Г Пригодська - Критерії згоди - страница 1

Страницы:
1 

КРИТЕРІЇ ЗГОДИ

Виконала

студентка групи СНм-51 Пригодська Галина

ТЕРНОПІЛЬ, 2012

Критерій згоди - це табличне число, за допомогою якого приймається або відхиляється гіпотеза при проведенні досліду.

Найвідоміші критерії згоди

• Критерій згоди хіквадрат Пірсона

• Критерій згоди Колмогорова

• Критерій згоди Стьюдент

• Критерій згоди ш

Х — нормально розподілена випадкова змінна

У - відоме середньо квадратичне відхилення

Висуваються дві гіпотези :

• Основна - M (x ) = m 0    тобто M (x)-m0 = 0

• Альтернативна - M (x )  не дорівнює m0

Як критерій використаємо

z =

S

Ймовірність значення Z розподілена за законом Стьюдента рівна :

12 J

N

Дам) ; jv-iM  n -1J

і+

z 2 V2

I 2 J

i

Справедлива рівність

Тобто

z > z

кр

P(A > Zкр)=a

Співвідношення ймовірностей прийняття гіпотез

Потужність критерію - це ймовірність відхилення нульової гіпотези, коли вірна альтернативна гіпотеза.

Критерій називається потужним, коли він порівняно з іншими критеріями при заданому рівні значущості, показує вищу дискримінуючу здатність.

За потужністю критерії згоди поділяються:

• Параметричні

• Непараметричні

Число ступенів вільності - число змінних, значення яких задаються довільно

Критерій хіквадрат Пірсона

m

X2 =

(

2

i=1

п

^  лІпрі J

де

pi - оцінка ймовірності попадання елемента вибірки у і-ий інтервал

п,

кількість елементів послідовності, що потрапляють у і-ий інтервал

П - обсяг вибірки

Критерій Колмогорова

де

FП (x) - емпірична функція розподілу

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аністратенко В. О., Федоров В. Г — Математичне планування експериментів в АПК: Навч. Посібник . — К.: Вища шк., 1993. — 375 с.: іл. ISBN 5-11-002551-1.

2. http://ef.donnu.edu.ua/pvd141048/Data/MdE/Distant/TVMS/MS u a/Data/index P8.htm

3. http://ef.donnu.edu.ua/pvd141048/Data/MdE/Distant/TVMS/MS u a/Data/index P8.htm

Дякую за увагу!

Страницы:
1 


Похожие статьи

Г Пригодська - Критерії згоди