Л Г Михальчишина - Аналіз дисертацій з проблем управління майном актуальні напрями дослідження - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 3 (57)

Економічні науки

УДК 657.1

Михальчишина Л.Г., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведено критичний аналіз дисертаційних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених в частині відображення операцій довірчого управління майном та інституту довірчої власності в різних галузях науки з метою визначення невирішених проблемних питань облікового відображення управління

майном та подальшого їх вирішення

економічного, ні до правового базису. У зв'язку з цим, дослідження довірчої власності, необхідно проводити комплексно, з точки зору економічного змісту та юридичної (інституційної) форми, що обумовило вибір ключових об'єктів дослідження: майна, управління майном (довірчого управління майном).

Основою для проведення аналізу дисертацій українських дослідників обрано базу авторефератів дисертацій в електронній формі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського , оскільки вона є найбільш повною за змістовим наповненням в Україні. Так, станом на 01.07.2011 р. у модулі електронної пошукової системи бібліотеки "Електронний каталог" нараховується 74293 записів назв авторефератів дисертацій, захищених на території України, а у модулі "Електронний фонд" - 42596 записів назв авторефератів, які крім назви автореферату, мають коротку анотацію і можливість доступу до повнотекстового документу. Базою аналізу дисертаційних робіт російських вчених обрано електронні каталоги дисертацій та авторефератів дисертацій Російської національної бібліотеки2 База авторефератів дисертацій постійно оновлюються, оскільки зазначені бібліотеки обов'язково отримують примірники авторефератів дисертацій, які захищаються на території країни.

За роки незалежності на теринах України та Російської федерації захищено 595 дисертації за різними галузями науки, які містять у назві слово "майно" та 58 дисертацій, які містять словосполучення "довірче управління" (табл. 1).

Постановка проблеми. Актуальність облікового дослідження феномену довірчої власності обумовлена тим фактом, що питання довірчого управління майном традиційно розглядались переважно з точки зору юридичних аспектів права. У зв'язку з цим для бухгалтерського обліку поняття "довірчого управління" є достатньо новим, а його економічна (облікова) природа не отримала адекватного теоретичного обґрунтування.

Незважаючи на значну кількість наукових розробок, які стосуються досліджуваного питання, на сьогодні існує ряд невирішених практичних та теоретичних аспектів облікового відображення операцій управління майном, що актуалізує тему дослідження.

Метою дослідження є визначення невирішених теоретико-методичних питань з бухгалтерського обліку операцій управління майном на основі проведення аналізу та систематизації поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених, викладених в дисертаційних роботах.

Викладення основного матеріалу дослідження. Наука не стоїть на місці, вона постійно перебуває в русі. Розвиваючись, наука поповнюється новими твердженнями та ідеями, які уособлюють у собі значні наукові здобутки, які в подальшому можуть змінити хід історії розвитку певного явища (процесу). Одним із джерел таких здобутків є дисертаційні дослідження українських та зарубіжних вчених. Тому з метою виявлення нерозкритих проблемних питань та наукових досягнень в бухгалтерському обліку операцій з довірчого управління майном доцільно провести аналіз та систематизацію дисертацій українських та зарубіжних вчених.

Єдність економічного змісту та інституційної форми відносин довірчої власності обумовлює неможливість віднесення операцій довірчого управління майном ні до

Таблиця 1. Захищені дисертації українськими та російськими вченими, які містять у назві слово _"майно", систематизовані за роками захисту_

Г

т

І

Рік

Загальна кількість авторефератів за різними галузями науки

в тому числі, кількість авторефератів за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

Загальна кількість авторефератів за різними галузями науки

в тому числі, кількість авторефератів за спеціальністю 08.00.12 "Бухгалтерський облік, статистика"

 

майно

довірче управління

майно

довірче управління

майно

довірче управління

майно

довірче управління

1991

1

-

-

-

10

-

-

-

1992

-

-

-

-

4

-

-

-

1993

4

-

-

-

3

-

1

-

1994

-

-

-

-

2

-

-

-

1995

-

-

-

-

7

-

-

-

1996

3

-

-

-

6

-

-

-

1997

3

1

-

-

8

2

-

-

1998

2

-

-

-

10

1

-

-

1999

4

-

-

-

9

2

-

-

2000

6

-

-

-

23

7

1

-

2001

4

-

-

-

20

5

1

-

2002

4

-

-

-

28

3

1

-

2003

5

1

-

-

30

-

-

-

2004

6

-

-

-

58

8

1

2

2005

8

-

1

-

42

9

1

-

2006

10

-

-

-

56

3

1

-

2007

10

1

-

-

51

2

1

-

2008

12

-

-

-

37

3

-

-

2009

11

1

-

-

45

5

-

-

2010

9

-

-

-

33

2

-

-

2011

-

-

-

-

11

2

-

-

Разом

102

4

1

-

493

54

8

 

1 http://www.nbuv.gov.ua.

2 http://www.rsl.ru.

© Михальчишина Л.Г., 2011

В загальній структурі переважають дисертації Російської федерації, що налічують 493 одиниць або 82,86 % в порівнянні із Україною, де захищено всього 102 дисертації або 17,14 % від загальної кількості. У сфері бухгалтерського обліку кількість захищених дисертації, присвячених майну, є незначною, так в Російській федерації захищено 8 дисертацій, в Україні - лише 1 дисертацію. Така ситуація свідчить про приділення недостатньої уваги науковцями проблемним питанням бухгалтерського обліку, аналізу та контролю операцій з майном на підприємстві. Для наочного відображення динаміки захищених дисертацій, які містять у назві слово "майно", побудуємо рис. 1 та їх характеристики за якісним складом рис. 2, 3.

60 55 50 45 40 35 ЗО 25 20 15 10 5 D

т 2

1   1 1

зо

23

"10

7 Е

10 з

І'

I

2 j

42

І

51

45

37

10

1

12

33

і

-- 1

^ ч# ч#      ч# / / ^ 4

1       'Автореферати дисертації! Росія ^^■Автореферати дисертацій. Україна

*Автореферати дисертацій за спеціальністю "Бухгалтерський облік і статистика'. Росія

—*—Автореферати дисертацій за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит". Україна

Рис. 1. Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, які містять у назві слово "майно" в Україні та Росії (за роками захисту)

Відповідно  до  даних,   які   зображені   на   рис. 1, Динаміка захисту дисертаційних досліджень, які містять у

найбільша кількість дисертацій, присвячених проблемним назві слово "майно", як в Україні, так і в Російській

питанням майна в Україні припала на 2008-2009 рр. федерації  має  циклічний  характер,   що обумовлено

(відповідно 12 та 11 дисертацій), в Російській федерації - трансформацією господарської системи та розвитком

на 2004 та 2006 роки (відповідно 58 та 56 дисертацій). ринкових відносин в Україні та Російській федерації.

10 8 6 4 2 0

. 8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

і 0 у" і і

0

 

08.00.09

08.00.12

с

]Дисертації, які містять у назві слово"майно"

-Докторські дисертації - Кандидатські дисертації

Примітка для України

08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)", в т.ч.

08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"

для Російської Федерації

08.00.12 "Бухгалтерський облік, статистика"

Рис. 2. Структура дисертацій з обліку в розрізі тем та наукових ступенів Як бачимо за даними рис. 2 жодної дисертації     ступеня   доктора   економічних   наук,   що свідчить бухгалтерського спрямування в Україні та Російській     про    відсутність    комплексного    дослідження за федерації не було захищено на здобуття наукового     даною тематикою.

1

76

В 07.00.00 "Історичні науки"

□ 12.00.00 "Юридичні науки"

□ 19.00.00 "Психологічні науки" В22.00.00 "Соціологічні науки" ЕЗ 25.00.00 "Державне управління"

□ 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

□ 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

□ 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами

□ 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

□ 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Рис. 3. Кількісний склад авторефератів, які містять у назві слово "майно", за галузями науки (за галуззю науки 08.00.00 "Економічні науки" в розрізі спеціальностей)

7

5

Найбільша кількість дисертацій вітчизняними авторами захищена за галуззю "Юридична науки" - 76 дисертацій та галуззю "Економічні науки" - 21 дисертація.

Протягом 1991-2011 рр. захищено 58 дисертацій українськими та російськими вченими, які містять у назві словосполучення "довірче управління", з них в Російській федерації - 54 дисертації, що становить 93,10 % загальної сукупності, в Україні - 4 дисертації (6,90 %). Варто відзначити, що у сфері бухгалтерського обліку довірчого свідчить про нерозкритість досліджуваного питання та його актуальність на сьогодні. Наголошуємо, що в Україні не захищено жодної дисертації з бухгалтерського обліку операцій з управління майном, що засвідчує необхідність наукових розробок та надання практичних рекомендацій за даною тематикою.

Кількісний склад авторефератів, які містять у назві словосполучення "довірче управління" та слово "майно", за галузями науки представлено в табл. 2.

управління майном захищено лише 2 російські дисертації, що

Таблиця 2. Кількість авторефератів дисертацій за галузями науки, які містять у назві слово "майно" та словосполучення "довірче управління" в Україні та Російській федерації

Галузь науки3

Автореферати, які містять у назві слово "майно"

Автореферати, які містять у назві словосполучення "довірче управління"

 

кількість, од.     |     питома вага, %

кількість, од.

питома вага, %

Російська федерація

05.00.00 "Технічні науки"

1

0,17

1

1,72

07.00.00 "Гуманітарні науки"

2

0,34

-

-

08.00.00 "Економічні науки"

132

22,18

14

24,14

10.00.00 "Філологічні науки"

1

0,17

-

-

12.00.00 "Юридичні науки"

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Л Г Михальчишина - Аналіз дисертацій з проблем управління майном актуальні напрями дослідження

Л Г Михальчишина - Внутрішній контроль операцій довірчого управління нерухомим майном

Л Г Михальчишина - Договірне регулювання операцій з управління нерухомим майном