Автор неизвестен - Біобібліографія вчених сну - страница 1

Страницы:
1  2  3 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Біобібліографія вчених СНУім. В.Даля

Голубничий Петро Іванович

До 70-річчя від дня народження

Голубничий Петро Іванович: Біобібліограф. перелік літ.: [Електроний ресурс] /Укладач С.В. Рябова, Т.О. Веретяннікова. - Луганськ, 2010.

Голубничий Петро Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Зав. кафедри фізики СНУ ім.. В. Даля, Академік Інженерної Академії України, Міжнародної академії інформатизації, Член Американського і Європейського фізичних товариств

П.І. Голубничий народився у 1940р. в м. Ровеньки Луганської області. Після закінчення школи став студентом фізичного факультету Московського університету ім. М.В. Ломоносова, який закінчив у 1963 р. за фахом ядерна фізика і космофізика.

Перше залучення П.І. Голубничого до науково-дослідної роботи відбулося у Фізичному інституті ім. П.І. Лєбєдєва під час дипломного проектування, де він вивчав незвичайні властивості високоенергетичних частинок і проходив наукову школу на наукових семінарах (знамениті "капішники") в Інституті фізичних проблем АН СРСР.

В Інституті ядерної фізики Сибірського відділення АН СРСР продовжувалося становлення П.І. Голубничого як вченого. Головним напрямком його наукових досліджень стали термоядерний синтез і зустрічні пучки та фізика високих енергій. У 1962-1968 рр. уперше в світі проведено цикл робіт зі створення в спеціальних накопичуючих установках густих високоенергетичних електронних та позитронних пучків. А також проведені експерименти з реєстрації усіх можливих фізичних ефектів та явищ при лобовому зіткненні пучків (е-+е-, е-+е+).

Про результати цього циклу робіт доповідалося на міжнародних конференціях, у т. ч. у Франції, і подавалося у цілому ряді публікацій. А П.І. Голубничий у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію.

Подалі нові творчі ідеї привели Петра Івановича до щойно створюваного Уфімського центру АН СРСР. В спеціалізованій лабораторії з ядерно-плазмової тематики у 1968-1974 рр. проводилися роботи з: нейтринної астрофізики (спільно з Інститутом ядерних досліджень АН СРСР); електроіскрового, лазерного і кавітаційного моделювання; дослідження параметрів аномальних блискавичних розрядів у атмосфері, які супроводжуються генерацією плазмових шарових утворень чи ядерною емісією.

Через декілька років ці дослідження стали основою докторської дисертації, яку він захистив у 1989р.

З 1974р. науково-дослідна і педагогічна діяльність П.І. Голубничого зв'язана з Луганським машинобудівним інститутом (згодом -Східноукраїнським університетом). Майже тридцять років він очолює кафедру фізики. З його ініціативи було відкрито аспірантуру, запроваджено новий науковий напрямок - дослідження в області фізики високих густостей енергії. Вони поклали початок Науковій школі з цієї тематики. За ініціативою її керівника було встановлено тісний зв' язок з провідними університетами СРСР та інститутами АН СРСР і АН УРСР , почалось формування спільних дослідницьких програм, експериментів на високогірних і підземних наукових станціях, проведення наукових конференцій. Одна з них - Всесоюзний семінар "Акустические методы регистрации частиц сверхвысоких энергий в проекте ДЮМАНД», на який в Луганську в 1984р. зібрались ядерно-нейтронна та акустична еліти СРСР. В ньому приймали участь провідні фізичні організації СРСР - ФИАН, ОИЯИ, МИФИ , МГУ, ХГУ, Тихоокеанский океанологический институт, Акустический институт и др.

У вересні 1992р. на базі кафедри відбулися засідання Міжнародної координаційної ради з низькотемпературного ядерного синтезу, першого міжнародного семінару "Металл-водород 22", у яких приймали участь французькі фізики на чолі з проф. Жаном-П'єром Вижьє - учнем і соратником знаменитого Луї-де-Бройля.

Усе це вказує на високий науковий рейтинг луганської школи фізики. Під керівництвом П. І. Голубничого на кафедрі було створено сучасні наукові лабораторії, підтримуються наукові зв' язки с дослідними центрами країн СНД, США, Японії, Франції, Італії.

Сучасні наукові роботи кафедри - теоретичні і експериментальні дослідження в області фізики атомного ядра та елементарних частинок, фізики та хімії плазми, акустика і гідродинаміка.

Одночасно про високий рейтинг кафедри фізики свідчить створення в університеті факультету природничих наук і відкриття у 1995р. нових спеціальностей - фізика і прикладна фізика.

П. І. Голубничий є автором більше 130 наукових праць; під його керівництвом підготовлено 24 кандидатські дисертації, 5 докторських.

Він є співавтором декількох заявок на відкриття, які були направлені з ФІАНу (1964р.), ІЯД СВ АН СРСР (1970), Уфимського наукового центру АН

СРСР (1974).

Міжнародним біографічним центром в Кембриджі (Англія) ім'я проф. П. І. Голубничого включено в енциклопедичний збірник "2000 выдающихся ученых ХХ столетия» .

Найважливіші цикли наукових праць П. І. Голубничого:

I. Открытие   и   исследование   новых   физических   эффектов при столкновении релятивистских электронных пучков (Е = 2х160 МэВ);

II. Разработка нового метода радиодетектирования космических лучей

20

супервысоких энергий (Е >10 еВ), который может быть основой непрерывного мониторинга Вселенной в этом диапазоне.

III. Теоретическое и экспериментальное доказательство существования в природе микроускорительного механизма низкотемпературного ядерного синтеза и его роль в тектонике планет.

IV. Открытие и исследование неизвестного ранее явления возникновения после мощного энерговыделения в воде долгоживущих энергоемких светящихся образований, подобных природным объектам типа шаровой молнии.

V. Цикл работ по выяснению механизма акустической эмиссии при взаимодействии пучков заряженных частиц с конденсированной средой - как основу для сооружения акустического варианта нейтринного телескопа в глубинах океана (т.н. проект ДЮМАНД).

НАУКОВІ ПРАЦІ П. І. ГОЛУБНИЧОГО

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Голубничий П. И. Экспериментальное изучение кавитационных явлений и сопутствующих эффектов при мощном импульсном энерговыделении в конденсированной среде : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.06 / П. И. Голубничий ; Ворошиловградск. машиностроит. ин-т. -Ворошиловград, 1987.

Голубничий П. И. Экспериментальное изучение кавитационных явлений и сопутствующих эффектов при мощном импульсном энерговыделении в конденсированной среде : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.06 / П. И. Голубничий ; АН СССР, Дальневост. отд-ние. - Владивосток, 1987. -

47 с.

Тези доповідей і матеріали виступів на наукових конференціях

1. О механизме интенсификации физико-химических процессов при совместном воздействии на жидкости ультразвука и сильного электрического поля // Всесоюзная акустическая конференция, 8-я. Пленарные доклады. - М.: Акуст. ин-т, 1973.

Соавт.: В. С. Агзамов, К. Ф. Олзоев и др.

2. О светогидродинамическом коэффициенте при лазерном инициировании событий в ряде жидкостей // Всесоюзная акустическая конференция, 9-я. Пленарные доклады. - М.: Акуст. ин-т, 1977. - Т^-4.

Соавт.: П. И. Дядюшкин, Г. С. Калюжный и др.

3. Гетерофазные эффекты при взаимодействии пучков ионизирующих частиц с конденсированными средами // Всесоюзный симпозиум по сильноточным импульсным электронным пучкам: тез. докл. - Томск, 1978.

Соавт.: Г. С. Калюжный .

4. О гидродинамических явлениях под действием сфокусированного лазерного излучения в допробойном режиме // Всесоюзный симпозиум по физике акустико-гидродинамических явлений и оптоакустике, 2-й. Труды... -М.: Наука, 1982.

