А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства - страница 3

Страницы:
1  2  3 

Запишемо формули (1)-(3) для нашого прикладу:

cr'sk = Xj [(1 - pv + hj)(1 - a)Cj - U (1 - qv )(1 - (pv - К )(1 - r))] + + Xz [(1 - pz + hz)kkCz - U (1 - qz )(1 - (pz - hz )(1 - r))] - Z (15)

r'sk = Xv{(1 - a)[Cv - Cv(1 - pv + hv)] - (1 - qv)[U - U (1 - (pv - hv)(1 - r))]} +

+ X2{[kC2 - kkC2(1 - p2 + h2)] - (1 - q2)[U - U (1 - (p2 - h2)(1 - r))]} + Z - Z (16)

P r'sk

Xj[((1 - a)Cj - U(1 - qv)] + Xj [(kC2 - U(1 - q2)] (17)

Запишемо значення параметрів: Xv = 600, Xz = 400, a = 0,2, pv = 0,1, pz = 0,2, hv = 0.05. hz = 0.1 qv = 0,2, qz = 0,15, k =

5,5, k =5,6, Cv = 220, Cz = 60, Cz = 55. Змінні витрати

виготовлення одного стола становитимуть, U = 0,1*200 + 6*2,g + 4*2 + 0,5*2 + 0,5*2 + 27,73 = 75,13 грн. , очікувані змінні витрати одного стола складатимуть, U = 0,1*200*1,01 + 6*2,9*1,03 + 4*2*1,02 + 0,5*2*1,23 + 0,5*2*1,32 + 28= 76,83 грн., постійні витрати, Z = 2152+3560+800+1100+250 = 7862 грн., очікувані постійні витрати, Z = 2152*1,01+3560*1,03+800*1,02+1100*1,04+ 300 = 8100 грн.

Очікувана ціна одного стола в наступному періоді на внутрішньому ринку складатиме с   = (0,g + 1,05 +

0,92)220/3 = 210,467 грн.

Знайдемо ризик втрати прибутку основної діяльності, коли у випуск продукції інвестуються власні кошти підприємства. В цьому випадку, r1 = 0,15 і тому, r = 1 - r1 = 1 - 0,15 = 0,85. Знаходимо ціну ризику основної діяльності, crisk = 600[(1 - 0,05)(1 - 0,2) *210.467 - 76.83(1 - 0,2)(1 -0,05)(1 - 0,85)] + 400[(1 - 0,1)5,6*55 - 76,83(1 - 0,15)(1 -0,1(1 - 0,85))] = 144520,8 грн.. Величину ризику основної

діяльності знаходимо за формулою (15) при Z = Z , risk = 600{(1 - 0,2)[220 - 210,467(1 - 0,05)] - (1 - 0,2)[75,13 -76,83(1 - 0,05(1 - 0,85))]} + 400{[(55*60 - 5,6*55(1 - 0,1)] -(1 - 0,15)[75,13 - 76,83(1 - 0,1(1 - 0,85))]} = 31472.63 грн. База ризику знаходиться за наступною формулою, aktv =

Xj [(1 - a)Cj - U (1 - qv)] + Xj [(kCj - U(1 - qj)] = 600[ (1 - 0,2)220 - 75,13(1 - 0,2)] + 400[(5,6-60 - 75,13(1 - 0,15)] = 175gg3.4 грн. Ступінь ризику основної діяльності знаходимо за формулою (16), P = risk /aktav = 31472.63 / 175gg3.4 = 0,17g (17,g %). Це означає, що у випадку інвестування власних коштів з кожної гривні отриманого прибутку основної діяльності в майбутньому очікуються втрати в середньому 17,g коп., у випадку залучених коштів - 18,8 коп.

Знайдемо ризик втрати прибутку основної діяльності, коли у випуск продукції інвестуються залучені кошти підприємства. В цьому випадку, r2 = 0,2, r = 1 + r2 = 1,2 і тому ціна ризику, величина ризику і ступінь ризику матимуть наступні значення. crisk = 142g61.1 грн., risk = 33032.28 грн. Р = risk/am = 33032.28 /175gg3.4 = 0,188 (18,8 %).

Розрахунки засвідчили, що залучення коштів збільшить ризик втрати прибутку в абсолютному виразі на 33032.28 - 31472.63 = 155g.65 грн., у відносному виразі на 18,8 - 17,g =0.g %.

