О І Андреев - Аналіз конкурентоспроможності продукції на вітчизняному ринку електродвигунів - страница 1

Страницы:
1  2 

Андреев  О. /.

УДК 658.012

Студент 4 курсу

факультету менеджменту та маркетингу ХНЕУ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА   ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Анотація.            Запропоновано            методичний           п ід х ід           до оцінки

конкурентоспроможності      п р о д у к ції,       що       дозволяє       виробникам виявити

конкурентні переваги і слабкі міс ця та визначити основні акценти в подальшій роботі щодо їх усунення.

Аннотация.           Предложен           методический           подход           к оценке

конкурентоспособности   продукции,   что   позволяет    производителям выявить

конкурентные преимущества и слабые места и определить основные акценты в последующей работе по их устранению.

A n n o ta tio n . The m e th o d o lo g ic a l approach to the e s tim a tio n of p ro d u c tio n c o m p e titiv e n e s s , a llo w in g the producers to fin d out c o m p e titiv e edges and weak points and to define basic accents in following work on their elimination, is offered.

Ключові слова: конкурентоспроможність, якість, технічний р іве н ь , сервісне о б с л у г о в у в а н н я , ц ін а с п о ж и в а н н я .

Необхідною умовою для успішної маркетингової діяльності підприємства є ефективно розроблена та реалізована маркетингова стратегія. Слід багато уваги приділяти властовостям продукції, які утворюють для підприємства певні переваги над прямими конкурентами. Найтиповішими з тих, що забезпечують конкурентні переваги, М . Портер вважає: нові технології, нові запити покупців, появу сегмента ринку, зміну вартості або компонентів виробництва [1].

Економічна ситуація, що склалася за останній час в Україні (економічна нестабільність

тощо), дозволяє зробити висновок, що провести детальний аналіз ринку електродвигунів дуже складно. Тому для того щоб удосконалити процес планування маркетингової діяльності, виходячи з

сучасного стану вітчизняних підприємств - виробників електродвигунів,

пропонується проаналізувати конкурентоспроможність продукції на прикладі Публічного акціонерного товариства " Харківський електротехнічний завод " Укрелектромаш " (ХЕЛЗ).

ХЕЛЗ є виробником електродвигунів з висотою вісі обертання 80 - 100 мм. Підприємство має річні виробничі потужності для випуску більше 5 000 конструктивних, електричних і кліматичних виконань електродвигунів практично для  всіх галузей промисловості й аграрного комплексу.

©   Андрєєв  О. І., 2012

Для оцінки конкурентоспроможності продукції заводу запропонована методика, яка складається з таких етапів:

визначення комплексного показника якості (вибір аналога, визначення вагомостей виробу, визначення параметричних індексів якості виробу, розробка комплексного показника);

визначення рівня конкурентоспроможності виробу (обґрунтування ціни реалізації, розрахунок індексу якісно - цінової конкурентоспроможності виробу, оцінка рівня сервісного обслуговування та розробка шкали бальних оцінок показників продукції (табл. 1), розрахунок рівня конкурентоспроможності продукції Z та загальної конкурентоспроможності продукції I).

Таблиця 1

Ш кала бальних оцінок факторів конкурентоспром о ж н о с т і продукції

Показник

Бал и

Вагомість показника

 

 

ХЕЛЗ

S I E M ENS

" Електром о тор ", Полтава

1. Термін доставки споживачам (днів)

2

2 ,5

2,3 5

0 , 1

2. Точність дотримання терміну (% до п. 1)

1

2 ,5

2,4 5

0,0 5

3. Гарантійний термін (років)

2

2 ,5

2 ,2

0,2 5

4. Повнота технічного обслуговування

2

3

2,8 5

0,2 5

5. Умови оплати

0 ,5

1 ,5

1,3 5

0 , 1

6. Інформованість споживача про товар

2

3

2,7 5

0,0 3

7 . І м ід ж

1

1

1

0,0 2

Комплексний показник технічного рівня продукції (Km y) можна визначити як суму добутків кожного з індексів якості певного показника на його вагомості за такою  ф орм улою :

Km y =  X А і х  а і,

(1 )

де Аі - параметричний індекс якості за i - м показником, аі - вагомість і - го показника для споживача.

Зазначимо, що при Km y > 1 продукція має більш високий технічний рівень, ніж аналог.

Далі необхідно зіставити ціну продукції та її аналога. Ціна споживання виробу становить

суму    витрат    на    виготовлення    й    реалізацію    продукції   і   витрат,    пов'язаних зіспоживанням. Вона визнач загальних експлуатаційних використати такий підхід ро ається   на   підставі даних витратах   за   весь термін зрахунку ціни споживання

про ціну виробу і її частки в життя виробу. Пропонується (Ц сп ож):

Цспож =  Ц m   +  Векс ,

(2)

де Ц m - ціна виробництва товару з урахуванням необхідної вартості транспортно -монтажних робіт і навчання персоналу;

Векс - нинішня вартість щорічних експлуатаційних витрат протягом періоду служби виробу.

