М Кулик - Біобібліографічний покажчик - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету

МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ КУЛИК

Біобібліографічний покажчик

Київ 2011

УДК 016:929:629.73(477) ББК Ч216(4Укр):О50д(4Укр)я1

К 903

Упорядник М.Ф. Семенова, бібліограф

Наукові редактори: Л.Г. Скуратівська, В.Ю. Вахнован

Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 10 від 21.12.2011 р.).

Микола Сергійович Кулик : біобібліографічний покажчик / К 903    Національний авіаційний університет; науково-технічна бібліотека; упоряд. бібліогр. М.Ф. Семенова; наук. ред.: Л.Г. Скуратівська, В.Ю. Вахнован. - К. : НАУ, 2011. - 56 с. - (Бібліографія науковців НАУ).

До покажчика ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, організаторську, громадську діяльність та перелік основних праць з наукового доробку заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, доктора технічних наук, професора Миколи Сергійовича Кулика.

Для широкого кола науковців, докторантів, аспірантів, працівників наукових бібліотек, студентів та істориків науки.

УДК 016:929:629.73(477) ББК Ч216(4Укр):О50д(4Укр)я1

© Національний авіаційний університет, 2011

Від упорядника............................................................................4

Короткий нарис наукової, науково-педагогічної

і громадської діяльності М.С. Кулика.......................................5

Основні дати життя та діяльності..............................................14

Хронологічний покажчик друкованих праць...........................16

Іменний покажчик співавторів публікацій М.С. Кулика.........52

ВІД УПОРЯДНИКА

Біобібліографічний покажчик «Микола Сергійович Кулик» започатковує серію видань, які розкривають науковий доробок провідних вчених Національного авіаційного університету.

Покажчик побудовано за хронологічним принципом. У межах кожного року спочатку розміщені праці іноземними мовами, книги, потім всі інші публікації.

Позначкою * позначено публікації, які не перевірені на De Visu.

У покажчику наводяться: біографічна довідка з оглядом науково-педагогічного доробку вченого, основні дати життя та діяльності М.С. Кулика. Видання доповнене іменним покажчиком співавторів професора.

КОРОТКИЙ НАРИС НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ І ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.С. КУЛИКА

Микола Сергійович Кулик - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, відомий вчений у галузі дослідження міцності та довговічності матеріалів і конструктивних елементів, оцінки технічного стану авіаційних двигунів і газотурбінних енергетичних установок.

Народився 13 січня 1952 р. у с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області.

У 1978 р. закінчив механічний факультет Київського інс­титуту інженерів цивільної авіації за фахом «Експлуатація літальних апаратів і двигунів».

В інституті обіймав посади старшого лаборанта, інженера, молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії кафедри авіаційних двигунів.

У 1986 р. завершив навчання в аспірантурі та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Оцінка високотемпературного корозійного пошкодження лопаток турбін авіаційних ГТД в експлуатації за допомогою автоматизованих систем».

Після захисту дисертації працював на посадах старшого, провідного та головного наукового співробітника науково-дослідної частини інституту.

У 1993 р. М.С. Кулику присуджено науковий ступінь доктора технічних наук після захисту дисертації на тему «Теоретичні основи та практична реалізація методів оцінкивпливу основних експлуатаційних факторів на технічний стан

ГТД».

Після закінчення докторантури працював доцентом, професором кафедри авіаційних двигунів, а з 1997 р. призначений завідувачем цієї кафедри.

Вчене звання професора отримав у 1997 р.

Задля підвищення якості навчального процесу та ефектив­ності наукових досліджень М.С. Кулик, як завідувач, приділяє значну увагу розвиткові та поліпшенню матеріально-технічної бази кафедри, яка почала розвиватися.

Відкрито кабінет самостійної роботи студентів, кафедральну науково-технічну бібліотеку, оснащено два комп'ютерні класи досконалою на той час комп'ютерною технікою, ремонтуються навчальні кабінети, оновлюється навчально-лабораторний корпус № 10.

Зараз навчальні та наукові лабораторії і кабінети оснащені необхідним сучасним устаткуванням і вимірювальними приладами, макетами двигунів різних типів.

Технічний потенціал науково-експериментальної бази та навчальних лабораторій використовується як для проведення лабораторних робіт, так і для досліджень під час виконання наукових робіт аспірантами та викладачами кафедри.

Комп' ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною технікою, забезпечують якісну підготовку майбутніх бакалаврів і магістрів, крім того, сприяють якісному виконанню

курсових і дипломних проектів, а також наукових дослід­жень студентів - членів науково-технічного товариства університету.

Значно пожвавішала видавнича діяльність. З 1997 р. викладачами кафедри опубліковано вісім монографій, тринадцять підручників, шість навчальних посібників, сім конспектів лекцій.

Проблеми підготовки кадрів високого рівня кваліфікації як для потреб самої кафедри, так і для галузі загалом постійно перебувають в полі зору завідувача кафедри. Загалом на кафедрі захистилося понад 80 науковців. Під керівництвом професора М.С. Кулика підготовлено 14 докторів і кандидатів технічних наук.

На кафедрі створено дві наукові школи: «Внутрішня аеродинаміка та характеристики авіаційних газотурбінних двигунів і енергетичних установок» та «Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів», яку з 1997 р. очолює професор М.С. Кулик.

У 2003 р. за значний внесок у розвиток науки і техніки М. С. Кулику присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.

У 2005 р. за комплекс робіт, пов' язаних із забезпеченням надійності та безпеки експлуатації авіаційної техніки, доктор технічних наук, професор М.С. Кулик удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 2009 р. колектив викладачів очолюваної професором М. С. Куликом кафедри отримав державну премію України в галузі науки і техніки за написання комплексу підручників з теорії авіаційних двигунів.

Професор М.С. Кулик налагоджує тісні творчі зв'язки із колективами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, науковими організаціями, конструкторськими бюро авіаційної промисловості, підприємствами енергетичного профілю, експлуатації та ремонту авіаційної техніки, що сприяють навчальній та науковій роботі, яка проводиться на кафедрі.

З 1999 р. М.С. Кулик обіймає посаду проректора з навчальної роботи Національного авіаційного університету.

Виважений підхід до справи, програма конкретних дій щодо вдосконалення змісту освіти, інновації, запроваджені проректором з навчальної роботи, зміцнювали, вдосконалювали, модернізували навчальну базу університету та його авторитет. Проводилася робота зі створення якісно нового, сучасного вищого навчального закладу.

З 1999 р. в університеті почала активно розвиватися мережа INTERNET. Усі деканати факультетів та структурні підрозділи були підключені до інформаційно-комп'ютерної мережі університету, завдяки чому вдосконалено систему управління університетом.

В університеті започаткований англомовний проект, у рам­ках якого навчальний процес за 14 технічними спеціальностями в повному обсязі здійснюється англійською мовою. Для цього відпрацьована технологія організації навчального процесу, підготовлені науково-педагогічні кадри та відповідне навчально-методичне забезпечення. Випускники отримують диплом фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного    рівня    державного    зразка ісертифікат, що підтверджує професійний рівень володіння англійською мовою.

Організація навчального процесу в університеті спрямована на те, щоб забезпечити випускникам не тільки отримання відповідних знань і вмінь, а й певного місця в соціально-економічній системі держави - науці, виробництві та інших сферах.

Етапною подією в житті університету стала організація навчання з 2004 р. на засадах кредитно-модульної системи. Метою введення цієї системи була інтенсифікація навчального процесу, підвищення якості підготовки фахівців шляхом стимулювання систематичної та якісної як аудиторної, так і самостійної роботи студентів упродовж семестру, щоб виключити безплідні за своєю кінцевою суттю «штурми» під час екзаменаційних сесій. При цьому підвищується мотивація студентів до власної навчальної діяльності, відповідальності за її результати, прищеплюються навички самостійної роботи, поліпшується зворотній зв' язок викладачів зі студентами впродовж усього семестру.

Широко застосовуються в навчальному процесі Національного авіаційного університету новітні освітні технології відповідно до вимог Болонського процесу, однією з умов якого є наявність відповідної навчальної літератури. Книжковий фонд науково-технічної бібліотеки становить 3 млн. примірників. В оперативному випуску навчальної літератури велику роль відіграє видавництво університету, яке функціонує близько 50 років. Нині - це потужнийкомплекс, який випускає щорічно понад 250 назв навчальної та наукової літератури.

Студенти НАУ мають можливість навчатися за індивідуальним планом із включенням до нього бажаних предметів, але з обов' язковим вивченням нормативних дисциплін відповідно до стандартів вищої школи.

Кращі студенти за бажанням навчаються в Інституті новіт­ніх технологій. Головним завданням цього інституту є індивідуалізована підготовка магістрів з числа найталановитіших студентів для їх подальшої науково-педагогічної діяльності. Ці студенти вчаться й проходять практику в складі невеликих груп за індивідуальними програмами під керівництвом провідних вчених країни в академічних інститутах. Завдяки цьому значно скорочується шлях майбутніх науковців та викладачів до аспірантури, формується особистість, здатна сприймати і розробляти новУіт нНі іадцеіїо. нальному авіаційному університеті створено всі умови для повного розкриття можливостей кожної особистості відповідно до її покликання, обдарованості і здібностей. В університеті планово здійснюються заходи з оптимізації змісту навчання, триває постійний пошук нових форм та методів організації навчального процесу.

У 2008 р. Миколу Сергійовича Кулика було призначено на посаду ректора Національного авіаційного університету.

Стратегічною метою Національного авіаційного університету є вихід на позиції лідерства в освітньо-професійній сфері і бути кращим у нашій державі в наданні освітніх послуг, підготовці,    перепідготовці    та   підвищенні кваліфікації

10фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів, виконанні наукових досліджень та дослідно-конструк­торських розробок.

Університет першим серед державних вищих навчальних закладів України у 2008 р. отримав Сертифікат відповідності його системи менеджменту якості (СМЯ) міжнародному стандарту якості ISO 9001:2000, підтвердивши свій високий рівень наукового та навчального закладу.

У процесі розробки і запровадження СМЯ було здійснено низку теоретичних і прикладних досліджень, пов' язаних із забезпеченням ефективності системи. Значну увагу приділялося якості методів навчання, вихованню та контролю, формуванню науково-педагогічного складу тощо.

Важливим критерієм високої оцінки сучасного університету є успіхи в науковій діяльності. У цій галузі авторитет університету базується на потужних наукових школах в галузі механіки, управління, автоматики, а також на успішних дослідженнях в галузі авіабудування, безпеки авіації, сучасних засобів зв'язку. Ректор М.С. Кулик очолює магістральний науковий пошук нових методів і засобів забезпечення надійності, ресурсу, діагностики і моніторингу технічного стану складних енергоємних технічних систем.

Основний вектор досліджень спрямований на створення систем інформаційної підтримки, необхідної для ефективної експлуатації повітряних суден та їх енергетичних установок, що, у свою чергу, сприяє забезпеченню надійності і безпеки польотів, продовженню ресурсів та підвищенню економічної ефективності   експлуатації   повітряних   суден. Зазначенідослідження є важливою ланкою забезпечення усіх етапів життєвого циклу повітряних суден: розробки, виготовлення, ремонту, льотної та технічної експлуатації. Важливе місце в цих дослідженнях займає розробка автоматизованих систем керування процесом технічної експлуатації повітряних суден і їх компонентів на рівні експлуатаційного підприємства та галузі загалом.

Наукові дослідження, які проводяться під керівництвом М. С. Кулика, насамперед спрямовані на розробку інформаційно-діагностичних технологій забезпечення льотної придатності цивільної та військової авіації України, зокрема на удосконалення діючої в Україні системи підтримки льотної придатності авіаційної техніки і забезпечення високого рівня безпеки її експлуатації.

Професор М.С. Кулик є науковим керівником низки держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних робіт.

Він є головним редактором наукового фахового видання «Вісник Національного авіаційного університету».

Під патронатом ректора університету М.С. Кулика проводяться Міжнародні науково-технічні конференції «АВІА» та Всесвітні конгреси «Авіація ХХІ століття: Безпека авіації і космічні технології». На цих форумах разом з багатьма представниками української та світової науки фахівці науково-дослідного комплексу університету презентують здобутки наукових шкіл НАУ, розглядають проблеми авіаційної галузі, висвітлюють пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва у сферах науки,підготовки та перепідготовки кадрів, виробництва та експлуатації авіаційного транспорту.

Науковці Національного авіаційного університету беруть також участь у проведенні Міжнародних авіаційно-космічних салонів «АВІАСВІТ», де є можливість представити свої науково-технічні розробки.

У рамках формування системи управління у кризових ситуаціях М.С. Кулик керує розробкою однієї із складових систем - комплексом безпілотних літальних апаратів різноманітного призначення.

Система буде використовуватися як для забезпечення оборони держави, так і в інтересах забезпечення інших важливих питань: боротьби з терактом, наслідками природних та техногенних катастроф, контролю зон Чорнобильської та інших АЕС, контролю екологічної безпеки регіонів, охорони державного кордону тощо.

Професор М.С. Кулик - голова спеціалізованої вченої ради № Д26.062.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук зі спеціальності 05.07.07 «Випробування літальних апаратів та їх систем». Член спеціалізованої вченої ради № Д26.062.03 зі спеціальності 05.22.22 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Понад 200 наукових праць представляють основні результати роботи доктора технічних наук, професора М.С. Кулика, серед яких: монографії, підручники, словники, навчальні посібники, патенти.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

1952, 13 січня - народився в селі Гельмязів Золотоніського району, Черкаської області у родині вчителів.

1970 - розпочав трудову діяльність на заводі № 410 ЦА на посаді слюсаря-складальника.

1970-1972 - служив у військах Радянської Армії.

1973 - після повернення з лав Радянської Армії працював слюсарем-складальником на Київському авіаційному заводі.

1978 - закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за фахом «Експлуатація літальних апаратів та авіадвигунів».

1982-1985 - навчався в аспірантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації та працював старшим, провідним, згодом, головним науковим співробітником науково-дослідного сектору інституту.

1986 - захистив дисертацію «Оцінка високотемпературного корозійного пошкодження лопаток турбін авіаційних ГТД в експлуатації за допомогою автоматизованих систем» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

1989 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

1990-1993 - навчався у докторантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації.

1993 - захистив дисертацію «Теоретичні основи та практична   реалізація   методів   оцінки   впливу основнихексплуатаційних факторів на технічний стан ГТД» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

1993 - присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

1994-1996 - обіймав посади доцента, професора кафедри авіаційних двигунів.

1997 - присвоєно вчене звання професора.

1997 - завідувач кафедри авіаційних двигунів.

1999-2008 - проректор з навчальної роботи.

2008, 12 червня - ректор Національного авіаційного університету.

Має відзнаки:

2003 - удостоєний звання заслуженого діяча науки і техніки України.

2005 - удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

2009 - удостоєний звання Почесного працівника авіаційного транспорту України.

2011 - нагороджений орденом України «За заслуги» III ступеня.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

1979

1. Система автоматизированной выработки срочной инфор­мации обслуживающему персоналу и экипажу при неис­правностях авиадвигателей / А.А. Иваненко, В.Ф. Берез-лёв, Н.С. Кулик, В.В. Целованский, М.А. Молочков // Все-союз. науч.-техн. конф. «Перспективы развития методов технической эксплуатации авиационной техники», 29-31 мая, 1979 г., Киев: тез. докл. - Киев, 1979. - С. 80.

1980

2. Оценка остаточного ресурса двигателя НК-8-2У в процес­се эксплуатации / Е.Н. Карпов, Н.С. Кулик, С.Н. Лаврухин // Проблемы повышения эффективности эксплуатации авиа­ционной техники: межвуз. сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев, 1980. - С. 95-100.

3. Применение автоматизированной системы для выработки оперативной информации обслуживающему персоналу и экипажам в процессе эксплуатации авиадвигателей / Н. С. Кулик // Конструкционная прочность двигателей: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. - Куйбышев, 1980. - С. 15.

1981

4. Об одном способе уплотнения информации в автоматизи­рованной системе оценки технического состояния ГТД / Г. А. Трокоз, Н.С. Кулик, В.В. Целованский // Эксплуата­ционная надежность авиационных газотурбинных двига­телей: межвуз. сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев, 1981. -

С. 44-48.

1983

5. Автоматизированная система управления процессом стендовых испытаний ГТД на базе управляющего вычис­лительного комплекса М-6000 / Н.С. Кулик // Конструк­ционная прочность авиационных газотурбинных двигате­лей: сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев, 1983. - С. 52-56.

1984

6. Автоматизированная система управления процессом сда­точных и контрольных испытаний ГТД на базе управ­ляющего вычислительного комплекса М6000 / Н.С. Ку­лик, А.В. Тарасенко, Е.Н. Карпов // Материалы Всесоюз­ной научно-технической конференции «Совершенствова­ние технологических процессов ремонта авиационной техники на заводах ГА». - Москва, 1984. - С. 69-70.

7. Использование автоматизированной системы для получе­ния параметров типовых программ работы авиационных

ГТД / Л.П. Лозицкий, С.А. Малютин, Н.С. Кулик // Про­блемы оптимизации системы технической эксплуатации авиационной техники: сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев,

1984. - С. 24-29.

8. Использование автоматизированных систем при проведе­нии прочностных испытаний конструкционных материа­лов и сварных образцов / Н.С. Кулик, А.В. Тарасенко, С.А. Малютин, В.К. Лебедев, Б.А. Федько // Автоматичес­кая сварка. - 1984. - № 9. - С. 57-60.

1985

9. Определение концентрации коррозионно-активных ве­ществ, попадающих в проточную часть ГТД / Н.С. Кулик // Оценка технического состояния авиационных ГТД в про­цессе эксплуатации: межвуз. сб. науч. тр. / КИИГА. -Киев, 1985. - С. 83-87.

10. Оценка влияний условий эксплуатации на техническое состояние авиационных ГТД с применением автоматизи­рованных систем контроля / Н.С. Кулик, С.Н. Лаврухин, Е.Н. Карпов // Труды Всесоюзной научно-технической конференции «Совершенствование методов технической эксплуатации авиационной техники», (Киев, 1984) / Киев­ский институт инженеров гражданской авиации. - Деп. в ЦНТИГА 1985, № 032 ОГА.*

11. Оценка высокотемпературной коррозионной повреждае­мости лопаток турбин авиационных ГТД в эксплуатации при помощи автоматизированных систем: дис. на соиск. учен. степ. к.т.н: спец. 05.22.14 «Эксплуатация воздушно­го транспорта / Н.С. Кулик - Киев, 1985. - 256 с. - (C гри­фом «Для служебного пользования»).

12. Оценка коррозионной повреждаемости лопаток турбин авиационных двигателей в эксплуатационных условиях / Н. С. Кулик // Диагностирование и прогнозирование тех­нического состояния газотурбинных двигателей: сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев, 1985. - С. 91-95.

1987

13. Контроль расходования топлива в эксплуатационных условиях с учетом аэродинамического состояния планера и технического состояния газотурбинного двигателя / С.А. Малютин, Е.Н. Карпов, Н.С. Кулик // Информа­ционное обеспечение системы технического обслужи­вания и ремонта авиационной техники: межвуз. сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев, 1987. - С. 59-64.

14. Расчет высокотемпературной коррозионной повреждае­мости лопаток турбин газотурбинных двигателей / Н. С. Кулик // Техническое диагностирование авиацион­ных двигателей: сб. науч. тр. / КИИГА. - Киев, 1987. -С.147-153.

1988

15. Информационное обеспечение автоматизированной сис­темы диагностирования ГТД, создаваемой на базе устрой­ства «Луч-84» / Н.С. Кулик, Л.П. Лозицкий, А.В. Тарасен-ко // Система информационного обеспечения управления процессами технической эксплуатации авиационной тех­ники: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. - Киев: О-во «Зна­ние» УССР, 1988. - С. 31-32.

16. Определение безопасных режимов работы газотурбинных двигателей на взлете / Н.С. Кулик, В.В. Козлов // Безопас­ность полетов и профилактика авиационных происшест­вий: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. / ОЛАГА. - Ленин­град, 1988.- С. 25.

17. Отладка параметрических методов диагностирования дви­гателей повышенной контролепригодности на автомати­зированном испытательном стенде / Н.С. Кулик, И.Г. Цы-балов, В.В. Козлов, В.Н. Степаненко // Системы информа­ционного обеспечения управления процессами техниче­ской эксплуатации авиационной техники: тез. докл. Все-союз. науч. конф. - Киев: О-во «Знание» УССР, 1988. -

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

М Кулик - Біобібліографічний покажчик

М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)