Д В Кондратенко - Аналіз умов обов'язкових видів страхування - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 368.042

Кондратенко Д.В., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Мужилівський В.В., аспірант кафедри фінансів і кредиту, ХНУБА

АНАЛІЗ УМОВ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

АНОТАЦІЯ. Проаналізовано розміри страхових сум, максимальні розміри страхових тарифів і середніх виплат за видами обов'яз­кового особистого страхування та страхування відповідальності. Виявлено розбіжності граничних рівнів страхових сум і тарифів, запропоновано впровадження стандартних умов визначення їх розмірів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: обов'язкове страхування, розмір страхової су­ми, страховий тариф.

АННОТАЦИЯ. Проанализированы размеры страховых сумм, мак­симальные размеры страховых тарифов и средних выплат по ви­дам обязательного личного страхования и страхования ответст­венности. Выявлены различия предельных уровней страховых сумм и тарифов, предложено внедрение стандартных условий определения их размеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обязательное страхование, размер страхо­вой суммы, страховой тариф.

ANNOTATION. The amount of insurance coverage, the maximum amount of insurance rates and average payments for types of compulsory personal insurance and liability insurance was analyzed. The differences in maximum levels of insurance premiums and tariffs were determined. The introduction of standard terms determination of their amounts was proposed.

KEYWORDS: compulsory insurance, amount of insurance sum, insurance rate.

Постановка проблеми. Формування в Україні розвинутої галузі обов'язкового страхування залежить від умов його здійснення, які за сучасних ринкових перетворень слід критично осмислити. Ме­тою такого аналізу слугуватиме оцінка можливостей забезпечення економічної стійкості в державі та покращення соціальної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослі­дження умов здійснення страхування перебували у полі зору ві­домих вітчизняних теоретиків: В. Базилевич [1], О. Гаманкова [2], О. Залєтов [3]. Проте комплексне системне дослідження умов діючих видів обов'язкового страхування наразі відсутнє.

© Д. В. Кондратенко,

В. В. Мужилівський, 2012

Постановка завдання. Метою статті є з'ясування відповідно­сті страхових сум, тарифів обов'язкового особистого страхування та страхування відповідальності, що мають відношення до фізич­них осіб, їх життя та здоров' я, сучасним ринковим умовам. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: провести порів­няльний аналіз розмірів страхових сум, максимальних розмірів страхових тарифів і середніх страхових виплат за видами обов' яз-кового особистого страхування та страхування відповідальності за останні три роки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Галузь особового страхування та страхування відповідальності покликана надавати страховий захист майнових інтересів громадян або зміцнення до­сягнутого ними сімейного добробуту [1]. Наразі існує потреба у розвитку обов' язкового страхування, забезпеченні його ефектив­ного використання як механізму надання захисту населенню.

Деякі види обов' язкового страхування треба впорядкувати, вдосконалюючи умови їхнього проведення, якомога чіткіше ви­значаючи обов' язки страховика і форми типових договорів. Зав­дання з упорядкування обов' язкового страхування стосується на­самперед таких видів, як медичне, страхування медичних і фар­мацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імуно­дефіциту людини при виконанні ними службових обов' язків, страхування від нещасних випадків на транспорті.

На основі діючого законодавства та показників середніх страхо­вих виплат у динаміці за 2008—2010 роки авторами здійснено аналіз встановлених розмірів страхових сум, максимальних розмірів стра­хових тарифів за видами обов' язкового особистого страхування та страхування відповідальності, які повинні задовольнити очікування страхувальника, застрахованої особа (вигодонабувача) при укладанні договору страхування та настанні страхового випадку (табл. 1).

Дані табл. 1 віддзеркалюють усі суперечності щодо страхово­го захисту майнових інтересів осіб, пов' язаних із життям, здо­ров' ям і їх працездатністю, і підтверджують необхідність здійс­нення радикальних змін у умовах обов' язкового страхування щодо розмірів страхових сум і тарифів, передбачених зазначени­ми видами обов' язкового особистого страхування та страхування відповідальності. Зокрема, у половини проаналізованих обов' яз-кових видів страхування (у 14 з 28) відсутні будь-які виплати за досліджуваний період та умови їх здійснення, тобто порядок, у якому мали б бути визначені розміри максимальної страхової су­ми та страхового тарифу, не зважаючи на їх законодавче закріп­лення.а

О

І

о S

Середня виплата, тис. грн

2010 р.