Оцінимо ризик втрати прибутку операційної діяльності підприємства, коли у випуск продукції інвестуються власні кошти. В цьому випадку ціна ризику, величина ризику і ступінь ризику за формулами (14) - (15) матимуть наступні значення. cask =144520,8 - 8ю0 = 136420,8 грн., risk = 31472.63 + 8100 - 7862 = 31810,63 грн. P = risk / aktv = 31810,63 / 175gg3.4 = 0,1807 (18,1%). Якщо у випуск продукції інвестуються залучені кошти, то за формулами (15) - (17) матимемо, crisk =134861,1 грн., risk = 33270,28 грн. P = risk / aktv = 0,18g0 (18,g%).

Перейдемо до визначення безпеки операційної діяльності підприємства. Для цього потрібно за формулами (6) знайти координати точки беззбитковості, які залежать від параметра r, а вірніше, величини bv і bz , що входять до їх складу. Нехай r = 0.85, тобто інвестуються власні кошти Тоді, bv = (1-0,05)(1-0,2)210,467 - 76,83(1-0,2)[1 - 0.05(1-0.85)] = g8,g52; bz = (1 -0,1)5,6*55 - 76,83(1 -0,15)[1 -0,1 (1 -0.85)] = 212.874.

Коефіцієнти    структури    поставок   продукції на внутрішні і зовнішні ринки відповідно становлять, у1 = 0,6; у2 = 0,4 . Знаходимо координати точки беззбитковості: 0,6 х 8100

Xbv =

X,

0,6 х 98,952 + 0,4 х 212 ,874

_0,4 х 8100_

0,6 х 98,952 + 0,4 х 212 ,874

= 33,628

22 ,419

У випадку власних коштів, за формулою (8), знаходимо коефіцієнт безпеки операційної діяльності підприємства,

K,

\600 + 400 - 33 ,628 - 22 ,419

= 0,944

600 + 400

Таким чином, ймовірність попадання підприємства в зону безпеки становить 0,g44, а в зону небезпеки - 0,056.

Розглянемо випадок інвестування залучених коштів, тобто, коли r = 1.2, тоді bv = g7,876; bz=210,588;

0,6 х 8100

X

Xbv

Kb =

0,6 х 97 ,876 + 0,4 х 210 ,588

_0,4 х 8100_

0,6 х 97 ,876 + 0,4 х 210 ,588 \600 + 400 - 33 ,995 - 22 ,664

600 + 400

33 ,995 22 ,664 0,943

Таким чином, коефіцієнт безпеки у випадку інвестування залучених коштів, зменшився на 0,001.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Розглянутий в статті кількісний аналіз ризику втрати прибутку у випадку запланованих інвестицій у випуск продукції є більш загальним в порівнянні з кількісним аналізом, розглянутим в [5], того ж ризику у випадку вже затрачених коштів у випуск продукції в тому плані, що відповідні формули в [5] можуть бути отримані при значенні параметра r = 0. Крім того, схема кількісного аналізу ризику втрати валового прибутку може бути перенесена для кількісного аналізу ризику втрати прибутку операційної діяльності підприємства. Практична реалізація такого аналізу вимагає розробки відповідного програмного забезпечення.

Список використаної літератури:

1. Щехорський А.Й., Міляр Л.Ф. Кількісний аналіз ризику втрати валового прибутку / Вісник ЖДТУ / Економічні науки. - 2008. - № 4(46). - с. 260-266. 2. Щехорський А.Й., Рудківський О.А. Аналіз ризику втрати валового прибутку в інвестиційній діяльності підприємства / Вісник ЖДТУ / Економічні науки. -200g. № 1(47). - с. 158-162. 3. Щехорський А.Й., Рудківський О.А. Аналіз ризику втрати валового прибутку в інвестиційній діяльності підприємства / Вісник ЖДТУ / Економічні науки. - 200g. - № 1(47). - с. 158-162. 4. Щехорський А.Й. Динамічні моделі беззбиткових обсягів виробництва. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць, / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1(13). Житомир ЖДТУ, 200g, с. 375-384 5. Щехорський А.Й., Рудківський О.А. Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства. Вісник ЖДТУ Економічні науки - 200g,

3(4g). - с. 203-208.

ЩЕХОРСЬКИЙ Анатолій Йосипович - кандидат економічних. наук, доцент кафедри менеджменту Житомирського державного технологічного університету

РУДКІВСЬКИЙ Олег Анатолійович - асистент кафедри менеджменту Житомирського державного технологічного університету

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства