цінах), млн. грн.

 

 

 

30040

41227

52347

Випуск товарів і послуг (факт. цінах), млн. грн.

1419

1397

1669

2465

2931

4017

Валова додана вартість (факт. цінах), млн. грн.

560

554

660

925

1043

1312

Індекси фіз. обсягу випуску товарів і послуг (у порів. цінах, % до попереднього року)

93,9

92,1

117

129

88,2

104,4

Індекси валової доданої вартості (у порівн. цінах, % до попереднього року)

92,4

92,4

117

122

83,6

94,3

0,327

Отже, виникає суперечність між потенціальними можливостями підприємств, що базуються на кількісному параметрі, і тим результатом, до якого приводить їхня діяльність. Іншими словами, ті підприємства, які діють сьогодні у будівельному комплексі Дніпропетровського регіону, тільки виходячи із їхнього кількісного складу мали б давати значно більший приріст випуску продукції.

Аналізуючи причини такого стану, приходимо висновку, що функціонування галузі за останні роки визначили загальні тенденції розвитку національної економіки і політичної ситуації, яка склалася в Україні. Перш за все, це реформування відносин власності, яке сприяло формуванню незалежно діючих суб'єктів приватнопідприємницької діяльності, що, у свою чергу, викликало загострення конкуренції у галузі. Дані таблиці 2 дають уявлення про зміну кількості підприємств за формами власності, які функціонували у різні періоди у будівельному комплексі Дніпропетровського регіону.

Так, у будівельному комплексі спостерігається зростання кількості підприємств і організацій приватних структур: з 33% у 2003 році до 89% у 2006 році. Збільшується також і кількість будівельних підприємств-юридичних осіб: у 2007 р. їх число становило 2958 од. у порівнянні з 2003 роком, де їхня кількість визначалась 1874 од. Загалом у ході реформ, що відбувалися у сфері власності, кількість державних підприємств суттєво скоротилася і склала у 2006 р. 149 од., тобто всього 2% від загальної кількості всіх підприємств у будівництві.

Щодо динаміки капітальних вкладень у будівельний комплекс, то тут відзначається позитивна тенденція. Як свідчить таблиця 3, капітальні інвестиції у Дніпропетровському регіоні у цілому, і у його будівельному комплексі зокрема, постійно зростали.

Таблиця 2

Динаміка зміни кількості підприємств будівельного комплексу регіону

Роки

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Усього підприємств по області

67748

71856

75818

79916

83737

87691

92301

Кіл-кість будівельних підприємств-юридичних осіб, один.

 

 

1874

2106

2272

2524

2958

Усього підприємств у будівництві

 

 

5806

6210

6700

7272

7933

За формами власності

державна

 

 

 

151

151

149

 

комунальна

 

 

 

55

59

60

 

приватна

 

 

 

2026

6000

6488

 

колективна

 

 

 

3558

 

 

 

власність міжнародних організацій

 

 

 

16

 

 

 

Зведено по: [1; 2; 3; 4; 5]

Якщо розглянути структуру капітальних вкладень, то найбільший обсяг складають ті, що спрямовуються на придбання машин і устаткування, де їх середній показник складає 46-48%. Інвестиції у капітальне будівництво за 2002-2007 роки стійко тримаються на рівні 40%. Однак, витрати на інші необоротні матеріальні активи відображають щорічну тенденцію до зниження. У той час, витрати, пов' язані з поліпшенням об' єкта збільшуються щорічно і утримуються на рівні 1-2%.

Аналіз структури капітальних вкладень 2005 року відносно 2004 року показує різке зниження інвестицій у нематеріальні активи, які починають зростати на 0,5% тільки у 2007 р. Взагалі у 2007 році відбувається перерозподіл засобів: інвестиції в основний капітал знижуються на 1,5%, а інвестиції у нематеріальні активи і витрати, що пов'язані з поліпшенням об'єкта інвестування, зростають. Таким чином, констатуємо факт збільшення загальної кількості підприємств, що діють у будівництві, а також зростання їхньої потенційної можливості до нарощування обсягів випуску продукції за рахунок інвестиційних ресурсів.

Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал, яка наведена у таблиці 4, свідчить про пріоритет грошових вкладень власних засобів підприємств, що також є позитивним моментом, оскільки вказує на можливість відтворення на власній основі.

Одночасно спостерігається розширення джерел фінансування будівельної галузі -кредити банків і інших позик відносно 2000 р. зросли у 2007 році у 3,6 рази. Також позитивним у тенденції розвитку структури джерел фінансування є збільшення частки фінансування будівництва за рахунок державного бюджету у 2 рази у 2007 р. порівняно з

2000 роком.

Таблиця 3

Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн.

І Роки І

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Усього по обл., млн. грн.

3378

4781

6827

8957

12310

17359

-інвестиції в основний капітал

2918

4246

5906

7792

10737

14873

% до загального обсягу

86,4

88,8

86,5

87

87,2

85,7

у т. ч. капітальне будівництво

1486

1920

2730

3445

5023

6955

% до загального обсягу

44

40,2

40

38,5

40,8

40,1

придбання машин і встаткувань

1432

2326

3176

4347

5715

7919

% до загального обсягу

42,4

48,6

46,5

48,5

46,4

45,6

- витрати на ін. необоротні матеріальні активи

76

97

112

135

203

253

% до загального обсягу

2,3

2

1,6

1,5

1,6

1,4

- витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта

288

309

566

906

1203

1906

% до загального обсягу

8,5

6,5

8,3

10,1

9,8

11

- інвестиції в нематеріальні активи

75

110

224

104

143

300

% до загального обсягу

2,2

2,3

3,3

1,2

1,2

1,7

- витрати на формування основного стада

21

19

19

20

24

26

% до загального обсягу

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

Індекси інвестицій в основний капітал, у порів. цінах % до попереднього року, усього по обл.

100,2

138

122,1

109,7

124,2

121,2

Інвестиції в основний капітал у будівництві, млн. грн.

67

70

70

89

184

246

Індекси інвестицій в основний капітал, у порів. цінах % до попереднього року, будівництво

63,7

96

85,5

113,1

196,2

119

Зведено по: [1; 2; 3; 4; 5]

Оцінка інвестиційної привабливості капітального будівництва визначається обсягом виконаних робіт будівельними організаціями. Для вирішення завдань контролю й регулювання інвестицій важливим представляється також аналіз відтворювальної структури (див.табл.5).

Таблиця 4

Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал

 

Роки

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Усього, %

100

100

100

100

100

100

100

100

засобів держ. бюджету

2,6

2,5

3,6

5,3

5,5

1,9

4,6

5

засобів місцевих бюджетів

4

2,9

2,9

2,1

3,3

2,2

1,7

2,1

власних засобів підприємств і організацій

79,5

77,6

71,9

73

72,3

68,9

72,5

69,9

засобів іноземних інвесторів

0,7

2,6

6,8

4,4

5,2

7,4

1,7

1,7

засобів населення на будівництво власних квартир

 

 

 

 

 

 

2,4

1,8

засобів населення на індивідуальне житлове будівництво

4,3

4

4,8

2,9

2,4

2,3

2,9

3,1

ін.джерела фінансування Зведено по: [1; 2; 3; 4; 5]

4

6

4,6

6,9

13,5

13,2

14,5

4,9 І    4,4 І    5,4 І    4,6 І    4,4 |    3,8 |       1 | Т$

Таблиця 5

Обсяг будівельних робіт і структура інвестицій в основний капітал

Роки

Обсяг виконаних будівельних

робіт, у факт. цінах, млн. грн.

*

617,7

604,3

582,4

736,7

1213

1454

2234

3277

Індекс у порівн. цінах до попереднього року, %

88,2

84

87,8

120,5

132,4

87,2

104,1

111,6

Інвестиції в основний капітал за відтворюваною структурою, у т.ч.,%

 

 

 

 

100

100

100

100

- технічне переоснащення й реконструкція діючих підприємств

 

 

 

 

37

78

50

83,5

- нове будівництво

 

 

 

 

63

22

3,7

16,5

- підтримка діючих потужностей

 

 

 

 

 

 

46,3

--

*За даними великих, середніх і вагомих по обсягах малих підприємств.

За 1995-2005р.- обсяг робіт, виконаних по контрактам будівельного підряду, з 2006р.- обсяг будівельних робіт з урахуванням обсягу робіт, виконаних господарським способом. Джер.: www.dneprstat.gov.ua.

Аналіз тенденції розвитку обсягу виконаних робіт показує різке підвищення їхньої кількості у 2003-2004 роках на 20,5% і на 32,4%. У 2005 р. відбувається падіння, а у 2006р. і 2007р. рівень виконаних робіт збільшується на 4% і 12%.  У 2005 р. відносно 2007 р.різко змінюється відтворювальна структура: інвестиційна привабливість у нове будівництво з 63% у 2004 р. знижується до 16,5% у 2007 р. і пріоритет переходить до технічного переоснащення й реконструкції діючих підприємств ( 37% у 2004р. та 83,5% у

2007р. ).

Зростання ефективності підприємств і розвиток економіки багато в чому визначають фінансові результати, витрати й фінансова оцінка основних і оборотних коштів підприємств. Починаючи з 2004 року фінансовий результат будівельних підприємств є позитивним, однак у 2005-2006р. отримуваний загальний прибуток знижується. Прибуток в 2007 р. досяг 202,3 млн. грн. - це в 2,6 рази більше 2006 р., а сума збитку склала 169,2 млн. грн. і збільшилась на 33,6 млн. грн. Рентабельність підприємств збільшується від 1% у 2004 р. до 3% у 2007 р. при одночасному зниженні частки збиткових підприємств: у 2007 р. їхня кількість склала 33% до загальної кількості (див. табл.6).

Таблиця 6

Фінансові результати підприємств будівельного комплексу

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Фінансовий результат від основної діяльності до оподатковування, млн. грн. (+) прибуток,(-) збиток

-98,3

64,9

-59,8

-70,2

138,6

118

78,5

202,3

Сума збитку, млн. грн.

142,3

87

111,5

154,3

107,6

131,2

135,6

169,2

Рентабельність

-5

 

 

-1,5

1

1,1

1,9

3

Збиткові підприємства, до загальної кількості, %

51,9

46,8

43,9

43,2

37,1

39,2

38

33

Зведено по: [1; 2; 3; 4; 5]

Картина операційних витрат до реалізованої продукції видається песимістичною (див. табл.7). З 2003 р. у структурі витрат, окрім матеріальних, спостерігається щорічне їх зниження. Так, у 2007 р. відносно 2003 р. у структурі загальних витрат витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи знижуються у 2,3 рази, на амортизацію у 2 рази, а інші операційні витрати - у 2,2 рази. На фоні цього матеріальні витрати збільшилися у 1,27 рази. Це пояснюється суттєвим підвищенням цін на будівельні матеріали і зниження фонду оплати праці будівельникам, і, як наслідок, зниженням рівня надходжень коштів до державного бюджету, які направляються на соціальні заходи. Фахівці-виробники вказують на зростання цін будівельних матеріалів, яке і викликало структурні зміни у 2007р., що виражаються у зростанні матеріальних витрат, які разом із вартістю для перепродажу товарів і послуг по відношенню до загальних витрат склали 82% (див.мал.1).

Якщо говорити про реальну картину, яка склалася у будівельному комплексі по заробітній платі, то ми не вбачаємо тенденції до зниження даного показника. За офіційними даними, наприклад у Росії, де констатується високий рівень застосування нелегальної праці будівників з України і республік Середньої Азії, частка оплати праці у загальній вартості робіт становила 10-12%, а за фактичними виплатами - 14-18% [6, с. 105]. Натомість у будівельному комплексі Дніпропетровського регіону за офіційними даними вона складає тільки 8%. . Все це свідчить про «тінізацію» фінансових ресурсів будівельного ринку.

Таблиця 7

Структура операційних витрат реалізованої продукції підприємств

будівельного комплексу

 

Роки

 

2003

2004

2005

2006

2007

Матеріальні витрати, %

58,6

79,1

77,3

68

74,2

Вартість товарів і послуг для перепродажу, %

--

--

0,4

10,5

7,7

Амортизація, %

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С В Литвиненко - Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу дніпропетровськогорегіону