Соавт.: В. Г. Кудленко.

5. Акустические сигналы, вызванные поглощением наносекундных лазерных импульсов в тяжелой воде // ХІ всесоюзная конференция по когерентной нелинейной оптике. - Ереван, 1982. - Ч. ІІ.

Соавт.: В. Г. Кудленко.

6.О   гидродинамических   явлениях   под   действием сфокусированного лазерного излучения в допробойном режиме // Симпозиум по физике акустико-гидравлических явлений и оптоакустике. ІІІ сессия - Ташкент, 1982. Соавт.: В. Г. Кудленко.

7.О генерации звука лазерным пучком в жидкости с погложающими частицами // Там же.

Соавт.: Г.С. Калюжный, С. Д. Корчиков и др.

8. К вопросу о фоновых условиях в глубоководных ядерно-физических экспериментах // ІІ Всесоюзный съезд океанологов. - Ялта, 1982. - Вып.4.

Соавт.: В. Г. Кудленко.

9. О величине радиационно-акустических эффектов льда // Там же. Соавт.: Г.С. Калюжный, С. Д. Корчиков, В. Н. Пономарев, В. И. Яковлев.

10.О влиянии солености воды на величину радиационно-акустических эффектов // Там же.

Соавт.: Г. С. Калюжный, С. Д. Корчиков и др.

11. О природе ультразвуковой люминесценции в воде и водных системах // Всесоюзная конференция по взаимодействию ультразвука с биологической средой. - Ереван, 1983.

Соавт.: Т. В. Беляева, К. Ф. Олзоев.

12. Имитатор акустического излучения каскадных ливней в воде // Перспективы осуществления проекта ДЮМАНД: тез. докл. всесоюз. совещания. - Владивосток, 1986.

Соавт.: А. М. Сытников, А. Д. Филоненко.

13. Об одном способе контроля измерительной аппаратуры акустического варианта ДЮМАНД // Там же.

Соавт.: В. Г. Кудленко.

14. Термоакустический метод и прибор оперативного измерения параметров генерации звука в акватории // Там же.

Соавт.: А. Д. Бондаренко, С. Д. Корчиков.

15. Об особенностях кавитационного свечения в воде и жидких углеводородах // Международный симпозиум по нелинейной акустике (11, Новосибирск): [сб. тез.]. - Новосибирск: ИГД, 1987.

Соавт.: В. М. Громенко, Ю. М. Крутов.

16.Экспериментальные исследования долгоживущих плазменных объектов // ІІІ Всесоюзный семинар по проблемам шаровой молнии. - М., 1989. Соавт.: В. М. Громенко, Ю. М. Крутов.

17.Экспериментальные исследования кавитационного свечения в воде и жидких углеводородах долгоживущих плазменных объектах, образующихся при разлете    плотной    водяной    плазмы    //    Всесоюзная    конференция по высокоскоростной фотографии. 14-я. - М., 1989. Соавт.: В. М. Громенко, Ю. М. Крутов.

18. Формирование и динамика долгоживущих светящихся объектов // Шаровая молния: сб. тез. докл. (семинара, окт.-ноябрь 1990г.) / под. ред. Б.М. Смирнова. - М.: Ин-т высоких температур; АП «Шанс», 1991. - Вып.2. - С. 73.

Соавт: В. М. Громыко, Ю. М. Крутов.

19. Исследование механизма аккумуляции энергии в долгоживущих светящихся объектах, возникающих при мощном импульсном энерговыделении в воде // Холодный ядерный синтез и новые источники энергии: тез. докл. междунар. симпоз. - Минск, 1994.

Соавт: В. М. Громыко, Ю. М. Крутов, Н. И. Лысенко.

20. К вопросу об эмиссии нейтронов при кавитации // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Ч. 2. Науковці - підприємствам і установам регіону. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2002. - С. 121.

Соавт.: В, А. Войтенко, В. Г. Кудленко, Д. В. Решетняк.

21. Методика и техника для разделения сигналов от космических частиц сверхвысоких энергий и широких атмосферных ливней // Там же. - С. 129.

Соавт.: В. А. Войтенко.

22. Модель долгоживущих светящихся объектов, образующихся в результате мощного энерговыделения в воде // Там же. - С. 120.

Соавт.: Ю. М. Крутов.

23. Наблюдение   долгоживущих   светящихся   объектов   в открытом пространстве // Там же. - С. 121.

Соавт.: Ю. М. Крутов.

24. О возможности детектирования заряженных массивных частиц темной материи акустическим методом // Там же. - С. 136.

Соавт.: В. Г. Кудленко, Д. В. Решетняк.

25.О  механизмах  радиоємиссии,  вызванной  широким атмосферным ливнем от высокоэнергетичных космических частиц // Там же. - С. 118. Соавт.: А. Д. Филоненко.

27.О проекте детектора космических лучай сверхвысокой энергии (>10

эВ) // Там же. - С. 119.

Соавт.: А. Д. Филоненко, В. А. Войтенко. 28.Проблемы естественного нуклеосинтеза элементов в природе // Там

же. - С. 119.

Соавт. : А. П. Голубничий, В. А. Войтенко, Р. Т. Савченко.

29.Экспериментальная проверка радиоастрономического метода регистрации частиц супервысоких энергий // Там же. - С. 124.

Соавт.: Э. П. Абранин, А. А. Коноваленко, В. А. Войтенко, А. Д. Филоненко.

30.Лазерная сонолюминесценция в воде, насыщенной ксеном // Наука і освіта: тези доп. міжнар. конф. / Дніпропетр. нац. ун-т. -Дніпропетровськ,

2004.

Соавт.: П. И. Кудленко, В. Г. Решетняк.

31. Свечение жидкости в поле короткого акустического импульса // Первая международная конференция «Перспективные разработки науки и техники»: тез. докл., г. Белгород, 2004. - Белгород. 2004.

Соавт.: И. Л. Веремеенко, Ю. М. Крутов, Д. В. Решетняк.

32. Долгоживущие светящиеся объекты, образующиеся в крупномасштабной водяной каверне // VIII Забабахинские научные чтения: материалы междунар. конф. по физике высоких плотностей энергии, 5-10 сентября 2005 г., г. Снежинск. - Снежинск, 2005.

33. Некоторые особенности учета ЛПМ при рассмотрении вопросов, связанных с радиоэмиссией каскадов, вызванных взаимоджействием частиц сверхвысокой энергии с плотной средой // Там же.

34.Влияние режима энерговыделения в воде на содержание пульсирующей полости и образование долгоживущих светящихся объектов // ІХ Забабахинские научные чтения: тез. докл. междунар. конф., г. Снежинск, 2007 г. - Снежинск, 2007. - С. 44.

Соавт.: Ю. М. Крутов, Е. В. Никитин.

35.Детектирование потоков космических лучей сверхвысокой энергии на окололунной орбите // 7-я конференция по космическим исследованиям, 3-8 сентября 2007 г., г. Евпатория: тез. докл. / НЦУВКЗ, Ин-т космических

исслед. НУНУ-НКАУ. - Евпатория, 2007.

Соавт.: В. Н. Ващенко, С. Д. Кривоносов, В. Н. Павлович, В. Д, Руссов, А. Д. Филоненко, С. П. Фомин, Н. Ф. Шульга,

36.О возможностях корреляционного эксперимента по детектированию космических лучей высоких энергий на арктических полярных станциях // 4 Міжнародна науково-технічна конференція „Інформаційна техніка та електромеханіка" (ІТЕМ- 2007), 17-19 квітня, м. Луганськ: тези доп. -Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. -Соавт.: С. В. Дзёбак, Е. А. Ефремова.

37. Условия, сопровождающие образование долгоживущих светящихся объектов из распадающейся плазмы электрического разряда в воде // ІХ Забабахинские научные чтения: тез. докл. междунар. конф., г. Снежинск, 2007 г.

- Снежинск, 2007. - С. 43.

Соавт.: Ю. М. Крутов, Д. В. Решетняк.

38. Устойчивость формы и получение экстремальных состояний вещества при сжатии пузырьков, образованных в импульсных акустических полях // Там

же. - С. 34.

Соавт.: Ю.М. Крутов, Д. В. Решетняк.

39. Поле радиоизлучения, вызванное ударом метеорного тела о поверхность Луны // Університет та регіон: матеріали наук. - практ. конф., 2008, м. Луганськ. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008.

Соавт.: Ю. М. Крутов, Д. В. Решетняк.

40. Условия, сопровождающие образование долгоживущих светящихся объектов из релаксирующей плазмы электрического разряда в воде // Там же.

Соавт.: С. А. Каменев, Ю. М. Крутов.

41. Устойчивость формы и получение высоких температур при сжатии пузырьков, образованных в импульсных акустических полях // Там же.

Соавт.: А. Д. Филоненко, Г. М. Хорошун.

Статті в продовжуваних, періодичних виданнях, збірниках

42. Исследование газовых смесей для искровых камер // Приборы и техника эксперимента. - 1966. - № 2.

43. Двойное тормозное излучение в рассеянии электронов на электронах при энергии до 2х160 Мэв // Атомная энергия. - 1967. - № 2. -С. 168.

Соавт.: А. П. Онучин, С. Г. Попов и др.

44. О вспышечном гетерофазном свечении органических жидкостей под действием сильных электрических полей // Докл. АН СССР. - 1968. - Т.180,

Вып. 4. - С. 828.

Соавт.: В. Д. Гончаров, А. Н. Лунин, Х. В. Протопопов.

45.Однократное тормозное излучение в рассеянии электронов на электронах при энергии 2х160 МэВ // Ядерная физика. - 1968. - ^VII, Вып. 6. Соавт.: А. П. Онучин, В. А. Сидоров, Е. Н. Кушниренко.

46. Счетчик полного поглощения типа «сэндвич» // Приборы и техника эксперимента. - 1969. - № 3.

Соавт.: А. П. Онучин.

47. Аппаратура для исследования электролюминесценции и сонолюминесценции жидкостей // Там же. - 1969. - № 4.

Соавт.: А. Н. Лукин, В. Д. Гончаров и др. 48.О свечении в некоторых жидких углеводородах при совместном действии ультразвука и электрического поля // Химия высоких энергий. - 1969. - Т.3, №6. Соавт.: В. Д. Гончаров, Х. В. Протопопов.

49. Сонолюминесценция в жидкостях. І.Влияние физических свойств в чистых жидкостях // Акуст. журн. - 1969. - Т.15, № 4.

Соавт.: В. Д. Гончаров и др.

50. Сонолюминесценция в жидкостях. Влияние растворенных газов, отступления от тепловой теории // Там же. - С. 534-542.

Соавт.: В. Д. Гончаров, Х. В. Протопопов.

51. Сонолюминесценция в жидкостях. Исследование систем сахарозавода и глицеринзавода // Акуст. журн., - 1970. - Т.16, - № 1.

Соавт.: В. Д. Гончаров, Х. В. Протопопов.

52. Сонолюминесценция в различных жидкостях // Там же. - 1970. - Т.16, -№ 3. - С. 388-392.

Соавт.: В. Д. Гончаров, Х. В. Протопопов.

53. Исследование лазерной сонолюминесценции // Там же. - 1973. - Т.19. -Вып.5. - С. 649-652.

Соавт.: А. Г. Акманов, В. Г. Беньковский.

54.О коррелятивной зависимости некоторых параметров, характеризующих кавитационную активность // Акустика и ультразвуковая техника: респ. межвед. науч.-техн. сб. - К., 1973. - № 8.

55.Импульсы электрогидродинамической сонолюминесценции,

сопровождающей высоковольтный электрический разряд в воде // Акуст. журн. - 1974. - Вып.1. - С. 23-26.

Соавт.: В.Г. Беньковский, С. И. Масленников.

56.Об      абсолютной      светимости      и      длительности вспышек сонолюминесценции при ультразвуковой кавитации // Там же. Соавт.: К. Ф. Олзоев и др.

57.Сонолюминесцентные явления, сопровождающие искровой разряд в жидкости // Журн. прикл. спектроскопии. - 1974. - Т.21, № 1. - С. 154-156.

Соавт.: В. Г. Беньковский, С. И. Масленников, К. Ф. Олзоев.

58.Об одном методе детектирования больших удельных энерговыделений, производимых ядерными частицами // Краткие сообщения по физике. - 1975. -

№ 3.

Соавт.: П. И. Дядюшкин, Г. С. Калюжный, В. Г. Кудленко .

59.Об одном методе детектирования больших удельных энерговыделений // Краткие сообщ. по физике. - 1976. -№ 8. - С. 21-24.

Соавт.: П. И. Дядюшкин, Г. С. Калюжный, В. Г. Кудленко и др.

60. Плазменно-акустические кавитационные явления, инициированные лазерным импульсом в жидко-кристаллических системах //Укр. физ. журн. -1977. - Т.22, № 6. - С. 1039-1041.

Соавт.: К. Ф. Олзоев, А. Д. Филоненко.

61. Санолюминесцентные и ударно-акустические импульсы, инициированные лазерным пробоем в водно-глицериновых смесях // Изв. вузов. Физика. - 1977. - № 6. - С. 155-156.

Соавт.: П. И. Дядюшкин, Н. И. Калашников, Г. С. Калюжный, А. Д. Филоненко.

62.О возможности кавитационного способа детектирования тяжелых ядер и ряда многочастичных эффектов при взаимодействии частиц сверхвысоких энергий с веществом // Изв. АН СССР. Сер. Физическая. - 1978. - Т.42, № 7. -

С. 1491-1493.

Соавт.: Г. С. Калюжный, В. Г. Кудленко, Р. Т. Савченко, В. И. Яковлев.

63.О возможности моделирования акустических эффектов, возникающих при прохождении пучков ионизированных частиц сквозь жидкости с помощью лазерного излучения // Краткие сообщения по физике . - 1978. - № 8. Соавт.: Г. С. Калюжный, С. Никольский, В. И. Яковлев.

64. Коллапс микрообъектов, инициированных лазерным импульсом в воде при пониженном давлении // Журн. прикл. механики и техн. физики. - 1978. - №

4. - С. 64-66.

Соавт.: П. И. Дядюшкин, Г. С. Калюжный, В. Г. Кудленко.

65. Лазерная кавитация в жидком азоте // Там же. - 1979. - № 5. - С. 103-106.

Соавт.: П. И. Дядюшкин,   Г. С. Калюжный, С. Д. Корчиков, В. Г. Кудленко.

66. Лазерная сонолюминесценция в жидком азоте // Журн. техн. физики. -1979. - Т.49, Вып.8. - С. 1789-1790.

Соавт.: П. И. Дядюшкин, Г. С. Калюжный, С. Д. Корчиков.

67. Микросекундная развертка оптических спектров электрогидродинамической сонолюминесценции // Письма в «Журн. техн. физики». - 1979. - Т.5, Вып.9. - С. 568-571.

Соавт.: В. М. Громенко, А. Д. Филоненко.

68.Определение концентрации нейтральных частиц на последних стадиях коллапса единичной каверны, инициированной высоковольтным разрядом в жидкости // Журн. прикладной спектроскопии. - 1979. - Т.31, № 5. - С. 901-907.

Соавт.: В. М. Громенко, А. Д. Филоненко.

69. Радиоизлучение, сопровождающее коллапс каверны в жидкости // Журн. техн. физики. - 1979. - Т.49, Вып.10. - С. 2260-2262.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа