С В Калабухова - Аналіз руху грошових коштів на підприємстві - страница 1

Страницы:
1 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського обліку, необхід­но пам'ятати і про інші науки, які так чи інакше пов'язані з обліком. Необхідно використовувати так званий корпоративний (селектив­ний, об'єднуючий) підхід, суть якого полягає в тому, що знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше пов'язаних з бухгалтер­ським обліком, служать вихідним матеріалом, що може бути вико­ристано при побудові методологічних конструкцій обліку.

Література

1. Бутинецъ Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2 ч. — 2-ге вид. — Житомир: ПП «Рута», 2003. — 512 с.

2. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. — М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. — 638 с.

3. Остап'юк М. Я. та ін. Історія бухгалтерського обліку. — К.: Знання, 2005. — 495 с.

4. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Орга­нізація бухгалтерського обліку. — Житомир: ЖІСІТІ, 2001. — 455 с.

5. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.-Житомир: ІІІІ «Рута», 2003. — 512 с.

6. Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета. М.: Фи­нансы и статистика, 1985. — 367 с.

Стаття надійшла до редакції 27.04.2010 р.

УДК 65.012

С.В. Калабухова, канд. екон. наук, доц., проф. кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Л.В. Чалюк, студентка обліково-економічного факультету, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

АННОТАЦИЯ. В статье проведен обзор действующих методик анализа движения денежных средств предприятий с помощью коэффициентов. Предложены новые подходы к унификации методики анализа движения денежных средств с учетом разработки стратегии антикризисного управления предприятиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, движение денежных средств, денежный поток.

© С. В. Калабухова, Л. В. Чалюк, 2011

291

ABSTRACT. In the article the review of operating methods of analysis of cash flow of enterprises by coefficients is conducted. The new going is offered near standardization of method analysis of cash flow taking into account development of strategy of anticrisis management enterprises.

KEY WORDS: analysis, cash flow, money stream

АНОТАЦІЯ. У статті здійснено огляд чинних методик аналізу руху грошо­вих коштів підприємств за допомогою коефіцієнтів. Запропоновано нові підходи до уніфікації' методики аналізу руху грошових коштів з урахуван­ням розробки стратегії антикризового управління підприємствами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналіз, рух грошових коштів, грошовий потік

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів. Вони є необхідними на ета­пах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.

Використання в процесі управління господарськими суб' єк-тами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на по­точний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Отже, зна­чення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зу­мовлюють потребу їх окремого дослідження, визначення стра­тегії і тактики управління формуванням та використанням гро­шових потоків у сучасних умовах господарювання.

Проблемою аналізу руху грошових коштів та грошових пото­ків займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, зокрема: А. Бат-ковський, М. Довгяло, В. Кириленко, О. Кириченко, Є. Мних, О. Лаврушин, В. Ляшенко, С.Л. Береза, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бути-нець, Ю.А. Верига, Н.Г. Горицька, О.М. Губачова, Г.Г. Кірейце-ва, М.В. Кужельний, Н.М. Малюга, Л.В. Нападовська, В.О. Озе-ран, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Б. Коласс, В.В. Палій, М.Х.Б. Пе-рер, Е.С. Хендріксен, Г. Шілінглоу та ін. Огляд останніх науко­вих публікацій показав, що в сучасній науковій практиці відсутня єдина методика аналізу грошових потоків, що враховує стратегіч­ні та оперативні аспекти діяльності підприємств.

Метою даної статті є надання пропозицій щодо уніфікації ме­тодики аналізу грошових потоків на підприємствах в умовах кри­зи. Це надасть змогу оптимізувати грошовий потік у контексті прийняття економічно обгрунтованих стратегічних управлінсь­ких рішень.

Розглянемо основні методичні підходи до аналізу руху грошо­вих коштів, які існують у сучасній науковій літературі. Зокрема,

В.В. Ясишена для аналізу грошових потоків пропонує систему таких основних коефіцієнтів, яка включає:

1) коефіцієнт ліквідності грошових потоків, який у процесі аналізу може доповнюватися показниками абсолютної і поточної ліквідності;

2) коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошових пото­ків, що характеризує синхронність позитивного і від' ємного гро­шових потоків у часі;

3) коефіцієнт якості чистого грошового потоку, що визначає якість грошового потоку за рахунок збільшення питомої ваги чи­стого прибутку, який отриманий від реалізації продукції і зни­ження її собівартості;

4) коефіцієнт достатності чистого грошового потоку, що ви­значає достатність акумульованого підприємством чистого гро­шового потоку з позицій його потреб;

5) середньоквадратичне відхилення грошових потоків і коефі­цієнт варіації в досліджуваному періоді часу, щ вказують на сту­пінь рівномірності формування грошових потоків підприємства;

6) коефіцієнт ефективності грошового потоку в досліджуваному періоді, що визначає результативність управлінських рішень щодо грошових потоків, їх вплив на стан фінансової рівноваги;

7) коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, який показує частку грошових інвестицій спрямованих на заміну акти­вів зростання виробництва [1].

Для аналізу грошових потоків підприємства С.І. Надточій пропонує використати групування коефіцієнтів на основі таких класифікаційних ознак:

коефіцієнти ліквідності грошових потоків підприємства; коефіцієнти грошової місткості грошових потоків підприємства; коефіцієнти ефективності грошових потоків підприємства; коефіцієнти аналізу майбутніх грошових потоків; коефіцієнти маневреності грошових потоків підприємства [2]. У методиці, яка пропонується Л.О. Волощук та О.В. Скаленко, аналіз грошових потоків грунтується на основі таких коефіцієнтів:

1) коефіцієнт якості чистого грошового потоку;

2) коефіцієнт ліквідності грошових потоків;

3) коефіцієнт ефективності грошових потоків;

4) коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку від операційної діяльності [3].

І.Й. Плікус пропонує наступні коефіцієнти для повного уяв­лення про рух грошових потоків:

1) коефіцієнт достатності чистого грошового потоку;

2) коефіцієнт статистичної потужності, що характеризує здат­ність підприємства заробляти грошові кошти для покриття гро­шових видатків;

3) коефіцієнт надходження грошових коштів;

4) коефіцієнт витрат грошових коштів;

5) коефіцієнт покриття грошовими потоками фінансових зо­бов' язань [4].

За методикою Л.І. Шевчук пропонується виділяти вісім етапів проведення аналізу руху грошових коштів та грошових потоків, виокремлюючи такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт варіації від' ємного грошового потоку, який ви­значає ступінь нерівномірності витрачання грошових коштів;

2) коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів, який характеризує ступінь рівномірності надходження грошових коштів;

3) коефіцієнт рівномірності витрачання грошових коштів, що вказує на ступінь рівномірності та ритмічності від' ємного грошо­вого потоку;

4) коефіцієнт якості чистого грошового потоку;

5) коефіцієнт достатності грошових потоків від операційної діяльності;

6) коефіцієнт достатності грошових потоків, що дає узагаль­нюючу характеристику збалансованості грошових потоків;

7) коефіцієнт перспективної ліквідності грошового потоку — розраховується на основі прогнозного бюджету рух грошових коштів, тобто є показником оцінки перспективного стану грошо­вих потоків;

8) коефіцієнт ефективності грошових потоків, що характеризує здатність грошового потоку генерувати саме фінансовий дохід [5].

Автор К.О. Баштова поєднує методики аналізу ефективності грошових потоків та аналізу джерел утворення грошових коштів. Зокрема, автор пропонує використовувати три коефіцієнти в ана­лізі грошових потоків:

1) коефіцієнт достатності чистого операційного прибутку під­приємства;

2) коефіцієнт ліквідності операційного грошового потоку;

3) коефіцієнт ефективності грошового потоку [6]. Аналізуючи рух грошових коштів, В.П. Клочан та Н.І. Коста-

невич рекомендують оцінювати перспективу платоспроможностіі ступінь ризику укладання договорів, контрактів та угод підпри­ємства, за такими коефіцієнтами:

1) коефіцієнт достатності чистого грошового потоку;

2) коефіцієнт ліквідності грошових потоків;

3) коефіцієнт грошової платоспроможності;

4) коефіцієнт розрахункової платоспроможності;

5) коефіцієнт ліквідної платоспроможності;

6) коефіцієнт критичної ліквідності [7].

Отже, огляд останніх наукових праць дозволяє виявити суттє­ві ознаки методичного забезпечення коефіцієнтного аналізу руху грошових коштів у ретроспективі, що домінує на сьогоднішній день на підприємствах. Узагальнено суттєві ознаки предмету аналізу руху грошових коштів наведено у табл. 1.

Таблиця 1

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Автор

Коефіцієнт для аналізу руху

грошових коштів ^^-^

Ясишена В. В.

Надточій С.І.

Волощук Л.О. та Скаленко О.В.

Плікус І.Й.

Шевчук Л.І.

Баштова К.О.

Клочан В.П.

та Костаневич Н.І.

К ліквідності грошових потоків

+

+

+

+

+

+

+

К

п синхронності грошових потоків

+

 

 

 

 

 

 

К якості чистого грошового потоку

+

 

+

 

+

 

 

К достатності чистого грошового потоку

+

 

 

+

+

+

+

К

п рівномірності формування грошових потоків

+

 

 

 

 

 

 

К ефективності грошового потоку

+

+

+

 

+

+

 

К реінвестування чистого грошового потоку

+

+

+

 

 

 

 

К

л рентабельності грошового потоку (грошової місткості)

 

+

 

 

 

 

 

К маневреності грошових потоків

 

+

 

 

 

 

 

К статистичної потужності грошового потоку

 

 

 

+

 

 

 

К

п рівномірності надходження грошових коштів

 

 

 

+

+

 

 

К рівномірності витрат грошових коштів

 

 

 

+

+

 

 

К нерівномірності витрачання грошових коштів

 

 

 

 

+

 

 

К

л збалансованості грошового потоку

 

 

 

 

+

 

 

Як засвідчили проведені теоретичні дослідження, методика ре­троспективного аналізу у вітчизняній економічній літературі по теперішній час зводиться до аналізу формування грошового пото­ку, тобто ілюстрації руху коштів у розрізі видів діяльності підпри­ємства з виходом на кінцевий показник — зміну залишку коштів за звітний період. Ця методика покладена в основу складання звіту про рух грошових коштів, що на сьогодні регламентується П(С)БО №4, а форму і принципову схему складання звіту про рух коштів детально описано у зарубіжній і вітчизняній літературі.

При формулюванні задач стратегічного аналізу грошових пото­ків пропонується виходити з необхідності вирішення двох класів управлінських проблем: статичної проблеми забезпечення підпри­ємств коштами та динамічної проблеми управління грошовими по­токами підприємств. В умовах нестабільного макроекономічного оточення та внаслідок кризових процесів на вітчизняних підприємс­твах, коли не можна цілком покладатися на збереження тенденцій минулих періодів у майбутньому (зокрема, на дані звіту про рух грошових коштів), стратегічний аналіз грошових потоків найкорек-тніше здійснювати на основі імітаційного моделювання.

Суттєва важливість економічної категорії грошових коштів у функціонуванні підприємства в умовах кризи та потреба у вирі­шенні задач з управління коштами в реальному режимі часу зу­мовлюють необхідність виділення в окремий напрямок дослі­джень стратегічний аналіз грошових потоків з реалізацією роз­рахунку коефіцієнта диверсифікації вихідного грошового потоку.

Наприкінці варто підкреслити, що:

1) методика коефіцієнтного аналізу руху грошових коштів є достатньо гнучкою у порівнянні з методикою аналізу фінансових результатів і може використовуватися на будь-якому підприємст­ві у режимі реального часу;

2) детальний коефіцієнтний аналіз грошових потоків підпри­ємства дозволяє оперативно визначати їх достатність та адекват­ність, а також дозволяє в повній мірі уточнити результати аналізу фінансового стану і фінансових результатів підприємств та роз­робити стратегію антикризового управління;

3) при запровадженні стратегічного аналізу грошових потоків підприємств необхідно враховувати специфіку діяльності підпри­ємства з метою надання більш точної інформації щодо урізнома­нітнення руху грошових коштів підприємства для прийняття будь-яких управлінських рішень;

4) значущість результатів коефіцієнтного аналізу грошових потоків підприємства набуває більш виразного характеру в умо­вах використання сучасних інформаційних технологій.

Література

1. Ясишена В.В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків під­приємств // Економічний простір. — 2008. — №16. — С. 123—131.

2. Надточій С.І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємс­тва в аспекті управління ними // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. —№7—8. — С. 8—12.

3. Волощук Л.О., Скаленко О.В. Удосконалення методичного забез­печення аналізу грошових потоків та інвестиційної діяльності промис­лового підприємства як складових оцінки його фінансового стану // Труды Одесского политехнического университета. — 2009. — №1—2. — С. 256—262.^

4. Плікус І.И. Аналіз грошових потоків автотранспортного підпри­ємства // Регіональні перспективи. — 2002. — №5. — С. 54—58

5. Шевчук Л.І. Етапи аналізу грошових коштів і грошових потоків: [Електронний ресурс] // http://www.lib.ua-ru.net/inode/33572.html

6. Баштова К.О. Аналіз грошових потоків підприємства та шляхи їх оптимізації: [Електронний ресурс] // www.tempus.novsu.ru/file.php

7. Клочан В.П., Костаневич Н.І. Аналіз грошових потоків сільськогоспо­дарського підприємства // Економіка АПК. — 2007. — №9. — С. 56—60.

Стаття надійшла до редакції 15.04.2011 р. УДК 657

М.Г. Кірданов, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ НОРМ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема влияния норм Налогового ко­декса на методику бухгалтерского учета расходов и доходов и форми­рование финансового результата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Налоговый кодекс, бухгалтерский учет, расходы, до­ходы, финансовый результат.

ABSTRACT. It is examined the problem of Tax code standards influence on the expenditure cost and revenue accounting methods and the problem of the financial result forming.

© М. Г. Кірданов, 2011

297

Страницы:
1 


Похожие статьи

С В Калабухова - Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

С В Калабухова - Аналітичне забезпечення управління виробничими запасами суб'єктів господарювання

С В Калабухова - Концепція аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю

С В Калабухова - Форми аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у підприємницькій

С В Калабухова - Принципи аналітичного забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності