О В Вартанова - Аналіз компетенцій в інноваційних процесах підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 005.7: 005.94

О.В. Вартанова м. Луганськ

АНАЛІЗ КОМПЕТЕНЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ПІДПРИЄМСТВА

Розроблено послідовність аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства. Виявлено споживчі властивості і структуру споживчої вартості продукту. Проранжовано споживчі властивості продукту підприємства. Визначено ресурси, спроможності і компетенції підприємства.

Ключові слова: аналіз, компетенція, ієрархія, ресурси, споживчі властивості, спроможності, підприємство.

Постановка проблеми. Інновації відіграють провідну роль у розвитку підприємства. Завдяки інноваціям підприємства створюють унікальні конкурентні переваги, які відкривають їм доступ до нових ринків, знаходять принципово нові можливості на ринку або ж сприятливі умови для освоєння нових сегментів вже освоєного ринку. Це дозволяє їм акумулювати надприбуток і диктувати свої умови на ринку. Можливість успішного впровадження інновацій зумовлена наявністю у підприємства ресурсів знань, спроможністю їх залучення, вдалого використання шляхом створення та імплементації нової організаційної компетенції, яка містить ключові знання й ресурси та втілюється у нових продуктах, процесах, послугах.

Слід зазначити, що в Україні інноваційні процеси ще не набули достатнього масштабу і не стали суттєвим фактором зростання ВВП. Так, науково-технічний потенціал України практично виключений з економічного процесу країни. Наукоємність промислового виробництва України не перевищує 0,3 відсотка, що на порядок менше світового рівня, знижується питома вага обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП, який становить 0,95% від ВВП. Незважаючи на те, що витрати підприємств на інноваційний розвиток постійно зростають, кількісні характеристики впровадження інновацій залишаються незадовільними.

Знання і компетенції є невід'ємною складовою, інтелектуальним базисом інноваційних процесів, що визначає їх неповторність та зумовлює складність імітації конкурентами, встановлення динамічної природи інноваційної діяльності підприємства. Це зумовлює необхідність аналізу ресурсів знань і компетенцій підприємства, які займають ключову роль у інноваційних процесах та можуть стати джерелом конкурентних переваг. Необхідність формування методичного інструментарію аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства зумовила актуальність теми дослідження та її практичну значущість.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню проблем аналізу компетенцій присвячено роботи таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як О.С.Єфремов, C. Prahalad, G.Hamel, J. Tidd, В. А. Верба, О. М. Гребешкова та ін. [1-4], якими було створено теоретичне підґрунтя аналізу активів, що лежать в основі компетенцій, джерел її виникнення, нематеріальних ресурсів знань та ін. Проте питання аналізу компетенцій в інноваційних процесах дотепер залишаються недостатньо розкритими та потребують свого дослідження.

Мета статті полягає у формуванні теоретичних засад та методичного інструментарію аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства.

Виклад основного матеріалу. Компетенція підприємства перебуває на перетині внутрішніх умов бізнесу і споживчих переваг і являє собою те знання, від використання якого залежить створення інноваційного продукту з новими споживчими властивостями. Саме збільшення додаткової споживчої вартості завдяки розвитку компетенції і є основою для одержання підприємством стійкоїконкурентної переваги. При цьому використання компетенції дає змогу одержати як якісну перевагу, яка випливає з властивостей нового продукту, так і кількісну, зумовлену більш стійким фінансовим становищем підприємства. Це дозволяє зробити висновок про універсальний характер компетенції, що зумовлює особливості її прояву в інноваційних процесах підприємств.

Ідентифікація компетенцій підприємства дає змогу визначити знання, необхідні для створення інноваційного продукту, тобто такі, що лежать в основі компетенції підприємства. Аналіз цих знань дозволяє визначити шляхи їх перетворення на компетенцію, можливості її розвитку та імплементації у діяльність підприємства. Також аналіз компетенції підприємства дозволяє визначити пріоритетність компетенцій, що її утворюють, їхню взаємодію, можливість взаємного посилення. Таким чином, аналіз компетенцій дозволяє ідентифікувати складові компетенції підприємства та оцінити вплив на його конкурентну успішність.

Аналіз компетенцій має охоплювати якісну і кількісну сторони, тобто оцінювати не тільки споживчі та ринкові переваги, але й фінансові параметри розвитку компетенції, враховуючи її вплив на показники витрат та прибутків. Мета аналізу компетенції в інноваційних процесах полягає у визначенні можливості створення нових продуктів, процесів або послуг шляхом імплементації компетенції, результатом чого має стати виникнення стійкої конкурентної переваги, а також виявленні потенціалу управління компетенцією з урахуванням ресурсних можливостей підприємства. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

моделювання внутрішньої структури взаємозв' язків і взаємозалежностей між існуючими знаннями, спроможностями (бізнес-процесами) і ресурсами, що у сукупності становлять компетенцію; оцінка того, які унікальні поєднання елементів компетенції створює додаткову споживчу цінність з унікальними для споживача властивостями.

Моделювання бізнес-процесів підприємства дозволяє виявити спроможності і ресурси, задіяні в створенні нового продукту, а також оцінити їхній вклад в його кінцеву споживчу вартість. Якісну структуру споживчої вартості продукту підприємства в контексті важливості і пріоритетності для споживача властивостей продукту, що ним сприймаються, можна визначити шляхом експертного опитування. На цьому етапі важливо визначити, які бізнес-процеси (спроможності) створюють важливу для споживача частину споживчої вартості нового продукту і які ресурси в цьому задіяні. Ранжування одержаного переліку спроможностей і ресурсів дозволяє визначити ієрархію наявних компетенцій та встановити ключову компетенцію як таку, що бере участь у створенні максимальної частки "якісної" споживчої вартості нового продукту, яка відповідає більшій частині потреб споживачів [3].

У випадку, якщо продукт не посідає провідне положення на ринку, і стоїть завдання не точного виявлення наявної компетенції, а, швидше, визначення цільової компетенції, яку необхідно одержати ззовні або розвинути усередині бізнес-системи, то за результатами аналізу спектра існуючих конкуруючих ринкових пропозицій різних компаній, а також споживчих переваг будується гіпотетична структура та ієрархія ресурсів і спроможностей, необхідна для задоволення потреб цільового ринку (для зниження витрат і часу на адаптацію, що максимально базується на існуючій структурі), і визначаються цільові компетенції і ключова компетенція [3]. Технічно завдання виконання такого роду "зустрічного" аналізу вирішується за допомогою послідовного заповнення набору реляційних матриць вторинними даними, одержаними в результаті аналізу первинної інформації і отримання результатів на синтетичних матрицях. У осередках матриць послідовнопроставляються міри залежності або сили управляючих векторів, які демонструють взаємозв' язок між спроможностями, ресурсами і компетенціями підприємства та напрями їхнього взаємного впливу. Результатами цієї стадії аналізу є побудова ієрархії компетенцій (наявних і цільових).

Визначення основних етапів аналізу компетенцій дало змогу розробити послідовність аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства, яку подано на рис. 1.

Аналіз компетенцій підприємства можна продемонструвати на прикладі державного підприємства ЦКБ "Донець", яке спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для вирощування монокристалів напівпровідникових матеріалів та їхнього подальшого оброблення. Під час проведення експертного опитування керівників та спеціалістів ЦКБ "Донець" були виявлені первинні вимоги до властивостей продукту підприємства (а саме Установки "Омега-150") і зроблена їх дворівнева деталізація. Результати оцінювання споживчих властивостей установки "Омега-150", яка використовується для вирощування монокристалів сапфіру діаметром до 150 мм., подані в табл. 1.

Визначені у табл. 1 споживчі властивості продукту ЦКБ "Донець" характеризують, з яких внутрішніх складових і в яких пропорціях визначається споживча вартість товару, що сприймається споживачем, які спроможності, ресурси і компетенції і якою мірою задіяні у виробництві цих складових. Для ранжування споживчих властивостей продукту підприємства запропоновано використовувати метод багатофакторного порівняльного аналізу, який дозволяє ранжувати первинні властивості продукту за їхньою важливістю для споживачів. Результати ранжування властивостей продукту ЦКБ "Донець" (установка "Омега-150") подані у табл. 2.

Рис. 1. Послідовність аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства

Дослідження внутрішніх умов бізнесу підприємства, вимог споживачів та аналіз споживчих властивостей продукту дозволили визначити сукупність ресурсів, спроможностей і компетенцій підприємства, які беруть участь у створенні споживчої цінності продукту (табл. 3). Саме сукупність ресурсів, спроможностей і компетенцій, за визначенням, становлять компетенцію підприємства.

Таблиця 1

Виявлення споживчих властивостей і структури споживчої вартості продукту ЦКБ

"Донець" (установка "Омега-150") -1-^-1---

Вимог до продукту

Склад вимог

(I рівень деталізації)

Склад вимог

(II рівень деталізації)

1. Ціна

Вартість матеріалів (37%)

 

 

Вартість комплектуючих виробів (22%)

 

 

Вартість людських ресурсів (30%)

 

 

Вартість послуг (11%)

Вартість монтажу / пуско-наладки

 

 

Вартість    навчання    і атестації персоналу       з обслуговування обладнання

 

 

Вартість гарантійного обслуговування

Продовження табл.1

Вимог до продукту

Склад вимог

(I рівень деталізації)

Склад вимог

(II рівень деталізації)

2. Продуктивність установки

Кількість вирощуваних кристалів за 1 раз

1

 

Тривалість процесу

120 год.