При цьому ціна виробу товару визначається методом нормативного прибутку, де як основа нормативу приймається мінімально необхідний для виробника рівень рентабельності продукції.

Визначення загального рівня конкурентоспроможності неможливе без визначення відповідного рівня за " сервісними " чинниками. Аналіз впливу цих чинників на ступінь мотивованості споживача щодо покупки складних технічних товарів виробничого призначення дозволяє виділити найважливіші з них: умови доставки, сервісне обслуговування, умови оплати, рекламу та імідж фірми. Показниками, за якими слід оцінювати дані чинники, є: для умов доставки - термін доставки товару споживачу і точність його дотримання; для сервісного обслуговування - гарантійний період, для умов оплати - наявність і розмір знижок і наявність, розмір і термін кредиту. Рівень реклами оцінюється за мірою інформаційної забезпеченості споживачів.

Зробивши оцінку значення даних показників для електродвигуна й аналога та визначивши вагомість кожного з цих показників для споживача вибраного сегменту ринку (при цьому сума вагомостей повинна дорівнювати одиниці), можна визначити рівень конкурентоспроможності товару Z за цими показниками за такою формулою:

Z =  X M j х  а і ,

(3)

де Mj - бальна оцінка j - го показника відповідно показника товару та аналога; аі   - вагомість j - го показника.

На основі розрахованих рівнів кон ціновими характеристиками і за сервісн індекс загальної конкурентоспроможності курентоспроможності товару (за якісно -ими факторами) може бути визначений в иробу I:

I =  Kmy1   х y1  + Kmy2  х y2

(4)

де y 1 , y2 - вагомість, конкурентоспром ожності.

відповідно      якісно - цінових сервісних факторів

Конкретні значення даних вагомостей великою мірою залежать від специфіки товару. Разом з тим у більшості випадків у1 знаходиться в межах 0,65 - 0,85. Торговий Дім ХЕЛЗ на підставі маркетингових досліджень надав бальну оцінку важливості технічних параметрів. Розрахунки були проведені за двома групами електродвигунів ВВО 71 та АІР 90А2 і заруб іж них аналогів АІР 71 заводу " Електромотор "   (Полтавський   завод)   та   SD   90KC3   виробництва   німецької фірми

S IE M E N S .

Розраховано комплексний показник технічного рівня: 1 група (ВВО 71 і АІР 71): Кту = 0,782 < 1, тобто технічний рівень нижче , ніж у аналога; 2 група (АІР 90А2 і SD 90KC3): Кту = 0,658 < 1,

тобто технічний рівень нижче , ніж у аналога. Розрахувавши показники технічного рівня електродвигунів,        ціну        споживання й        показник        якісно - цінової

конкурентоспроможності можна зробити висновки, що електродвигун АІР 90А2 досить конкурентоспроможний  порівняно з електродвигуном  SD 90KC3 (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняльна характеристика  показників електродвигунів вітчизняного

та зарубіжного виробництва

Показники

1 група

2 група

 

в іт ч и з н я н и й виробник

В ВО 71

аналог (заруб іж ний виробник)

АІР 71

вітчизняни й

виробник

АІР 90А2

аналог (заруб іж ни й

виробник) S D 9 0 K C 3

Ціна реалізації, гр н

19 0

2 7 0

2 2 4

5 6 3

Ціна споживання, гр н

10 0 0

14 2 1

117 9

2 9 6 3

Коеф іцієнт

технічного

рівня

0,782

1

0,658

1

Індекс якісно -цінової

конкурентоспром о ж н о с ті

1,12

0,6 5

1 ,65

0,6 5

Далі визначено рівень конкурентоспроможності за сервісними чинниками та індекс загальної конкурентоспром ожності:

1 група  (ВВО   71   і АІР  71): 1,12  х  0,75  +  0,65  х  0,25 = 1,02;

2 група  (АІР  90А2  і SD  90KC3):    1,65  х  0,7 5 +  0,6 5  х  0,2 5 =   1,3 9.

Необхідно відзначити, що електродвигуни ХЕЛЗ конкурентоспроможні за ціновими характеристиками та не відстають за технічним рівнем і сервісним чинником порівняно із заруб іж ними аналогами. Однак для того щоб споживачі довідалися про те, що електродвигун АІР 90А2 має більш високу конкурентоспроможність, необхідно укріпити канал збуту, а саме - провести програми стимулювання збуту.

Таким чином, запропонований методичний підхід охоплює більшість аспектів визначення конкурентоспроможності, дозволяє виробникам товару побачити його конкурентні переваги і слабкі місця та визначити основні акценти в подальшій роботі   з   їх   усунення.   Крім    того,   це   дає   можливість   розрахувати   ціни,   по якихможлива реалізація даного товару, і очікуваний прибуток, визначити економічну доцільність інвестицій, необхідних для  розробки і освоєння даного виробу.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О І Андреев - Аналіз конкурентоспроможності продукції на вітчизняному ринку електродвигунів