Т М Пшенична - Аналіз функціонування регіонального ринку молока і молокопродуктів - страница 1

Страницы:
1  2 

15. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание символы / Б. Карлоф. М.: Экономика, 1991. — 341с.

16. Teece David J. The Dynamics of Industrial Capitalism: Perspectives on Alfred Chandler's Scale and Scope / David J. Teece // Journal of Economic Literature. — 1993. — V. 31. — Р. 199. — 225.

17. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер. СПб.: Питер, 2005. — 800 с. (Серия «Теория и практика менеджмента»).

18. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, Дж. Мак-доннел. СПб.: Питер Дом, 1999. — 416 с. (Серия «Теория и прак­тика менеджмента).

Статтю подано до редакції 09.08.11 р.

УДК 658.56:637.1

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ

Т. М. Пшенична, аспірант кафедри маркетингу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто сучасний стан і головні тенденції розвитку ринку молокопродуктів Чернігівщини, а також особливос­ті функціонування підприємств галузі. Узагальнено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності товаровиробників Чернігівсь­кого регіону.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: молоко, молочні продукти, конкурентоспромо­жність, маркетингове дослідження ринку, якість.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено состояние и главные тенде­нции развития рынка молокопродуктов Черниговской области, а также особенности функционирования предприятий отрясли. Вы­делены возможные пути повышения конкурентоспособности то­варопроизводителей Черниговской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молоко, молочные продукты, конкурентоспо­собность, маркетинговое исследование рынка, качество.

ANNOTATION. Present state and main trends of Chernigiv region milk products market development and distinctive features of branch enterprises functioning are considered in the article. Possible ways of competitiveness increasing of Chernigiv region commodity producers are generalized.

KEYWORDS: milk, milk products, competitiveness, marketing research, quality.

© Т. М. Пшенична, 2011

607

Постановка проблеми. Молоко та молокопродукти в Україні історично є одними з основних самостійних продуктів харчуван­ня, елементом рецептур приготування їжі та компонентом вироб­ництва широкого кола товарів харчової промисловості. Але в да­ний час розвиток ринку молока та молокопродуктів в Україні проходить у складних організаційно-економічних та фінансових умовах і Чернігівська область не є винятком. Основними пробле­мами на ринку молока та молочної продукції залишаються:

— низька якість молочної сировини, що, в свою чергу, негатив­но впливає на виробництво молочної продукції та загострює про­блему її збуту, особливо на зовнішньому ринку;

— низька якість технологічного оснащення молокозаводів;

— відсутність стандартів на молочну продукцію, які б відпо­відали вимогам європейського рівня;

— недостатній захист споживачів молочної продукції від не­якісної продукції (передусім, високого вмісту речовин, шкідли­вих для здоров'я людини).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу до­слідженню проблемних питань та пошуку шляхів їх вирішення у контексті формування та розвитку ринку молока і молочної про­дукції приділяли у своїх працях вітчизняні науковці та практики: Т. Антоненко, С. В. Киризюк, О. В. Лакішик, А. М. Лисенко, Г. В. Цар, О. М. Шевченко, О. В. Шубравська, Т. В. Сокольська та ін. Розробці прикладних аспектів маркетингового управління на підприємствах різних галузей вітчизняної економіки присвя­чено значну увагу приділяли відомі вітчизняні вчені: Л. В. Бала­банова, А. В. Войчак, В. Я. Кардаш, Н. В. Куденко, А. Ф. Павлен­ко, І. Л. Решетнікова, С. В. Скибінський, А. О. Старостіна, А. В. Федорченко.

Мета роботи. Мета статті — аналіз стану ринку молока та молокопродуктів Чернігівської області та виокремлення можли­вих шляхів підвищення конкурентоспроможності товаровироб­ників. Визначення ролі та місця маркетингового управління ними як засобу досягнення такої мети.

Виклад основного матеріалу. Молочна промисловість — од­на із провідних галузей народного господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування. Загалом вітчизняна харчова галузь на сьогодні характеризується спадом виробництва, знач­ним звуженням асортименту продукції, важким фінансово-еко­номічним станом більшості підприємств, високим коефіцієнтом зношення основних виробничих фондів, особливо їх активної ча­стини.

Як свідчить практика, в умовах становлення ринкової еконо­міки важливим чинником успішного функціонування вітчизня­них агропромислових підприємств є їх переорієнтація на засади маркетингу, що дозволить формувати раціональні виробничі про­грами, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції із більш потужними зарубіжними виробни­ками. Адже в основі маркетингу лежить комплексне дослідження ринку і потреб споживача, організація виробництва та збуту то­варів і послуг, здатних задовольнити ці потреби і оперативно реа­гувати на їх зміни у турбулентному ринковому середовищі. Тому для прийняття маркетингових рішень необхідна своєчасна, повна й достовірна інформація про споживачів, їх потреби, про ринок, конкурентів, тощо. Саме тому в сучасних умовах істотно зростає роль і значення маркетингового інформаційного забезпечення в цілому та маркетингових досліджень зокрема: їх проведення зна­чною мірою може допомогти обрати стратегію розвитку переро­бного підприємства.

Стосовно особливостей функціонування ринку молока і моло­чних продуктів Чернігівського регіону варто зауважити, що на ньому відчувається загальний істотний вплив сезонного характе­ру виробництва молока (із скороченням поставок у зимовий пері­од та відповідними коливаннями закупівельних і ринкових цін), хоча ця особливість ринку, як свідчить досвід розвинених країн, технологічно може бути подоланою. Специфіку даного ринку в усьому світі також визначають масовість споживання, соціальна значимість продукту, а також високий (навіть порівняно з інши­ми продовольчими ринками) ступінь державного регулювання, що здійснюється через виробничі і тарифні квоти, імпортні мита, санітарні і фітосанітарні заходи, дотації і субсидії виробникам й експортерам тощо.

Важливою проблемою розвитку вітчизняного молочного рин­ку є сировинна база. Однак спеціалісти молочної галузі відно­сяться критично до прийнятого Закону України «Про молоко та молочні продукти», адже останній дещо не співпадає з об' єк-тивними законами функціонування ринкової економіки. До цього часу ціна на сировину в Україні регулювалася ринковим попи­том та пропозицією, які також дозволяли регулювати якість мо­лочної сировини (чим вища якість сировинного молока, тим бі­льше переробне підприємство сплачувало за нього виробнику). На сьогоднішній день ціни на молочні продукти визначаються вартістю сировини, упаковки, енергоносіїв та транспортними ви­тратами.

Сьогодні на ринку молока в Чернігівській області заготівлю сировини здійснює 30 підприємств, з яких одинадцять — заводи сусідніх регіонів (Київської, Сумської та Полтавської областей). До основного кола виробників молокопродукції в області відно­ситься 18 підприємств.

У 2010 році сільськогосподарські товаровиробники всіх кате­горій господарств виробили 193,7 тис. тон, що на 4,5 % більше, ніж у 2009 році, тоді як господарства населення зменшили своє виробництво у даному періоді на 6,9 %. Така тенденція загалом спостерігається з 2008 року (табл. 1). На відміну від господарств населення сільськогосподарські підприємства досягають збіль­шення за рахунок продуктивності корів та їх поголів' я. Але на­віть за позитивної тенденції у сільгосппідприємств загальна кіль­кість виробництва молока по області зменшилась у 2010 році майже на 2 % у порівнянні із 2009 роком.

Таблиця 1

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, тис. тонн*

Роки

Показники

2007

2008

2009

2010

2008 у % до

2007

2009 у

% до

2008

2010 у

% до

2009

Всього

578,6

580,2

591,8

581,8

100,3

102,0

98,31

— сільськогос­подарські під­приємства усіх форм власності

163,6

164,8

185,3

193,7

100,7

112,4

104,5

— господарства населення

415

415,4

406,5

387,3

100,1

97,9

93,1

Джерело: Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської області.

Сильна конкуренція і скорочення пропозиції на ринку молоч­ної сировини для переробки призвели до того, що молокопереро­бні підприємства закуповували молоко залежно від якісних його показників. Переробні підприємства закуповували сировину за такими цінами: молоко вищого ґатунку 3500 грн/т, молоко пер­шого ґатунку — від 2200 до 3800 грн/т, молоко другого ґатунку — від 2000 до 2800 грн/т у сільгосппідприємствах, а від населен­ня — за ціною від 2000 до 2500 грн/т.

Зауважимо, що формування ціни на молочну сировину — ба­гатогранний процес, який потребує свого вдосконалення. Під впливом конкуренції ціна формується на основі співвідношенняпопиту і пропозиції на неї за періодами року. Так, з початку 2010 року середня закупівельна ціна молока молокопереробних під­приємств зросла майже у двічі (табл. 2, рис. 1).

Таблиця 2

СЕРЕДНЯ ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, грн/т*

Роки

Показники

2007

2008

2009

2010

Молоко

1423,2

1560,8

1513,2

2571

у тому числі

 

 

 

 

— сільськогосподарські підприєм­ства усіх форм власності

1626,9

1980,7

1793,2

2829,7

— господарства населення

1306,6

1275

1249,8

2283

— інші господарські підприємства

2001,7

1913,8

1836,1

2600

* Джерело: Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської області.

Динаміка середніх закупівельних цін молока в розрізі по господарствам в Чернігівській області за 2007-2010 рр.

сільськогосподарсь кі підприємства усіх форм власності господарства населення

інші господарські підприємства

Рис. 1. Динаміка середніх закупівельних цін молока в розрізі по господарствам у Чернігівській області за 2007—2010 рр.

Проте, поряд з підприємствами, які використовують усі важе­лі для того, щоби збільшувати обсяги закупівлі та переробки мо­

X

о.

І—

2500 2000 1500 1000

500 0

2007

2008 2009 роки

2010лочної сировини, включаючи кредитування товаровиробників, закупівлю молока за межами області, розширення ринків збуту за рахунок модернізації виробництва та освоєння нових видів про­дукції, є підприємства, які протягом останніх років практично постійно знижували обсяги виробництва продукції, що призвело до зменшення закупівлі та кількості переробленої сировини (табл. 3).

Таблиця 3

НАДХОДЖЕННЯ МОЛОКА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2007—2010 рр., т*

Роки Показники

2007

2008

2009

2010

2008 у % до

2007

2009 у

% до

2008

2010 у

% до

2009

Всього           358 400 335 978 292 839 284 054    93,7      87,2 97,0

у тому числі

— сільсько­господарські підприємства усіх форм влас­ності

124 100

131 193

140 995

155 095

105,7

107,5

110

— господар­ства населення

231 400

201 239

150 925

128 286

86,97

75,0

85,0

— інші госпо­дарські під­приємства

2900

3546

919

673

122,3

25,92

73,23

Джерело: Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської області.

У порівнянні із 2009 роком у галузі відбулося збільшення обся­гів виробництва наступних видів продукції: сирів сичужних — на 5,9 %; масла вершкового жирністю до 85 % — на 21 %. Неістотно скоротилися обсяги виробництва кисломолочних продуктів — на 10,3 % та молока обробленого рідкого — на 16,1 % (табл. 4). У ре­зультаті вступу України до СОТ та загальної тенденції щодо зни­ження світових цін на молокопродукцію, в області скоротилися обсяги виробництва таких її видів, як молока і вершків згущених з додаванням цукру або без додавання цукру чи інших підсолоджу-вальних речовин — на 60,9 %. Окрім цього, з 2009 року було при­пинено виробництво морозива і харчового льоду.

Цінова ситуація на чернігівському ринку молока і молочних продуктів, як і на решті вітчизняних ринків країни, останнім ча­сом дуже далека від стабільної. Якщо ще донедавна внутрішні ціни коливалися, у першу чергу, під впливом фактора сезонності виробництва молока (зокрема, у грудні закупівельні ціни могли вдвічі перевищувати червневі), то останнім часом усе більший вплив на них справляють глобальні цінові тенденції, насамперед, пов'язані зі зростанням агропродовольчого попиту і різким загос­тренням енергетичної кризи — підвищенням світових цін на фу­ражні сільськогосподарські культури, пально-мастильні матеріа­ли та молокопродукти. Особливо відчутною була регіональна диференціація цін на молочному ринку України. Так, розмах коливань навколо середніх по країні значень цін на молоко і мо­лочні продукти в окремих областях відрізнявся більше, ніж утри­чі. Це, зокрема, свідчить про необхідність посилення регіональ­ної та міжрегіональної конкуренції на молочному ринку для вирівнювання абсолютних рівнів цін і покращення за рахунок цього цінової ситуації на молочному ринку Чернігівщини та країни в цілому.

Таблиця 4

ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА МОРОЗИВА У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРІОД 2007—2010 рр., т*

Роки

Показники

2007

2008

2009

2010

Молоко оброблене рідке

11 733

9928

9286

7797

Масло вершкове жирністю до 85 %

7771

5810

4624

5597

Сири сичужні

12 336

12 607

15 027

15 918

Молоко і вершки згущені з дода­ванням цукру або без додавання цукру чи інших підсолоджуваль-них речовин

10 852

14 614

17 485

10 641

Продукти кисломолочні

5938

6857

5983

5368

Морозиво і харчовий лід

597

416

Джерело: Головне управління статистики в Чернігівській області.

У зв' язку із зниженням купівельної спроможності населення у 2008 році реалізація молочної продукції була меншою на 1,1 % по відношенню до попереднього року, тому підприємства були вимушені утримувати ціни на майже попередньому рівні на весьасортиментний ряд своєї продукції, а на деяку продукцію вони були знижені на 11 % (табл. 5).

Таблиця 5

ІНДЕКСИ ЦІН ВИРОБНИКІВ НА ОКРЕМІ СПОЖИВ*ЧІ ТОВАРИ

(грудень до грудня попереднього року, %)

Роки

Показники

2007

2008

2009

Молоко оброблене рідке

142,5

108,0

134,6

Масло вершкове жирністю до 85 %

150,6

117,0

148,0

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

153,7

111,1

104,8

Сир сичужний

166,0

101,5

122,9

Молоко і вершки згущені з додаванням цукру або без додавання цукру чи ін­ших підсолоджувальних речовин

135,3

89,1

141,5

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана, ацидофілін, молоко і вершки ферментовані чи сквашені ін.

140,5

105,9

131,9

* Джерело: Головне управління статистики в Чернігівській області.

Рівень споживання молока на одну особу за останні роки зна­чно знизився (табл. 6).

Таблиця 6

ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ*

Роки

Фонд споживання, тис. т

Обсяги споживання на одну особу, кг

2007

297,5

260,1

2008

284,3

251,9

2009

270,1

236,8

2010

264,7

232,1

* Джерело: Головне управління агропромислового розвитку Чернігівської області.

Попит населення на молоко та молокопродукти визначається фізіологічними потребами і платоспроможністю. Тому для даного ринку характерний нееластичний попит, адже він не може автома­тично зрости під дією конкурентних ринкових сил до рівня зрос­таючої пропозиції. Це пояснюється зниженням платоспроможностінаселення і зростанням цін на молоко та молочні продукти. При­чому останній обмежується фінансовими можливостями населен­ня, а більша частина населення Чернігівщини має доходи нижчі середніх по Україні рівня і, подекуди, навіть прожиткового міні­муму. Як наслідок, відсутність чіткої маркетингової стратегії ро­боти підприємств молокопереробної галузі Чернігівщини та кри­зові явища в економіці України призводять до нестабільних фінан­сово-економічних результатів їх роботи (табл. 7, рис. 2).

Таблиця 7

ГОЛОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ

РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*

Рік

Показники

2001

2005

2007

2008

2009

Фінансові результати до оподаткування (тис. грн)

-4258,0

2477,1

13 272,0

-25 036,5

-11 300,2

Чистий прибуток (зби­ток) (тис. грн)

-6444,7

7,9

7034,1

-29 280,5

-13 829,9

Збиткові підприємства (% до загальної кількості)

64,1

37,5

21,7

40,0

29,2

Рентабельність операцій­ної діяльності (%)

0,7

5,5

1,8

6,8

1,4

Джерело: Головне управління статистики в Чернігівській області

Рис. 2. Питома вага збиткових підприємств та рентабельності операційної діяльності молокопереробних підприємств Чернігівської області

Як показано на рис. 2, у порівнянні із 2001 роком ситуація щодо рентабельності і збитковості підприємств молокоперероб­ної галузі покращилась, але, нажаль, молокопереробна галузь на Чернігівщині не має загальної тенденції до зростання її показни­ків. І, як бачимо, кризовий 2008 рік для 40 % підприємств молоч­ної галузі Чернігівщини був збитковим, хоча, поряд із цим, рен­табельність була найвищою за останні роки. Загалом вона під­вищилася завдяки ефективній роботі найбільш конкурентоспро­можних підприємств, зорієнтованих у своїй діяльності на вико­ристання маркетингових принципів управління. Однак на загал їх частка на даному ринку ще далека від бажаної. Тому маркетинго­ві принципи управління молокопереробними підприємствами ре­гіону варто вважати радше виключенням із загальної практики діяльності таких суб' єктів господарської діяльності.

Очевидним є також і те, що конкурентні позиції вітчизняної молочної продукції і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках усе більшою мірою визначатимуться її якістю. Однак чинний За­кон України «Про молоко та молочні продукти» не має механізму забезпечення якості молочної сировини. До його недоліків також можна віднести наступні: не врегульовані можливості викорис­тання рослинних жирів у молочній продукції; спірне визначення «національного продукту»; деякі безпідставні вимоги щодо мар­кування продуктів та ін. Отже, на зміну цього закону має прийти новий, який би більше відповідав інтересам галузі та суспільства.

За даними табл. 8 можна зауважити, що вступ України до СОТ змусив переробні підприємства перейти на виробництво молока сорту екстра, який до 2009 року на Чернігівських підприємствах не виготовлявся.

Таблиця 8

ЯКІСТЬ МОЛОКА, ПРОДАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т М Пшенична - Аналіз функціонування регіонального ринку молока і молокопродуктів