 

Розміри кристалу

Висота кристала (300 мм.)

 

 

Діаметр кристала (150 мм.)

 

Вага монокристалу

60 кг.

 

Температура розплаву

20500С

3.   Технічні характеристики продукту

Метод вирощування

Метод "ГОИ"

 

Режим роботи

Періодичний

 

 

Циклічний

 

Параметри живлення установки

Спосіб нагріву (резистивний)

 

 

Температура у робочому просторі (21000С)

 

 

Живлення    нагрівача (постійним струмом)

 

 

Характеристики електричного живлення установки

 

 

Максимальна споживана потужність (65 кВа)

 

Робоче   середовище у камері

Вакуум (до 6,65 (5х10-2) Па)

 

 

Інертна - аргон при тиску до 0,5 і 0,1 МПА

 

Габарити     та маса продукту

Розміри

 

 

Маса

 

 

Площа, що займається, з урахуванням зони обслуговування

 

Параметри механізму переміщення верхнього і нижнього штоків

Робочий хід штока

 

 

Діапазон     робочих швидкостей переміщення штока

 

 

Маршева швидкість


 

 

Можливість переміщення штока

 

 

Регулювання робочої швидкості

 

Параметри експлуатації

Напрацювання на відмову (не менш 1000 год.)

 

 

Призначений ресурс до капітального ремонту (20000 год.)

 

Витрата енергоресурсів під час експлуатації

Охолоджувальна вода

 

 

Електроенергія

4. Гнучкість оплати

Можливість поетапної оплати

 

Продовження табл.1

Вимог до продукту

Склад вимог (I рівень деталізації)

Склад вимог

(II рівень деталізації)

5. Строк виготовлення та впровадження

Проведення НДДКР з розроблення / нових модифікацій продукту

Час  проведення науково-дослідних випробувань

 

 

Час        проведення дослідно-конструкторських розробок. Виготовлення дослідного зразка.

 

 

Розроблення (дороблення) технічної документації

 

Виробництво продукту (6-8 міс.)

Закупка матеріалів та комплектуючих (2 міс.)

 

 

Виготовлення деталів та вузлів (3 міс.)

 

 

Збирання (1 міс.)

 

 

Наладка і випробування у виробника (1 міс.)

 

Час інтеграції / впровадження системи

Установка   /   монтаж   на площах замовника (1 міс.)

 

 

Пуско-налагоджувальні   роботи (1 міс.)

 

 

Технологічні випробування (2-3 міс.)

 

 

Навчання операторів (1 міс)

Вимог до продукту

Склад вимог

(I рівень деталізації)

Склад вимог

(II рівень деталізації)

6. Простота установки / інтеграції

Допомога в установці обладнання

Виїзд фахівця для установки

5.

 

"Видалена" допомога в установці

 

Наявність детальної

технологічної

документації

Наявність експлуатаційної документації

 

 

Наявність зв'язку із виробником з питань експлуатації

 

Поставка в збиранні / під ключ

 


7.Простота експлуатації

Навчання персоналу роботі з продуктом

 

 

Експлуатаційна документація

Технічний опис та інструкція з експлуатації

 

 

Паспорт із зазначенням комплектності обладнання та гарантійних обов'язків підприємства

 

 

Інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки на місці експлуатації

8.Відмовостійкість

Відмовостійкість

 

 

Можливість

моніторингу / діагностики збоїв роботи установки

Наявність керівництва з експлуатації

 

 

Надання консультацій спеціалістами підприємства

Продовження табл.1

Вимог до продукту

Склад вимог (I рівень деталізації)

Склад вимог

(II рівень деталізації)

9.Можливість замовлення супутнього  обладнання для обробки монокристалів (шліфування, отжиг, нарізання, полірування)

Обладнання для отжигу, нарізання, шліфування, полірування монокристалів

 

10.Відповідність стандартам якості

Міжнародний сертифікат якості

 

11.Система управління на базі IBM-сумісного промислового комп'ютера,       яка має забезпечувати:

Управління тепловим режимом шляхом регулювання потужності двигуна

Управління швидкістю робочого переміщення штока

Управління частотою обертання штока Взаємодія оператора з установкою в ручному режимі

 

 

Відображення на моніторі усіх поточних сигналів процесу вирощування кристалу

Часу початку та поточного процесу

 

 

етапів процесу

 

 

Заданої і фактичної потужності нагрівача

 

 

Швидкості переміщення і частоти обертання штока

 

 

Повідомлення про хід процесу та спрацьовування блокувань

 

Продовження технологічного процесу збою електричного живлення установки

 

Таблиця 2

Ранжування властивостей продукту ЦКБ "Донець"

Вимоги до

Продуктивність установки

1

 

продукту

Ціна

2

 

 

Технічні характеристики

3

 

 

Відмовостійкість

8

 

 

Простота експлуатації

7

 

 

Гнучкість оплати

4

 

 

Простота установки / інтеграції

6

 

 

Строк виготовлення та впровадження

5

 

 

Можливість замовлення супутнього обладнання

9

 

 

Система управління на базі IBM

10

 

Ключові спроможності підприємства

Бізнес-процеси, що здійснюються підприємством

Моніторинг ринку

Функціональні та структурні спроможності Підприємства

НДДКР

 

Розробка продукту

 

Виробництво та установка

 

Управління персоналом

 

Управління знаннями

 

Ресурси підприємства

Ресурси, що використовуються у бізнес-процесах

Технології виробництва

Технології, що використовуються для виробництва продукту

Розробники продукту

Наукові співробітники, конструктори, інженери

Фінансове забезпечення діяльності підприємства

Фінанси підприємства, державне фінансування інноваційних програм та наукових досліджень

Менеджмент

Адміністративний і управлінський персонал на усіх рівнях ієрархії

Матеріально-технічне забезпечення

Закупівля матеріалів і комплектуючих, інфраструктура діяльності, обладнання загального призначення, зв'язок

Внутрішні і зовнішні зв'язки, репутація підприємства

Ресурс, накопичений в ході діяльності підприємства

Компетенції підприємства

Знання і вміння, індивідуальні і колективні, організаторські і управлінські спроможності підприємства

Знання ринку

Знання основних конкурентів, тенденцій розвитку ринку та галузі

Здатність до інновацій

Знання провідних технологій та матеріалів, тенденцій розвитку ринку та потреб споживачів, способів організації інноваційного процессу

Технологічні спроможності        1 Знання нових технологічних процесів

Управління знаннями

Організація роботи із знаннями та здобування знань, формалізація та передавання знань, накопичення знань, створення бази знань, доступ до корпоративних знань.

Формування та розвиток компетенцій персоналу

Розвиток професійних знань і навичок, стимулювання процесів здобування та передавання знань, розвиток особистіших компетенцій, управлінський вплив на професійну поведінку персоналу

Організаторські спроможності

Знання і досвід організації і управління на усіх рівнях ієрархіє підприємства, що дозволяє ефективно організовувати індивідуальну і групову роботу

Оцінювання взаємозв'язку між спроможностями, ресурсами і компетенціями проводилося за трьома групами парних відношень:

1 група - відношення {властивості, ресурси};

2 група - відношення {ресурси, спроможності};

3 група - відношення {спроможності, компетенції}.

Послідовний аналіз спроможностей і ресурсів та їхнього впливу на компетенції підприємства дав змогу сформувати ієрархію компетенцій підприємства та кількісно оцінити їхній вплив на споживчі властивості товару. Дані табл. 4 дають змогу виявити вплив компетенцій на споживчі властивості продукту та ранжувати таким чином компетенції підприємства, виявленні експертним шляхом. Ієрархію компетенцій ЦКБ "Донець" подано на табл. 4.

Одержані під час дослідження дані щодо ієрархії компетенцій підприємства відповідають характеру діяльності досліджуваного підприємства, яке можна віднести до інноваційних, воно створює унікальний продукт, який користується зростаючим попитом на ринку. Саме тому ключовими компетенціями підприємства є технологічні спроможності, знання і компетенції персоналу, управління знаннями та здатність до інновацій. Перелічені вище дві компетенції цілком можна назвати ключовими. Саме ці компетенції відрізняють ЦКБ "Донець" від конкурентів, саме від міри їх розвитку безумовно залежить конкурентна перевага підприємства.

Таблиця 4

Ієрархія ^ компетенцій ЦКБ "Донець"

КОМПЕТЕНЦІЇ

Технологічні спроможності

4,3

 

Знання і компетенції персоналу

4,2

 

Управління знаннями

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Вартанова - Аналіз компетенцій в інноваційних процесах підприємства

О В Вартанова - Ідентифікація компетенції підприємства на основі аналізу циклу знань