А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

УДК 65.86

Щехорський А.Й., к.е.н., доцент Рудківський О.А., асистент

Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Проведено комплексний аналіз ризику втрати прибутку в операційній діяльності підприємства

Постановка проблеми: Ризик фінансової стійкості підприємства суттєво залежить від структури капіталу одним із джерел якого є прибуток. Ризик втрати прибутку генерується із його зниженням в порівнянні з очікуваними величинами. Очікувані зниження прибутку є наслідками ряду причин таких як: незапитана продукція підприємства, очікувані зміни ринкових цін на виробничі ресурси, на продукцію підприємства, зміна курсу валют на зовнішніх ринках. Проблема полягає в комплексному кількісному аналізі втрати прибутку в операційній діяльності підприємства через вказані причини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потрібно мати на увазі, що кількісний аналіз ризику втрати прибутку в операційній діяльності може бути проведений відносно виробничих затрат, так і відносно запланованих інвестицій у випуск продукції. Зміст даної роботи - ризик втрати прибутку відносно виробничих затрат. Питання кількісного аналізу ризику втрати валового прибутку підприємства розглядались в статтях [1] і [2[. Фактично в даній статті використовується повністю методика досліджень започаткована в статтях [1].і [2[.

[ Cj (1 - a )(1 - pj ) - Uj (1 - qj )] XpJ - Z

вважаючи, що запланований обсяг випуску продукції буде беззбитковим, тобто буде виконуватись нерівність

1 - a)( 1 - pj) - Uj( 1 - qj)] X pj - Z > 0

Величину ризику втрати прибутку основної діяльності можна знайти за формулою, risk =

[(Є. - C.(1 - p.))( 1 - a) - (U. - U.)(1 - q,)]Xj + Z - Z

Мета дослідження - побудова цілісної (комплексної) моделі ризику втрати прибутку в операційній діяльності підприємства багатопродуктового виробництва.

Викладення основного матеріалу дослідження. Перш за все здійснимо комплексний кількісний аналіз ризику втрати прибутку основної діяльності підприємства. Такий аналіз прибутку полягає у врахуванні головних чинників, що впливають на нього. Одним із таких чинників - наявність можливості незапитаної продукції підприємства. Нехай Xpj - запланований випуск продукції j того виду, pj - імовірність незапитаного j -того виду продукції, О, - ціна її реалізації, С~ - сподівана ціна

реалізації в плановому періоді, qj - частка реалізованої продукції в плановому періоді зі складу, jj.-сподівані

змінні витрати планового періоду на одиницю продукції,

а - ставка ПДВ, Z - сподівані постійні витрати планового періоду. Слідуючи роботам [1] і [2], ціну ризику втрати прибутку (сподіваний виграш) основної діяльності можна знайти за формулою, crisk =

(1)

(2)

(3)

а ступінь ризику, враховуючи величину активу, aktiv = Xp/Cj (1-a)-^(1-qj ))-Z, за формулою, P = rlsk

aktiv

Відповідні формули мають місце і для багато продуктового виробництва. Ціна ризику втрати прибутку основної діяльності знаходиться, за умови беззбитковості,

за формулою,

£ X pj j (1 - a )(1 - pj) - U j (1 - qj)] - Z > 0

crisk = £n Xpj [Cj (1 - a)(1 - pj) - Uj (1 - qj)] - Z

Величина ризику втрати прибутку основної діяльності знаходиться за формулою,.

risk=£ ]=1 xpj [(Є.- cj (1 - pj- a) - (uj - uj )(1 - qj)] +Z - Z

а ступінь ризику за формулою,

p =

£ j=1 Xpj [( Cj - Cj (1 - pj      - a ) - (Uj - Uj )(1 - qj)] + Z - Z £ " ==, Xpj [(1 - a ) Cj - Uj (1 - qj )] - Z

4)

(5)

(6)

(7)

j=1 pj

Формули (5)-(7) можуть бути узагальнені на випадок, коли плануються поставки продукції на внутрішні і зовнішні ринки. Для моделювання таких ризиків використаємо

наступні позначення. Нехай X lpjj і X lpjj - планові випуски

продукції j-того виду відповідно на внутрішній і зовнішній

ринки, p'vj і p'j - ймовірність втрати попиту на j-тий вид

продукції на i -тому внутрішньому і зовнішньому ринках

відповідно, q'vj і q'^ - частка реалізації складської продукції j-

того виду на внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно,

Cvj - ціна реалізації одиниці продукції j-того виду в -тій

ситуації внутрішнього ринку, CL- - ціна реалізації одиниці

продукції j-того виду в -тій ситуації на зовнішньому ринку,.Стосовно ціни реалізації, то кожний j-тий вид продукції має mv ситуацій на внутрішньому ринку і mzj ситуацій на зовнішньому ринку , - ймовірність і-тої ситуації для j-того виду продукції на внутрішньому ринку, qzj - ймовірність і-тої ситуації для j-того виду продукції на

зовнішньому ринку. Очікувані рівні цін Cvj (на внутрішньому ринку) і С (на зовнішньому ринку), або ціна цінового ризику

по j-тому виду продукції прогнозованого періоду може бути знайдений (знайдена) за формулами,

Нехай   mv -

zij zij

кількість внутрішніх ринків, mz - кількість зовнішніх ринків. Тоді ціна ризику, величина ризику, ступінь ризику втрати прибутку основної діяльності знаходиться за формулами,

j=1

crisk = ££ X'pvj [Cj (1 - a)(1 - pj ) - Uj (1 - qj )] + ££ X'pjj [ k]Cj (1 - pj ) - Uj (1 - qj )] - Z (8)

risk =££ Xlpvj [(1 - a)(Cj - Cj (1 - pj)) - (1 - qj )(Uj - Uj)] +

££ Xlpj [ kjCj - kjCj (1 - pj) - (1 - qj )(Uj - Uj)] + Z - Z

i =1 j=1

P =

risk

££ Xj [(1 - a )Cj - Uj (1 - qj )] + ££ Xj [ kjCj - Uj (1 - qj )]

(9) (10)

Приклад 1. Підприємство виробляє столи. Прямі матеріальні витрати на виготовлення одного стола приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

 

Питомі

Ціна

Імовірність

Артикул

витрати

матеріалів

збільшення

 

матеріалів

(грн.)

ціни

Дерево

0,1 м3

200 / м3

0,01

Каркас

6 м.

2,9 / м.

0,03

Ніжки

4 м.

2,0 / м.

0,02

Клей

500 г.

2,0 / кг.

0,23

Фарба

500 г.

2,0 / кг.

0,32

Непрямі витрати підприємства наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Статті витрат

Сума (грн.)

Імовірність збільшення витрат

Утримання будівлі

2152

0,01

Поточний ремонт будівлі

3560

0,03

Витрати на охорону праці та техніку безпеки

800

0,02

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

1100

0,04

конкуренції на зовнішньому ринку ймовірність продажу становить 0,9. На дату відвантаження ціна реалізації продукції на зовнішньому ринку становила 55 у.о., курс долара був 5,5 грн. за 1 у.о. Крім того, підприємство планує в наступному періоді 20% продукції реалізувати зі складу на внутрішньому ринку і 15% - на зовнішньому. Якщо курс в наступному році передбачається 5,6 грн. за 1 у.о., то який ризик втрати прибутку основної діяльності? Для одно продуктового виробництва ціну ризику знайдемо за формулою (8), вона матиме наступний вигляд,

Відомо, що витрати на зарплату для виготовлення одного стола становлять 27,73 грн., а після очікуваного підвищення цін на матеріали ці витрати становитимуть 28 грн. Витрати на збут мають зрости з 250 грн. до 300 грн. Підприємство виготовляє за рік 1000 столів, ціна реалізації стола 220 грн. На наступний період ймовірність не реалізації на внутрішньому ринку прогнозується на рівні п'яти відсотків, і 20% продукції реалізувати зі складу. Що до ціни реалізації продукції на внутрішньому ринку, то підприємство має наступну прогнозну інформацію на наступний період, представлену в трьох незалежних ситуаціях, Ситуація 1. Ціна реалізації може знизитись на 10 % за рахунок розширення ємності ринку;

За відсутності розширення ємності ринку можуть відбутись дві ситуації:

Ситуація 2. Підвищення ціни реалізації може складати 5 %;

Ситуація 3. Зниження ціни реалізації може складати 8 %.

Підприємство в наступному періоді планує реалізувати 600 столів на внутрішньому ринку і 400 столів на зовнішньому, по 60 у.о. за один стіл. Із-за сильної

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства