Ф Ф Бутинець - Бухгалтерський облік контроль і аналіз - страница 2

Страницы:
1  2 

Професія контролера стає більш

інтелектуалізованою, оскільки їм та викладачам основ ГК потрібно володіти міждисциплінарними знаннями про підприємство з галузі макро- та мікроекономіки, торгового, цивільного, адміністративного та податкового права; вміти працювати з інформаційними та комп'ютерними системами; досконало знати бухгалтерський облік та методику вивчення ФГЖ. Саме управлінцям та контролерам доводиться мати справу з помилками, неточностями та невідповідностями господарського права, планів та норм. Лише контролери-практики з глибокими знаннями можуть успішно вирішувати ці проблеми. Контролер в сучасних умовах повинен мати добру уяву та здатність передбачати майбутні події.

Список використаної літератури:

1. Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия: [учебное пособие] / Н.Д. Бровкина; под ред. проф. М.В. Мельник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 346 с. 2. Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях: [учебное пособие для вузов] \ Ф.Ф. Бутынец. - Киев: УСХА, 1976. -108 с.3. Бычкова С.М. Аудит для руководителей и бухгалтеров [Текст]: монографія / С.М. Бычкова. -СПб., 2003. - 378 с. 4. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин. - М.: Экономика, 1982. - 216 с. 5. Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебник / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звіздин; под ред. проф. М.В. Мельник. - М.: КНОРУС, 2007. - 640 с. 6. Ровинский Н.Н. Финансовый контроль в СРСР / Н.Н. Ровинский. - М.: Госфиниздат, 1947. - 242 с. 7. Твид Л. Психология финансов / Ларс Твид. - М.: "ИК "Аналитика", 2002. - 376 с. 8. Филипенко А.С. Экономическое развитие: цивилизационный подход / А.С. Филипенко. - М.: ЗАО "Издательство! "Экономика", 2002. - 260 с.

БУТИНЕЦЬ Франц Францович - доктор економічних наук, професор Житомирського державного технологічного університету

БУТИНЕЦЬ Тетяна Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент Житомирського державного технологічного університету

Див. Бутинець Т.А. Повертаючись до забутого, або спочатку знищуємо, а потім вивчаємо: збірник тез і матеріалів науково-практичної конференції, присвячених Дню бухгалтера (Житомир, 16 липня 2011 р) / Т.А. Бутинець / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2011.

ВІСНИК ЖДТУ № 2 (56) Економічні науки

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ф Ф Бутинець - Бухгалтерський облік контроль і аналіз