С Співак - Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризації - страница 2

Страницы:
1  2 

NPV

Рис. 2. Графічний спосіб визначення IRR

Для знаходження розв'язку задачі доцільно використати інтервальний метод Ньютона [2, c. 232]. Нехай d - корінь рівняння (20), тоді інтервальний метод Нютона матиме вигляд

mid d

t+1

(midd' - NPV(middt)/NPV'(middt),

(21)

де mid d - середина (півсума) інтервалу.

Послідовність {d'} розраховують за формулою (21) і вона має такі властивості:

d0 зd1 зd2..., limd' = d*, d* є d', Vt.

t -—CO

Таким чином, можна запропонувати такий алгоритм інтервального аналізу інвестиційного проекту:

Крок 1. Отримання експертних прогнозів про грошові потоки. Крок 2. Перетворення отриманих даних в інтервальну форму.

Крок 3. Вибір ширини інтервалу наближення для балансового рівняння грошових потоків. Крок 4. Перехід до математичного представлення балансового рівняння. Крок 5. Обчислення інтервальних значень спостережень IRR.

Крок 6. Вибір оптимального рішення на підставі компромісу між допустимими ризиками і прогнозованим доходом.

Висновок. Запропоновано модель розв'язання актуальної задачі фінансового бюджетування в умовах невизначеності, засновану на інтервальній параметризації початкових даних. Проведено аналіз застосування апарату нечітких інтервальних обчислень, який показав, що зведення нечіткого інтервальної задачі до множини інтервальних задач дозволяє отримати достовірне рішення. Запропоновано алгоритм розв'язку інтервальних задач, який дозволяє отримувати можливі межі шуканих рішень.

Використана література

1.  Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А.Ф. Гойко. - Київ: ВІРА-Р, 1999. - 320 с.

2.  Babusiaux D. Capital budgeting, project valuation and financing mix: Methodological proposals/D.Babusiaux, A.Pierru//Europian Journal of Operational Research. - 2001. - № 135. - Р. 326-337.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Співак - Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризації