М М Шигун - Стандартизація бухгалтерського обліку - страница 2

Страницы:
1  2 

Облікова стандартизація при цьому дозволяє звести множину можливих варіантів організації і ведення бухгалтерського обліку до мінімально можливої кількості, обрати з безлічі методів обліку ті, що є оптимальними для конкретних видів економічної діяльності або форм організації бізнесу.

Також слід відмітити важливу роль стандартизації обліку у приведенні до порівнянного вигляду звітну інформацію, що подається широкому колу зовнішніх користувачів, оскільки при виборі облікової політики інтереси зовнішніх користувачів враховуються найменше.

В системі опосередкування взаємовідносин суб'єкт-об'єкт управління за аналогією до фізичних і кібернетичних процесів стандартизація бухгалтерського обліку відіграє роль модулятора системи облікової обробки даних (рис. 1). У відповідності до передбачених стандартами методів і процедур видозмінюється система обліку, яка в процесі модуляції відіграє роль передавача змінених даних від їх носія (облікового об'єкта) до їх користувача (управлінського персоналу).

Внутрішні фактори стандартизації

Зовнішні фактори стандартизації

Професійний досвід Економічні обставини

Традиції, звичаї Культурні особливості

І Об'єкти стандартизації }

Суб'єкт управління

Цілі і завдання управління

Стандарти

збору, обробки, зведення і подання облікових даних

Елементи системи бухгалтерського обліку

Методологія

Методика

-1

Організація

Технологія

Інформаційна система бухгалтерського обліку

З

І

з:

н ■в-

р S о>

І

Підсистеми обробки даних, підготовки звітності, контролю, аналізу і діагностування, управлінського інформування

Дані про факти господарського життя

1

S

н

І

1

а о

a (D

н и

о

Об'єкт управління

 

 

 

Рис. 1. Стандартизація бухгалтерського обліку в системі опосередкування взаємовідносин суб'єкт-об'єкт управління

Фактори впливу на процес стандартизації можна умовно поділити на внутрішні і зовнішні по відношенню до підприємства.

Зовнішні фактори стандартизації включають умови, в яких розробляються стандарти організації і ведення обліку, підготовки та подання звітності: професійний досвід в сфері бухгалтерського обліку, економічне макросередовище, політичні інтереси, національні і регіональні програми економічного розвитку, традиції, звичаї і культурні особливості країни.

Внутрішні фактори стандартизації обумовлюють характер вибору варіативних складових облікових стандартів управлінським персоналом господарюючого суб'єкта і визначаються передусім цілями та завданнями управління.

Розвиток національних стандартів може відбуватись і деталізуватись на рівні підприємства у формі внутрішніх нормативних документів уніфікуючого характеру.

Серед основних об'єктів стандартизації на рівні господарюючого суб'єкта є елементи системи бухгалтерського обліку, серед яких облікова методологія, методика бухгалтерського відображення фактів господарського життя, організація обліку і технологія його ведення.

В інформаційній системі бухгалтерського обліку функціонують підсистеми обробки даних, підготовки звітності, контролю, аналізу і діагностування, управлінського інформування, які забезпечують приведення інформації про факти господарського життя до   зручної   для   сприйняття   форми управлінським персоналом. Стандартизована інформація про об'єкт управління передається управляючій системі, в якій відбувається прийняття рішень щодо стану і поведінки об'єкта управління.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження можливостей використання стандартизації бухгалтерського обліку в системі прийняття управлінських рішень дозволило отримати такі висновки:

1. Стандартизація обліку створює передумови для підвищення впорядкованості організації обліку, поліпшення його керованості. Ефективність процесу стандартизації залежить від правильного визначення об'єктів, критеріїв, напрямів стандартизації, вимог, що підлягають регламентації в стандартах.

2. Основними властивостями і характеристиками облікових стандартів як регулятивних документів визначено такі: призначені для нормування об'єкта; мають регулятивну природу; є обов'язковими для виконання; забезпечують дотримання вимог законності облікових розпоряджень; забезпечують виконання вимоги комплексності, оскільки є взаємопов'язаними між собою; мають цілеспрямований характер; володіють мінімальною надмірністю даних, компактні і зручні у використанні; містять новизну в інформації, що дозволяє зменшувати невизначеність при вирішенні облікових завдань; дозволяють в явному вигляді здійснювати процес оцінки ефективності управляючихдій; сприяють організації і проведенню зовнішнього контролю ведення бухгалтерського обліку.

3. Аналіз сучасної теорії і практики ведення бухгалтерського обліку дозволив виділити такі підходи до облікової стандартизації: автоматизований (максимальне спрощення і доведення до автоматизму виконання облікових операцій), груповий (колективна організація виконання комплексу облікових операцій), процесний (розробка стандартів виконання господарських процесів, які визначають відповідні дії облікових фахівців), правовий (визначення місць та об'єктів відповідальності з наступною організацією аналітичного обліку за такими місцями).

4. Враховуючи природу стандартів як нормативних документів, а також їх науково-методологічне походження, визначено поняття стандарту бухгалтерського обліку як багатоваріантної інформаційної моделі оптимізації процесів організації та виконання процедур збору, обробки та зведення даних про обліковий об'єкт.

5. Обґрунтовано роль процесів стандартизації бухгалтерського обліку як модулятора системи облікової обробки даних в системі опосередкування взаємовідносин суб'єкт-об'єкт управління. У відповідності до передбачених стандартами методів і процедур видозмінюється система обліку, яка в процесі модуляції відіграє роль передавача змінених даних від їх носія (облікового об'єкта) до їх користувача (управлінського персоналу).

Враховано наявність зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на процес стандартизації бухгалтерського обліку. Зовнішні фактори стандартизації включають умови, в яких розробляються стандарти організації і ведення обліку, підготовки та подання звітності: професійний досвід в сфері бухгалтерського обліку, економічне макросередовище, політичні інтереси, національні і регіональні програми економічного розвитку, традиції, звичаї і культурні особливості країни. Внутрішні фактори стандартизації обумовлюють характер вибору варіативних складових облікових стандартів управлінським персоналом господарюючого суб'єкта і визначаються передусім цілями та завданнями управління.

Основними об'єктами стандартизації на рівні господарюючого суб'єкта є елементи системи бухгалтерського обліку, серед яких облікова методологія, методика бухгалтерського відображення фактів господарського життя, організація обліку і технологія його ведення.

Список використаної літератури:

1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь. -4-е изд. доп. и перераб. / А.Н. Азрилиян. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 1248 с. 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / Борисов А.Б. - М.: Книжный мир, 2001. - 895 с. 3. Гаррисон Ч. Оперативно-калькуляционный учет производства и сбыта [пер. с англ.] / Ч. Гаррисон. - Л.-М.: Техника управления, 1931. -298 с. 4. Костюк П.А. Бухгалтерский словарь / П.А. Костюк. - Минск, Вышейшая школа, 1971. - 160 c. 5. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269. 6. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Ред кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 952 с. 7. Науменко В.І. Словник термінів ринкової економіки / В.І. Науменко. - К.: Глобус, 1996. - 288 с. 8. ПалийВ.Ф. Инструкции и стандарты / В.Ф. Палий, Качор И.М. // Бухгалтерский учет. - 1980. - № 10. - С. 29-32.

9. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 496 с. 10. Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете. Монография / А.А. Шапошников. М.: Финансы и статистика, 1982. - 142 с.

ШИГУН Марія Михайлівна - кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку і контролю Житомирського державного технологічного університету

Наукові інтереси:

- моделювання інформаційних систем та системи підтримки прийняття рішень;

- вивчення взаємозв'язків між системою управління підприємством та підсистемами бухгалтерського обліку та господарського контролю

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Шигун - Бухгалтерський облік трансакційних витрат проблеми визначення поняття і класифікації

М М Шигун - Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток

М М Шигун - Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності семантика понять і змісту

М М Шигун - Стандартизація бухгалтерського обліку

М М Шигун - Фінансова звітність підприємства ознаки якості