О Ю Чорна - Дефініції інтеграції - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 65.012.65

ДЕФІНІЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ

О.Ю. Чорна

Розкрито економічну сутність інтеграції. Розглянуті тлумачення поняття інтеграція, висвітлюється проблематика термінології, запропоновано ознаки систематизації поняття інтеграція.

Постановка проблеми. Інтеграція є одним з самих якнайдавніших виробничих відносин. У широкому сенсі слова інтеграція (від лат. integratio - відновлення, заповнення; від integes - цілий), означає стан зв'язаності окремих частин, що диференціюються, і функцій системи в ціле, а також процес, що веде до такого стану (наприклад, економічна, горизонтальна і вертикальна інтеграція) [4, с. 282; 5, с. 92].

Поділ і спеціалізація праці, виниклі в процесі історичного розвитку суспільства, зумовили об'єктивну необхідність здійснення інтеграції, що забезпечує взаємозв'язаний розвиток суб'єктів господарювання різних галузей і сфер народногосподарського комплексу країни і світової спільноти, що відокремилися.

Інтеграція виробництва забезпечує тіснішу координацію і взаємозв'язаний розвиток товаровиробників всіх ланок єдиного ланцюга виробництва - від сировини до вироблення кінцевого продукту, необхідного для ефективного розвитку суспільства. Інтеграція у сучасній економічній науці є дуже поширеним поняттям, але, на наш погляд, не має єдиних підходів; крім того відсутня систематизація дефініцій поняття «інтеграція». Це і послужило основою появи в економічній літературі різних точок зору про суть інтеграції в різних галузях і сферах народногосподарського комплексу країни [12, с. 390].

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Сьогодні накопичено значний теоретичний досвід інтеграції. Так, питання інтеграції , інтеграційних процесів, інтеграційних структур знайшли своє відображення в роботах як вітчизняних так і зарубіжних науковців, зокрема Д. Кемпбелла, С. Авдашева, В. Деменьтьева, І. Булєєва, М. Маліка, О. Поважного, І. Володимирова, В. Нелєпи, М. Хорунжого, Б. Умецького, Л.І. Абалкина, А.Н. Андруховіча, І.Т. Балабанова, І.У. Богданової, Ю.С. Дульщикова, Ю.Н. Забродського, З.С. Зайцевої, Е.Д. Катульського, Д.С. Львова, В.І. Меньшова, Н.Н. Піліпенко, Н.Н. Міронової, Ю.С. Петрова, А.С. Соколова, В.І. Токмакова, С.А. Шутькова, Г.В. Козаченко, Ю.Н. Царегородцева, І.В. Яковльова та ін [1-12]. Ними розроблені основні напрями, аспекти, форми інтеграції, досліджені процеси інтеграції підприємств у економічних системах різних типів.

Проте, незважаючи дивлячись на велику кількість публікацій з даної проблеми, саме поняття «інтеграція» в умовах ринку залишається предметом гострих дискусій. На даний момент не існує єдиної думки щодо таких категорій як «інтеграція», «інтегрована структура», «інтеграційна система», «інтеграційний процес» тощо. У вітчизняній економічній науці останнім часом для опису багатогалузевих виробничих коплексів використовуються різні терміни і поняття. Такі поняття як «інтеграція», «кооперація», «злиття», «поглинання», «консолідація», «конвергенція», деякими науковцями використовуються або як синоніми, або як дуже близькі по значенню. Отже, метою статті є розгляд дефініцій інтеграції та її систематизація.

Виклад основного матеріалу. Інтеграція промислових підприємств і створення сучасних інтегрованих структур - одна з найважливіших тенденцій розвитку організації і управління в ХХ столітті.

Розвиток інтеграції, як свідчить наука і практика, при їх оптимізації сприяє поліпшенню організаційно-економічних відносин, інтенсифікації і індустріалізації виробництва, підвищенню конкурентоспроможності підприємств, створенню для учасників інтегрованих структур ефективних систем управління, підвищенню продуктивності праці і на цій основі - зростанню якості життя працівників.

Світовий досвід теж свідчить про найважливішу роль інтегрованих структур в ринковій економіці. Так, в США 100 найбільших корпорацій забезпечують більше половини ВНП і основної частини промислових НДОКР. У Японії шість провідних промислово-фінансових груп забезпечують 25% загальних об'ємів продажу і сукупних активів реального сектора. Причому з 100 найбільших японських фірм 70 є членами ФПГ "кейрецу". Південна Корея, починаючи з 60-х рр. ХХ в., демонструвала за підтримкою держави бурхливе зростання низки диверсифікованих корпорацій (Samsung, Lucky Goldstar, Hyundai і ін.). До теперішнього часу 10 південно-корєйських груп забезпечували близько 50% ВНПкраїни.

В Україні, як і в усьому світі, процеси інтеграції в останні роки інтенсивно розвиваються. За даними Антимонопольного комітету України, у 2007 році майже 400 підприємств отримали дозвіл за здійснення економічної концентрації.

Вивчення інтеграції пов'язано з появою в господарчої практиці об'єднань підприємств: картелів, концернів, трестів, корпорацій, але й дотепер економісти і економічні школи вкладають в дефініції інтеграції різний сенс. Так, радянські економісти тривалий час дефініції інтеграції фактично не приділяли уваги, аналізуючи лише одну з її форм - соціалістичну економічну інтеграцію [9, 12, 13]. Процесу об'єднання підприємств приділялася велика увага. Об'єднання здійснювалося, головним чином, адміністративним способом - створенням виробничих або невиробничих об'єднань, агропромислових комплексів і т.ін. При цьому необхідно відзначити, що створення такого роду форм організації об'єднань практично не супроводжувалося дослідженням такого фундаментального поняття, як "інтеграція", були відсутні глибокі теоретичні розробки мікроекономічних процесів, організації і управління інтеграцією, оцінки результатів інтеграції і т.ін. Інтеграція, як правило, ототожнювалася із співпрацею.

К. Маркса розглядав соціалістичну інтеграцію як найвищу сучасну форму розвитку кооперації праці. [14, с. 285].

На думку академіка РАСГН В.В. Кузнєцова, інтеграція є виробничо-економічними відносинами, що виникають, з одного боку, як результат суспільного поділу праці, а з іншого - як результат об'єднання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів з метою підвищення ефективного виробництва [12, с. 11]. Більш розгорнену характеристику інтеграції стосовно умов агропромислового комплексу дають М.П. Василенко і С.П. Гинін, визначаючи її як організаційно-економічне поняття, що характеризує свідомий планомірно регульований розвиток в єдиному господарському організмі спеціалізованих сільськогосподарських і промислових виробництв, що ведуться індустріальними методами і засобами, а також процес поєднання і з'єднання діяльності одних і тих же людей сільськогосподарської і промислової праці в цілях підвищення економічної ефективності суспільного виробництва [13, с. 75-76]. Е.Ф. Удалов вносить в поняття інтеграції механізм узгодження інтересів учасників об'єднань, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на основі загальних, єдиних «правил гри» для всіх учасників, розглядаючи її як складну економічну систему: з одного боку, вона сполучає в єдине ціле виробників сільськогосподарської продукції і сировини, а також торгові, фінансові, страхові та інші підприємства: з іншого вона забезпечує функціонування інтегрованих структур на основі загальних економічних інтересів і умов [9, с. 121].

Отже, у зазначених джерелах та і в багатьох інших існує декілька підходів до розуміння інтеграції, виділяються ті або інші її аспекти і особливості. Наприклад, інтеграцію трактують або як процес технологічного зближення в єдину велику міжгалузеву виробничо-технологічну систему, або як процес організації суспільного виробництва і управління, або як форму організації виробництва, здатну забезпечити максимальне зменшення трансакційних витрат і реалізувати стратегічні переваги, що виникають при з'єднанні двох або більш підприємств (синергетичний ефект) і т.ін.

У країнах з ринковою економікою, що склалася, відповідно до теорії трансакційних витрат інтеграцію визначають як механізм заміни ринкових обмінних операцій (трансакцій) організаційною побудовою виробництва. На думку Р. Коуза, автора теорії трансакційних витрат, інтеграція - це «... організація трансакцій, які раніше розподілялися серед підприємців через механізм ринку» [12, с. 45].

Різні визначення терміну «інтеграція» надають і сучасні вітчизняні вчені. Так, Г.В. Козаченко розглядає інтеграцію як процес поєднання суб'єктів господарювання в рамках їх цілісної системи в сучасних умовах розвитку промисловості в різних сферах господарювання - у виробничій сфері, у сфері обігу, фінансово-кредитній і т. ін. [2, с. 5]. Цю точку зору поділяють і багато інших вітчизняних вчених, доповнюючи її деякими нюансами. Г.Г. Зотов відзначає, що інтеграція, є «найважливішою формою об'єднання національного господарства в умовах розподілу суспільної праці» [4, с.

28].

Наведені в табл. 1 визначення дозволяють дійти висновку, що поняття «інтеграція» є багатозначним і декілька різноплановим.

Підсумовуючі зазначене, можна зробити висновки: до елементів, які частіше всього використовуються при визначенні дефініції «інтеграція» належать: «об'єднання», «співробітництво», «злиття», «процес зближення», «процес», «механізм». Використовуючи ці ключові визначення, а також логіку і природу процесу, інтеграцію можна визначити як організаційно-економічний процес об'єднання, взаємопроникнення суб'єктів господарювання різних форм власності з метою укріплення конкурентоспроможності і підвищення ефективності функціонування. Це формулювання, на наш погляд, дає загальну характеристику процесу об'єднання елементів організації. Аналізуючи існуючи підходи, можна стверджувати, що в цілому автори розуміють під інтеграцією різні формальні або неформальні інтегровані об'єднання, структури чи формування, які здійснюють спільну діяльність для досягнення загальних цілей. Ці об'єднання можуть діяти на основі договору про спільну діяльність чи статуту. Одні автори розуміють інтеграцію виключно як виробничі формування, метою яких є здійснення спільної виробничої діяльності, інші розглядають інтеграцію як сукупність фінансових, економічних, виробничих і технологічних зв'язків для сумісної підприємницької діяльності, що слід вважати більш об'єктивним, бо враховуються сучасні тенденції розвитку економіки, в основі яких лежить принцип глобалізації.

