О В Вартанова - Аналіз компетенцій в інноваційних процесах підприємства - страница 2

Страницы:
1  2 

4,0

 

Здатність до інновацій

3,7

 

Організаційні спроможності

1,7

 

Знання ринку

0,5

Висновок. Результатом аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства стає не тільки висновок про ефективність поточної конфігурації бізнес-системи підприємства з точки зору створення споживчої вартості продукту,але й розробка рекомендацій щодо імплементації та ефективного використання усієї сукупності спроможностей, ресурсів та компетенцій, властивих бізнес-системі.

Література

1. Верба В. А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства / В.А. Верба, О.М. Гребешкова // Проблеми науки. - 2004. - №7. - с.23-28.

2. Prahalad, C.K. Competing for the Future / C.K.Prahalad, G.Hamel // Harvard Business Review. - 1994. - Vol. 68. №3. - Р. 79-91.

3. Ефремов В.С. Концепция стратегического планирования в бизнес-системах. М: Издательство "Финпрес", 2001. - 156 с.

4. Tidd J. From strategic management to strategic competence: Measuring technological, Market and Organization Innovation (2nd Edition). - Imperial College Press: London, 2006. - 437 p.

5. Бузько І.Р. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці: монографія / Бузько І.Р., Вартанова О.В., Надьон Г.О., Крупко В.В., Безсмертна В.В. - Луганськ. - Вид-во СНУ ім. В. Даля. - 2009. - 304 с.

Разработана последовательность анализа компетенций в инновационных процессах предприятия. Выявлены потребительские свойства и структура потребительской стоимости продукта. Проранжированы потребительские свойства продукта предприятия. Определены ресурсы, способности и компетенции предприятия.

Ключевые слова: анализ, компетенция, иерархия, ресурсы, потребительские свойства, способности, предприятие.

The sequence of analysis of competences in the innovative processes of enterprise is certain. The consumer properties and structure of consumer cost of product are educed. The consumer properties of product of enterprise are ranged. The resources, capabilities and competences of enterprise are certain.

Keywords: analysis, competence, hierarchy, resources, consumer properties, capabilities, enterprise.

Вартанова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

Олена кандидат економічних наук, доцент кафедри «Міжнародна економіка».

Вікторівна

Рецензент: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Міжнародна економіка» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Бузько Ірина Романівна.

Стаття подана 01.06.2012 року

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Вартанова - Аналіз компетенцій в інноваційних процесах підприємства

О В Вартанова - Ідентифікація компетенції підприємства на основі аналізу циклу знань