Є О Малишко - Аналіз розвитку недержавних пенсійних фондів в україні - страница 1

Страницы:
1  2  3 

АНАЛІЗ   РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ   ФОНДІВ  В УКРАЇНІ

удк 368.9 14(477) Малишко   Є. О.

Ришард Пукала

Проаналізовано темпи розвитку недержавних пенсійних фондів на основі аналізу динаміки показників діяльності фондів , обраних за допомогою рейтингової оцінки відповідно до чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Оцінено основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів , за результатами частки об'єк -тів інвестування в загальній вартості активів. Встановлено за допомогою інтеграль -ного показника вплив факторів на рівень розвитку недержавних пенсійних фондів. Розглянуто сутність пенсійної системи та розвиток недержавних пенсійних фондів у Польщі. Визначено основні пріоритети подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні.

Ключові      слова:      пенсійна      система,      недержавний      пенсійний фонд, інвестиційний портфель, інтегральний показник.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  В УКРАИНЕ

удк 3 6 8.9 1 4(477) М а л ы ш ко Е .   О .

Р ы ш а р д Пукала

Проанализированы темпы развития негосударственных пенсионных фондов на основе анализа динамики показателей деятельности фондов, избранных с помощью рейтинговой оценки согласно чистой стоимости единицы пенсионных взносов. Оценены основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по результатам доли объектов инвестирования в общей стоимости активов. Установлено с помощью интегрального показателя влияние факторов на уровень развития негосударственных пенсионных фондов. Рассмотрена сущность пенсионной системы и развитие негосударственных пенсионных фондов в Польше. Определены основные приоритеты дальнейшего развития  негосударственных  пенсионных фондов в Украине.

Ключевые    слова:    пенсионная     система,    негосударственный пенсионный фонд, инвестиционный  портфель, интегральный показатель.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE PENSION   FUNDS IN UKRAINE

udc 368.9 14(477) Ye. Malyshko

R y s h a rd P u k a la

©   Малишко Є. О., Ришард Пукала , №   4(64), 2012

The rate of the development of private pension funds by analyzing the dynamics of the activities of the funds selected by rating according to the net cost of pension u n it's fe e s h a s b e e n a n a ly z e d . T h e k e y p e rfo rm a n c e in d ic a to rs o f p e n s io n fu n d s b y th e share of investment objects in total assets have been reviewed. The factors influence o n th e le v e l o f p riv a te p e n s io n fu n d s h a s b e e n d e te rm in e d w ith th e h e lp o f th e in te g ra l index. The essence of the pension system and the developm ent of private pension fu n d s in P o la n d h a s b e e n c o n s id e re d . T h e m a in p rio ritie s fo r th e fu rth e r d e v e lo p m e n t o f private pension funds in U kraine have been determ ined.

Key   words:   pension   system,   private   pension   fund,   investment portfolio, integral indicator.

Упровадження пенсійної реформи, сутність якої полягала у переході до трирівневої пенсійної системи, де найважливішу роль займало недержавне пенсійне забезпечення (далі - НПЗ), стало для уряду першочерговим завданням [ 1 ]. В Україні, як і в більшості розвинутих країн світу, спостерігається велике демографічне навантаження на працюючу частину населення, що у результаті веде до втрати ефективності пенсійної системи в цілому. Розвиток НПЗ стимулює розширення інвестиційних програм та добробуту країни [2 ]. Реформування пенсійної системи є необхідним заходом, проте виникли деякі розбіжності у поглядах на шляхи проведення реформи. На відміну від України, де громадяни прийняли те, що їм запропонував уряд, у Польщі пенсійна реформа проводилась як відкритий діалог з опозицією та громадянами.

У Польщі пенсійна реформа розпочалась ще у 1999 році. Тоді кількість працюючих у країні знижувалась великими темпами, що спонукало до вирішення проблеми, хто забезпечуватиме гідне фінансове утримання особам, які у майбутньому будуть виходити на пенсію. Пенсійна система Польщі діє на таких самих засадах, як і у країнах, де функціонує ринкова економіка, тобто базується на так званих трьох колонах: перша колона - єдина сума в розмірі 24 % базової квоти - суми середньої місячної заробітної плати по країні за вирахуванням сплачених працівником страхових внесків. Це обов'язкова частина пенсійного внеску, що надходить у реформоване Управління соціального страхування, яке має урядові гарантії платоспроможності; друга колона - по 1,3 % основи обчислення за кожен рік періоду, за який сплачувалися страхові внески. Це також обов'язкова частина пенсійних внесків, що надходить у відкриті пенсійні фонди як засіб інвестування. Фондами управляють польські та закордонні фінансові інститути, що спеціалізуються на інвестиціях ринку цінних паперів; третя колона - по 0,7 % основи за кожен рік періоду, за який страхові внески не сплачувались. Це добровільні пенсійні внески, що надходять на рахунки комерційних страхових установ. Їх можна робити як індивідуально, так і в рамках спеціальної Пенсійної програми для працевлаштованих громадян [ 3].

Дослідженнями практичних засад організації та функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні займалися вітчизняні вчені: Л. Ткаченко, Ю. Кривобок, Коваль О. П., Рибак С. О., М. Мальований, Науменкова С. В., Міщенко С. В., А. Брагін, Майорова Т.

В., Бондарчук І. С., Небаба О. Н., Приймак І. І., Коптюк О. О . [4 - 14 ] та ін.

М етою роботи є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні з використанням методів рейтингового оцінювання.

Структура та механізм функціонування пенсійного забезпечення регламентується законами України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " [15], " Про пенсійне забезпечення " [16], " Про недержавне пенсійне забезпечення " [17 ], а також низкою розпоряджень Нацкомфінпослуг України, які набули чинності з 2004 року.

Недержавне пенсійне забезпечення є складною економічною системою з багатьма факторами впливу . Ефективність цієї системи є комплексним показником, аналіз якого ґрунтується на деком позиції і детальному дослідженні кожної складової [ 18 ]. Соціальна відпові -дальність суб'єктів підприємницької діяльності в Україні може розбудовуватися тільки при наявності істотних стимулів, що враховують слабкі фінансові позиції національних господарюючих суб'єктів. Ставки внесків на різні види соціального страхування повинні бути погоджені між собою з урахуванням необхідності зниження загального навантаження на бізнес у вигляді обов'язкових платежів. Одним із найважливіших завдань є збільшення частки заробітної плати у ВВП, оскільки зниження рівня заробітної плати призведе до недостатності страхових внесків у фонди соціального страхування. Основною перешкодою для завершення пенсійної

реформи в Україні є відсутність необхідних умов для впровадження другого рівня пенсійної системи. Поки ці умови будуть створені, найбільш перспективний шлях для пенсійної реформи полягає в розвитку третього рівня пенсійної системи (уведення професійних пенсійних і корпоративних пенсійних планів) і пошуці шляхів звільнення першого рівня пенсійної системи від деяких необґрунтованих можливостей дострокового виходу на пенсію. Значення ефективного державного регулювання пенсійної системи зросте в ході реалізації пенсійної реформи  [ 19].

В Україні на кінець 2010 року зареєстровано 101 недержавний пенсійний фонд (НПФ), з них 83 - це від -криті фонди. Проте не всі з цих фондів фактично здій -снюють свою діяльність. За даними Нацкомфінпослуг обрано фонди, у яких чиста вартість активів на кінець 2010   року   перевищила   1   млн   грн.   Було сформованорейтинг найбільших НПФ за чистою вартістю одиниці пенсійних внесків. Виявилося 29 НПФ або трохи більше третини від загального числа відкритих фондів. Встановлено, що з 2008 - 2010 років лідерами залишалися ті самі фонди. Зазначено, що чиста вартість одиниці пенсійних внесків показує, на скільки збільшилася кожна вкладена гривня на початку дії фонду. Приріст чистої вартості одиниці пенсійних внесків повинен бути вище за показник інфляції, який у 2009 році склав 12,3 %, відповідно до 2010 року - 9,1 %. Відповідно до мети рейтингування виділено такі відкриті недержавні пенсійні фонди (ВНПФ): " Універсальний", " ПриватФонд ", " Соціальний стандарт ", які мають приріст чистої вартості одиниці пенсійних внесків, вищий за інфляцію .

У табл. 1 наведено аналіз динаміки показників ВНПФ " Універсальний ", " ПриватФонд " та " Соціальний стандарт" (на основі роботи [ 20 ], розробка авторів). Згідно з отриманими даними протягом аналізованого періоду спостерігався значний приріст кількості учасників та кіл ькості вкладників ф ізичних осіб. У другому квартал і 201 1 року у ВНПФ " Соціальний стандарт" відбулося нарощення кількості вкладників юридичних осіб на 3,70 % , що свідчило про вигідніші умови пенсійного договору та ефективність роботи пенсійного фонду. Протягом 2011 ро -ку у ВНПФ " Універсальний " та " Соціальний стандарт" спостерігалось     зниження     чистої     вартості одиниці пенсійних внесків та чистої вартості активів, що вказувало на неефективну інвестиційну політику. Отримані дані показників відповідно у ВНПФ " ПриватФонд " за аналізований період свідчать про якість, ефективність управління активами та отримування більшого інвестиційного доходу

учасниками.

У     табл.     2     подано     аналіз     частки об'єктів інвестування активів ВНПФ " Універсальний ",

" ПриватФонд " та " Соціальний стандарт" (на основі роботи [ 20 ], розробка авторів) відповідно за другий та третій квартали 2011 року. ВНПФ " Універсальний " найбільшу частку в загальній вартості активів інвестує в облігації українських підприємств з метою отримання найвищої дохідності. Проте це дуже ризиковано, оскільки ринок завжди нестабільний. Найменша частка в загальній вартості активів інвестується в облігації місцевих позик , тому що вважаються не надійними, бо не мають належної фінансової бази. Темп приросту частки банківських депозитів у загальній вартості активів складала 8,07 %, це лік в ід ний актив, який потрібен для здійснення поточних зобов'язань фонду або захисту активів від знецінення в умовах падіння ринку. Темп приросту частки акцій українських емітентів ВНПФ " Універсальний " у загальній вартості активів складав (- 36,18 %), тому що цей актив демонстрував надзвичайну дохідність як у цілому по ринку, так і за окремими емітентами .

Таблиця 1

Аналіз динаміки  показників НПФ

Н П Ф

Показники за станом на

Кількість учасників

Кількість вклад -н и к і в -фізичних осіб

Кількість вкладників -юридичних осіб

П е н с і й н і виплати з початку діяльності

НПФ

Чиста вартість активів

Ч и с та вартість одиниці пенсійних внесків

Універсальний

Темп приросту ІІІ к в . /11 кв . 2 0 11   р.

0,26

0,44

 

5,86

(2 0,5 8 )

(2 1 ,8 9)

ПриватФонд

 

0,05

2,7 1

 

11,97

5,77

3,54

С оціальний стандарт

 

2,65

5,44

 

5,82

(11,82)

(13,57)

Універсальний

Темп приросту ІІ кв./І кв. 2011 р.

1 ,58

2,69

 

13,09

1,19

(0,38)

ПриватФонд

 

0,33

2,79

 

18,76

6,60

5,83

С оціальний стандарт

 

3,20

6,16

3,70

12,62

(2,2 2)

(4,74)

Універсальний

Темп приросту І кв . 2 0 11  р./ !V  кв . 2 0 10 р .

 

 

 

4,78

6,30

4,13

ПриватФонд

 

0,07

4,37

 

11,29

3,08

2,13

Соціальний стандарт

 

4,0 1

6,86

(1 ,82)

8,35

6,17

3,11

Універсальний

Темп приросту !V кв ./ІІІ кв . 2 0 10 р.

0,26

 

 

5,67

16,10

13,84

ПриватФонд

 

0,04

1 ,26

 

10,16

6,92

3,07

Соціальний стандарт

 

3,4 7

8,54

1 ,85

8,4 2

8,7 1

5,14

Універсальний

Темп приросту, ІІІ кв ./ІІ кв . 20 10 р.

(0,2 6)

(0,8 9)

 

5 8,39

4,50

3,70

ПриватФонд

 

0,11

2,15

 

4,86

7,22

2,70

С оціальний стандарт

 

4,17

9,07

 

5,8 1

5,69

1,4 2

Як   видно   з   табл.   2,   за   результатами аналізу інвестиційного        портфеля ВНПФ " ПриватФонд "

пріоритетними були темпи приросту вкладів у банківські депозитні та поточні рахунки, ощадні сертифікати банків (-7,73 %), а найменшим темпом приросту був вклад в об'єкти нерухомості 0,62 %, цей актив мав тенденцію дозростання вартості, протилежну до динаміки інфляції в країні.

Інвестиції у банківські метали ВНПФ " ПриватФонд " характеризували вигідність і

зацікавленість у тодішній період фінансової нестабільності в країні, коли внутрішні ціни на золото зростали відносно гривні, що знецінювалася.

Інвестиційний портфель ВНПФ " Соціальний стандарт" склав (-17,60 % ) акцій українських емітентів, бо ці фінансові активи демонстрували найбільшу дохідність, проте найменший темп приросту був у частці, вкладеній у державні цінні папери , - 1,88 %. Портфель фонду в цілому відзначався стабільністю та дохідністю. Портфельна стратегія, обрана компанією з управління активами, відповідала інвестиційним цілям НПФ.

Диверсифікація напрямів інвестування дозволяє знизити ризики, пов'язані з можливістю недоодержання очікуваного доходу або втрати інвестованої суми. Стосовно диверсифікації пенсійних активів, то чим вищий її ступінь, чим більша кількість груп інструментів і окремо взятих інструментів, тим краще.

Розраховано інтегральний показник, що узагальнить значення обраних ознак, які усебічно описують структуру капіталу НПФ. Доцільним є застосування методики інтегральної оцінки фінансового стану, заснованої на застосуванні методів таксономічного аналізу [ 21].

Таблиця 2

Частка об'єктів інвестування  в загальній вартості активів НПФ

Об'єкт інвестування активів НПФ

Темп приросту,

%,

III кв ./II кв. 2 0 11   р., ВНПФ " Універсал

ьний"

Тем п приросту, % , III к в . /11 кв . 20 11   р .,

ВНПФ

"П риватФо

нд"

Темп приросту,

%,

III кв./II кв. 2 0 11   р.,

ВНПФ

" С оціальний стандарт"

Банківські депозитні та поточні рахунки, ощадні сертифікати банків

8,0 7

(7,73)

(11,15)

Державні цінні папери

0,0 0

0,00

1,8 8

Облігації місцевих позик

0,7 4

0,00

0,0 0

О б л іга ц ії україн с ьких підприєм ств

(2 2,7 9 )

0,00

(11,89)

Акції українських емітентів

(36,18)

1 ,82

(17,60)

Цінні папери іноземних держав

0,0 0

0,00

0,0 0

Цінні папери іноземних емітентів

0,0 0

0,00

0,0 0

Іпотечні цінні папери

0,0 0

0,00

0,0 0

Об'єкти нерухомості

0,0 0

0,62

0,0 0

Б анківські м етали

0,0 0

(3,84)

0,0 0

Інш і активи

0,0 0

0,00

7 9,98

Загальна сума

(2 0,5 8 )

5,73

(1 1 ,87)

|інвестицій  фонду І І І І

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Є О Малишко - Аналіз розвитку недержавних пенсійних фондів в україні