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «інтеграція»

Джерело

Визначення

Великий

енциклопедичний словник

[15,    БЄС Горкин, с. 452]

Советский энциклопедический словарь [17, Гл. ред. А.М. Прохоров, с. 500].

Интеграция (лат. integration - восстановление, восполнение, от integer - целый).

1. Понятия, означающее состояние связанности отд. дифференцир. частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию.

2. Процесс сближения и связи наук, происходящих наряду с процессами их дифференциации.

Интеграция экономическая, форма интернационализации хоз. жизни, возникшая после 2-й мир. войны, объективный процесс переплетения нац. х-в и проведения согласованной межгос. эконом. политики. Включает развитие производст. и науч.-техн. кооперации, торг.-экон. и валютно-финанс. связей, создание различных межгос. объединений полит. и экон. характера, региональных экон. группировок - зон свободной торговли, таможенных союзов, экон. и валютных союзов и др. (ЕЭС, ЕС, ЕАСТ, АСЕАН и др.)...

Український Радянський Енциклопедичний словник

[18, А.В. Кудрицький,

с. 711].

Інтеграція (лат. integration - відновлення, від integer - цілий) - об'єднання в ціле раніше ізольованих частин. І. соціальна - об'єднання різних груп соціальних (класова І.), асиміляція різнорідних елементів культури в едину культуру (культурна І.), уніфікація різних моральних норм і цінностей (моральна І.).

Інтеграція економічна - форма інтернаціоналізації виробництва, зближення й поглиблення взаємодії нац. економік ряду країн. Зумовлена зростанням продуктивних сил, підвищенням усуспільнення виробництва та науково - технічною революцією...

Економічна

енциклопедія

[19,    С.В. Мочерний,

с. 668].

Інтеграція (від лат. Integration - відновлення і цілий) - поступове зближення та об'єднання економічних суб'єктів у процесі їх взаємодії (взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозбагачення та ін.).

Інтеграція економічна - процес зближення і поступового об'єднання національних економічних систем, сучасна найрозвинутіша форма інтернаціоналізації господарського життя.

Энц. словарь Габлера [20, А.П. Горкина,    с. 69­70]

Интеграция в экономической теории и политике хозяйственное или правовое объединение нескольких предприятий (часто синоним слова концентрации).

Е.В Ленський [4, с. 5].

Інтеграція - це поглиблення співробітництва суб'єктів управління, їх об'єднання, зміцнення взаємодії та взаємозв'язків між компонентами системи управління

М. Кизим [7, с. 17].

Інтеграцію підприємств як інтегровану сукупність суб'єктів господарювання, які представляють собою різноманітні форми капіталу, пов'язаних між собою фінансово-економічними і (або) виробничо-технологічними зв'язками для сумісної підприємницької діяльності на основі "м'яких" (договірних) та жорстких (право власності) управлінських і організаційних відносин з метою підвищення ефективності функціонування й подальшого стійкого розвитку бізнесу.

М. Альошин [8, с. 18].

Інтеграція - організаційно-економічне злиття двох або більш елементів в єдине ціле, при якому з'являється нова якість.

А.В. Федосєєв [9, с. 124].

Інтеграція - це об'єднання економічних суб'єктів з ціллю оптимізації поточної діяльності, інвестування в виробництво, а також з цілю підвищення ефективності їх взаємодії.

Г.В. Козаченко

[2, с. 5].

Совместная деятельность субъектов хозяйствования в рамках их целостной системы в современных условиях развития промышленности характеризуются широкомасштабным протеканием интеграционных процессов, т.е. предполагает интеграцию деятельность предприятий в различных сферах - в производственной сфере, в сфере обращения, финансово-кредитной и т. д. Эта интеграция реализуется в виде обмена как в живой, так и в овеществленной форме.

Е.В. Рудинская, С.А. Яромир [9, с. 88].

Объединение усилий ряда организаций для достижения общей стратегической цели, укрепления их конкурентоспособности и повышения эффективности.

З.С. Абутидзе, Л.Н. Александоровск ая, В.Н. Бас и др. [10, с. 8].

Интеграция - процесс и механизм объединения и связанности элементов, характеризующихся интегративностью, системообразующими переменными, факторами связями и т. д.

Б.С. Авдокушин [12, с. 13].

Інтеграція - це процес злиття підприємств і організацій, створення нових форм, іноді за рахунок руйнування наявних структур.

З метою уникнення термінологічної плутанини підходів до поняття «інтеграція» доцільно сформулювати основні ознаки систематизації поняття. Ознаки систематизації категорії «інтеграція» представлені на рис. 11.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Ю Чорна - Дефініції інтеграції

О Ю Чорна - Ресурсне забезпечення в системі економічної безпеки інтегрованих промислових структурсутність та зміст