0,34

1

1

1

0,30

10,35

169,5

 

2009 р.

31,74

1

22,68

1

0,10

10,16

198,5

 

2008 р.

0,27

1

13,77

1

30,15

7,06

113,95

Тариф

1

0,01 НМДГ (неоподатко­вуваний мінімум доходів громадян)

2 % страхової суми

За рахунок коштів держав­ного бюджету

8 % мінімального розміру заробітної плати

1,5—3 % вартості проїзду (залежно від маршруту)

2 % страхових сум

Максимальна страхова сума

1

10-річна зарплата за останньою займаною посадою

10-річна зарплата за його    посадою на день страхування

10-річне утримання за   його останньою посадою

5-річна заробітна плата за останньою посадою

6000 НМДГ

Еквівалент 20000 до­ларів США

Вид особистого обов'язкового страхування

Медичне страхування

Особисте страхування меди­чних і фармацевтичних пра­цівників на випадок інфіку­вання вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків

Особисте   страхування пра­цівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дру­жин (команд)

Страхування спортсменів ви­щих категорій

Страхування життя і здоров' я спеціалістів ветеринарної ме­дицини

Особисте страхування від не­щасних випадків на транспорті

Авіаційне страхування цивіль­ної авіації

2

 

 

 

 

 

ЧО

 


Середня виплата, тис. грн

2008 р.    2009 р.    2010 р.

1

8,81

0,05

1

 

 

1

7,98

9 0,

1

 

 

1

6,76

0,50

1

Тариф

1

Базовий   страховий пла­тіж — 180 грн та коригу­ючі коефіцієнти

Відповідно до умов дого­вору

1

Максимальна страхова сума

1

100000 грн

5000 НМДГ

1

Вид особистого обов'язкового страхування

Страхування відповідальності морського перевізника та ви­конавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкоду­вання збитків, завданих па­сажирам, багажу, пошті, ван­тажу,   іншим користувачам морського транспорту та тре­тім особам

Страхування цивільно-пра­вової відповідальності влас­ників наземних транспортних засобів

Страхування цивільної відпо­відальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна вна­слідок ядерного інциденту

Страхування працівників, які беруть участь у наданні пси­хіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади

2

00

 

о

 


123,20

1

1

1

80,10

1

1

1

64,33

1

1

1

1,5 % страхової суми за­лежно від категорії небез­пеки об'єкта

1

1

1

500 НМДГ

1

1

1

Страхування цивільної відповідальнос­ті суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної не­безпеки, включаючи пожежовибухоне-безпечні об'єкти та об'єкти, господар­ська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Страхування цивільної відповідаль­ності інвестора, в тому числі за шкоду,   заподіяну   довкіллю, здо­ров'ю людей, за угодою про розпо­діл продукції, якщо інше не перед­бачено такою угодою

Страхування фінансової відповідаль­ності, життя і здоров' я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку

Страхування  медичних  та інших працівників державних і комуналь­них закладів охорони здоров' я та державних наукових установ на ви­падок захворювання на інфекційні хвороби, пов' язаного з виконанням ними професійних обов' язків в умо­вах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб

 

 

 

 


Середня виплата, тис. грн

2010 р.

1

13,73

 

2009 р.

1

110,5

 

2008 р.

1

10,79

Тариф

0,2—0,25 % страхової суми

Від 0,015 до 0,35 % стра­хової суми

Максимальна страхова сума

Сукупність усіх претензій та   позовів у розмірі від 200000 тис. до 30 млн грн

500 НМДГ

Вид особистого обов'язкового страхування

Страхування відповідальності екс­портера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шко­ди, яку може бути заподіяно здо­ров'ю людини, власності та навко­лишньому природному середовищу під час транскордонного перевезен­ня та утилізації (видалення) небез­печних відходів

Страхування цивільної відповідаль­ності суб'єктів космічної діяльності

Страхування відповідальності щодо ризиків, пов' язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на ко­смодромі, запуском та експлуатаці­єю її у космічному просторі

Страхування відповідальності суб' єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання нега­тивних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

2

ЧО

 

00

 


1

1

6,90

1

1

1

1

0,90

1 Л f\ 7,40

1

1

1

1

1

00 VO

1

1

1

1

1 НМДГ

1 НМДГ

1

1

1

1

11000 грн

11000 грн

1

1

1

Страхування професійної відповіда­льності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України

Страхування відповідальності влас­ників собак (за переліком порід, ви­значених     Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бу­ти заподіяна третім особам

Страхування цивільної відповідаль­ності громадян України, що мають у власності чи іншому законному во­лодінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, збері­гання чи використання цієї зброї

Страхування   відповідальності су­б'єктів туристичної  діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здо­ров' ю туриста або його майну

Страхування відповідальності мор­ського судновласника

Страхування відповідальності вироб­ників   (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринар­них препаратів, субстанцій за шко­ду, заподіяну третім особам

о

 

<N

 

 

 


Середня виплата, тис. грн

2010 р.

1

1

1

 

2009 р.

1

1

1

 

2008 р.

1

1

1

Тариф

1

1

1

Максимальна страхова сума

1

1

1

Вид особистого обов'язкового страхування

Страхування цивільної відповідаль­ності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно до­вкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестици­дів і агрохімікатів

Страхування цивільної відповідаль­ності суб' єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт

Страхування життя і здоров' я волон­терів на період надання волонтерсь­кої допомоги

2

ЧО

 

00

Науковці наголошують, що основним заходом у медичному страхуванні буде визначення вартості послуг, котрі надаватимуть медичні заклади. Також необхідно обґрунтувати страхові тарифи. На практиці спостерігаємо дещо іншу ситуацію — не передбаче­но жодних значень страхових сум і страхових тарифів, однак за даними Уповноваженого органу за цим обов'язковим видом страхування здійснювались страхові виплати [4].

Аналізуючи показники розмірів максимальних страхових сум, відзначимо існування певної закономірності, де за особистим стра­хуванням медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфі­кування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними служ­бових обов'язків [5], особистим страхуванням працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) [6], а також зі страхування спортсменів вищих ка­тегорій [7] встановлені подібні страхові суми, що дорівнюють роз­міру десятирічної заробітної плати за посадою особи. Однак, при однакових максимальних розмірах страхової суми навіть тлумачен­ня істотно різняться: у першому випадку — за останньою займаною посадою, у другому — за посадою на день страхування, у третьо­му — за його останньою посадою. Тобто, навіть у понятійному апа­раті на законодавчому закріпленні умов обов' язкових видів страху­вання, існують розбіжності.

Втім, найважливіші моменти диспропорційності полягають саме в розмірах страхових сум і страхових тарифів, які надзви­чайно відрізняються за представленими видами страхування. На­приклад, страхова сума у страхуванні життя і здоров' я спеціаліс­тів ветеринарної медицини передбачена у розмірі не десяти, а п' ятирічної заробітної плати за останньою посадою [8], як у осо­бистому страхуванні медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при вико­нанні ними службових обов' язків [5]. Тобто, при подібних стра­хових випадках і подібних професіях, а також заробітних плат, особи матимуть різні розміри страхових виплат, які відрізняють­ся у два рази. При чому ветеринар буде застрахований за тари­фом, що складатиме 8 % мінімального розміру заробітної плати (трохи більше 90 грн), а медичний працівник — за тарифом у розмірі 0,01 НМДГ, що наразі складає 17 коп., (різниця — більше 500 %). При аналізі даних таблиці виникає суттєве питання: чому у разі настання однієї і тієї ж несприятливої події (зокрема, смер­ті застрахованої особи), держава встановила різні максимальні розміри страхових сум, і чому страхові тарифи майже за однако­вими видами страхування відрізняються у сотні разів.

О. Гаманкова підкреслює, що страхова премія має забезпечу­вати еквівалентність страхових відносин між страховиком і всією сукупністю страхувальників даного страховика (за кожним конк­ретним видом страхування), а отже, бути необхідною та достат­ньою, щоб дати можливість страховику сформувати належне фі­нансове підґрунття для виконання своїх страхових зобов' язань [2]. В умовах особистого страхування медичних і фармацевтич­них працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов' язків страхова сума складає майже 140 тис. грн (якщо брати за основу мінімальну за­робітну плату), а страховий тариф — 17 коп., тобто страховий тариф при загальноприйнятому визначенні як ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхуван­ня, складає 0,00012 та у подальшому при збільшенні розмірів за­робітної плати прагне до нульового значення.

Відносно максимального розміру страхової компенсації, що виплачується в разі загибелі особи від нещасного випадку на транспорті, розмір її визначено у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102 тис. грн). Більш того, рівень ви­плат безпосередньо постраждалим пасажирам не перевищує 4 % [3]. Науковці також наголошують на тому, що поточний розмір страхового відшкодування не забезпечує адекватну компенсацію шкоди постраждалим пасажирам [9].

При страхуванні цивільно-правової відповідальності власни­ків наземних транспортних засобів страхова сума встановлена у розмірі 100 тис. грн [10]. Спостерігаємо подібну ситуацію, де обидва види страхування пов' язані з транспортом, і результат на­стання події один — смерть особи, а максимальні страхові суми за даними видами обов' язкового страхування різні. До того ж, страхова сума — грошова сума, в межах якої страховик зо­бов' язаний провести виплату при настанні страхового випадку, і на думку авторів, не повинна бути прив' язана до неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян.

Як видно з табл. 1, рівень компенсації за смерть на транспорті значно вищий, ніж від шкоди, заподіяної третім особам від собак або зброї, де передбачена страхова сума у розмірі 11 тис. грн [11, 12], або у порівнянні зі страхуванням відповідальності суб' єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негатив­них наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, де макси­мальна страхова сума складає лише 8,5 тис. грн [13].

Щодо аналізу страхових тарифів, то тут також маємо цікаві особливості. По-перше, розміри страхових тарифів можуть силь­но відрізнятись (від 0,01 % неоподаткованого мінімуму доходів громадян до 2 % страхової суми). По-друге, зазначимо що стра­хові тарифи можуть по різному встановлюватись: як відсоток від страхової суми, як відсоток від мінімальної заробітної плати, у розмірі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, як базовий платіж і корегуючі коефіцієнти до нього, або навіть не бути чітко передбаченим, як то відповідно до умов договору у страхуванні цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядер­ну шкоду чи за рахунок державного бюджету у страхуванні спортсменів вищих категорій. Страховий тариф це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування [14] і його встановлення у розмірі неоподаткованих мінімумів доходів громадян суперечить чинному законодавству.

Висновки з проведеного дослідження. Проведений авторами аналіз дає змогу зробити висновок про необґрунтоване прийняття умов окремих видів обов' язкового страхування, їх відсутність у деяких визначених нормативними актами видах, та непослідов­ність державної політики у цій сфері. Розміри максимальних страхових сум істотно відрізняються та за деякими з видів обов' яз-кового страхування не здатні повноцінно надати компенсацію у випадку настання несприятливих подій (смерті застрахованої особи). Автори пропонують запровадити стандартні умови ви­значення розмірів страхових сум зумовлених обсягами мінімаль­ної заробітної плати. Страхові тарифи мають бути розраховані актуарно залежно від ризиків. Дотримання стандартних умов на­дасть прозорості та зрозумілості суб' єктам страхових послуг.

Література

1. Страхування: підр. / В. Д. Базилевич [та ін.]. — К.: Знання, 2008. — 1019 с.

2. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: сутність, тен­денції та шляхи розвитку : автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.08 / О. О. Гаманкова.— К., 2010. — 33 с.

3. Залетов А. Действующее обязательное личное страхование пассажиров на железнодорожном транспорте дискредитирует идею страхования / А. Залетов / [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://forinsurer.com/

4. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2008, 2009, 2010 роки / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dfp.gov.ua/734.html.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Д В Кондратенко - Аналіз умов обов'язкових видів страхування