А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 2 (52)

Економічні науки

УДК 65.86

Щехорський А.Й., к.е.н., доцент, Рудківський О.А., асистент,

Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Комплексний аналіз ризику втрати прибутку в операційній діяльності підприємства

Постановка проблеми. Ризик фінансово-господарської діяльності підприємства суттєво залежить від джерел фінансування, яким є прибуток. Ризик втрати прибутку полягає у випадковому його зниженні в порівнянні з очікуваною величиною. Очікувані зниження прибутку є наслідками ряду причин таких як: незапитана продукція підприємства, неефективність маркетингових заходів, очікувані зміни ринкових цін на виробничі ресурси, на продукцію підприємства, зміна курсу валют на зовнішніх ринках і т.д. Проблема полягає в комплексному кількісному аналізі втрати прибутку в діяльності підприємства через вказані причини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кількісний аналіз ризику втрати прибутку в діяльності підприємства представлений в сучасній літературі в залежності від якогось одного чинника. Комплексний підхід до кількісного аналізу ризику втрати прибутку, тобто аналізу залежності його від багатьох чинників, був запропонований в статтях [1-5]. Потрібно мати на увазі, що кількісний аналіз ризику втрати прибутку може бути проведений відносно здійснених виробничих затрат, який розглядався в статті [1-5], так і відносно запланованих інвестицій у випуск продукції, що складає зміст даної роботи.

Постановка завдання дослідження - побудова цілісної (комплексної) кількісної моделі ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємств багатопродуктового виробництва.

Викладення основного матеріалу дослідження. Комплексний кількісний аналіз ризику втрати прибутку полягає у врахуванні тих показників, обтяжених ризиком, від яких він залежить. Для моделювання ризиків введемо наступні позначення. Нехай a - ставка податку на додану

вартість, X' . і X

планові випуски продукції у-того

виду відповідно на внутрішній і зовнішній ринки, pvj іp\-імовірність втрати попиту на у - тий вид продукції на i -тому внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно, h'

ймовірність    зростання    попиту    за рахунок

маркетингового стимулювання по у-тому виду продукції на i -тому внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно,

q'vj і qjj - частка реалізації складської продукції у - того виду на внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно, C'J - ціна реалізації одиниці продукції у-того виду в і-тій

ситуації внутрішнього ринку на початку аналізованого (планового)   періоду,   С'. -   ціна   реалізації одиниці

продукції у-того виду в і-тій ситуації на зовнішньому ринку на початку аналізованого (планового) періоду. Стосовно визначення очікуваних цін реалізації потрібно мати на увазі, що кожний у -тий вид продукції може мати mvj -невизначених ситуацій на внутрішньому ринку і mzj -невизначених ситуацій на зовнішньому ринку . Позначимо Рщ - імовірність і-тої ситуації для у-того виду продукції на внутрішньому ринку, pz,j - імовірність і - тої ситуації для у-того виду продукції на зовнішньому ринку. Очікувані рівні

цін Су (на внутрішньому ринку) і CJ (на зовнішньому

ринку) по - тому виду продукції прогнозованого періоду можуть бути знайдені за формулами,

mvj mzj

С. = £ p С ., с = £ p С .

VJ /    ,   Г VJ'        V' ? 7.1/    ,    і    ZJ' Z'

i=l 1=1

Далі позначимо, vr - кількість внутрішніх ринків, zr -кількість зовнішніх ринків, Uj - сподівані змінні витрати

планового періоду на одиницю продукції, Z - постійні витрати на початку аналізованого (планового) періоду,

Z

сподівані постійні витрати планового періоду, k

і

курс іноземної валют по відношенню національної валюти на - тому зовнішньому ринку на початок аналізованого

періоду, k.

J

очікуваний   курс   валюти   на   - тому

періоду.

зовнішньому ринку на початок аналізованого Введемо індикатор r за наступним правилом, 1   s, коли s   ставка  по депозитах

1 + s, коли s   ставка  по кредитах за відсутності ринкових ставок покладемо, r = 1,

Що стосується іншої діяльності. відмінної від основної, то можна розглядати ризик втрати інших операційних доходів. Це можуть бути доходи від операційної аренди активів, реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), відшкодування раніше списаних активів і т.п. Для

цього будуть використані позначення: величини   AJ і

A'. виражатимуть собою сподівані вартості у- того активу на

і - тому внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно, lv і lz - кількість видів активів на зовнішньому і внутрішньому ринках відповідно, tv і tz - кількість активів на внутрішніх і

зовнішніх ринків відповідно, p'avj і   p'ajj - імовірність не

реалізації у-того активу на і- тому внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно.

Узагальнюючи результати робіт [1] і [2], ціну ризику втрати прибутку (сподіваний виграш) в операційній діяльності багато продуктового виробництва можна знайти за формулою,

cr'sk = £ £ XVj [(1 - pVj + hj )(1 - a )Cj - Uj (1 - qj )(1 - ( pVj - hj )(1 - r ))] +

zr tv

££ Aj (1 - a )(1 -      ) +

+ £ £ Xjj [(1 - p'zj + hjj ) k'jCj - Uj (1 - q'jj )(1 - (pjj - hjj )(1 - r))] +

=1 =1

+ £ (1 - p^j ) - Z

'=1 j=1

Величина ризику (в операційній діяльності виражається за формулою,

© Щехорський А.Й., Рудківський О.А., 2010

307

r'sk =

£ £ XVj {(1 - a)[ Cj - Cj (1 - pj + hj )] - (1 - qj )[Uj - Uj (1 - (pj - hj )(1 - r))]}

'=1 j=1

zr n _

£ £ Xj {k'jCj - k'Cj (1 - pj + hj ) - (1 - qj )[Uj - Uj (1 - (pj - hj )(1 - r))] + (2)

'=1 j=1

£ £ (1 - a)[ Aj - Aj (1 - plj)] + £ £ [ Aj - Ajkaj (1 -      ) + Z - Z

'=1 j=1

Зауважимо, що ймовірність незапитаної продукції Ступінь ризику втрати  прибутку  від операційної

повинна бути не меншою ймовірності зростання попиту    діяльності знаходиться за формулою, за   рахунок   маркетингового   стимулювання, тобто,

p'. > h'., p'. > h'..

P = r'sk akt'v

де,

akt'v =££ Xj [((1 - a )Cj - Uj )(1 - qj ) + qjCj ] + ££ Aj (1 - a)

'=1 j=1

і vj    vj J

Iz tz

(3)

(4)

££ Xj [(Vfj - Uj )(1 - qj ) + qjk'fj ] + ££ kjAj - Z

'=1 j=1

Формули (1)-(4) є узагальненням результатів, отриманих в роботах [1-3]. Якщо у формулах (1)-(4) покласти r = 1, то одержимо формули для визначення ціни ризику, величини ризику і ступеня ризику втрати прибутку в операційній діяльності підприємства у випадку здійснених виробничих затрат. Фактично це випадок, коли стоїть питання аналізу діяльності підприємства, як ризикової, за минулий аналізований період. Коли кошти передбачається інвестувати у випуск продукції, то r Ф 1. У

'=1 j=1

випадку

Aj = 0, Aj = 0,

тобто основної діяльності

підприємства, заміною у формулах (1) і (2), змінних витрат (U) на собівартість (S), отримаємо формули для визначення ризику втрати валового прибутку. Даний випадок розглядався в роботах [1-2].

Із формули (1) слідує, що для одно продуктового виробництва і одного ринку збуту, як внутрішнього так і зовнішнього, умовою безпеки основної діяльності підприємства є нерівність:

Xv [(1 - pv + hv )(1 - a )Cv - U (1 - qv )(1 - (pv - hv )(1 - r))] + Xz [(1 - pz + hz)- U (1 - qz )(1 - (pz - hz )(1 - r))] - Z > 0

Для одно продуктового виробництва, як відомо, безпека основної діяльності підприємства визначається на основі беззбиткового обсягу. Критерієм такої безпеки є ступінь перевищення фактичного (планового) обсягу продукції, над беззбитковим рівнем. Якщо Xb -беззбитковий обсяг, Xp -фактичний (плановий), то різниця

Xp- Xb є рівень безпеки основної діяльності підприємства в наступному (плановому) періоді в абсолютному виразі. У відносному виразі цей коефіцієнт безпеки основної діяльності визначається як відношення рівня безпеки в абсолютному виразі до запланованого обсягу, тобто,

X

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства