Л А Гнибіда - Етнополітологія - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

(Письмова довідка) 2011-2012 рр.

Донецьк-2012

Довідка «Етнополітологія» складена за заявкою кафедри політології.

До складу довідки увійшли книги, статті із періодичних видань та наукових збірок, автореферати дисертацій учбові посібники видані за період 2011-2012 рр. українською та російською мовами.

Для відбору матеріалу й складання даної довідки були використані всі бібліографічні та інформаційні джерела, що є у фонді бібліотеки ДонНУ, бази інформаційних центрів України та Росії.

Довідка розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, працюючих над темою. Призначена для використання в науковій роботі та навчальному процесі.

Література, яка є у фонді бібліотеки, помічена шифром та інвентарними номерами, а відсутня - зіркою (*).

До довідки увійшло 111 назв.

Укладач:

Зав. сектором бібліотеки Консультант:

Канд. істор. наук, доцент

Гнибіда Л.А.

Бородінов В.Д.

Редактор:

Зав. ДБВ

Кротова В.О.

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. *Бородінов В.Д. Етнополітологія: навч. посібник для студ. ВНЗ / В.Д. Бородінов. - Донецьк: Каштан, 2012. - 481 с.

2. *Варзар І.М. Політична етнологія: проподевт. курс / І.М. Варзар. - К.: Персонал, 2011. - 354 с.

3. Вигоросность и инновации (человеческий фактор как основа модернизации) / М.П. Карпенко, О.М. Карпенко, Д.Г. Давыдов и др. - М.: Изд-во СГУ, 2011. - 240 с.

Ю6

В418 877138

4. Вісник Київського національного університету. - К.: Вид. поліграф. центр «Київ. ун-т», 2011. - Вип. 108. - 54 с. - (Історія).

Т

В535 877218

5. Вісник Київського національного університету. - К.: Вид. поліграф. центр «Київ. ун-т», 2011. - Вип. 106. - 54 с. - (Історія).

Т

В535 877216

6. Вісник Львівського університету: зб. наук. праць / редкол.: М. Мальський (голов. ред.) та ін.. - Л., 2011. - Вип. 28. - 331 с. - (Сер.: Міжнародні відносини).

Т3(0)6

В535 876727

7. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / редкол.: В.Г. Воронкова (голов. ред.) та ін.. - Запоріжжя: ЗДІА, 2012. -Вип. 49. - 288 с.

Ю

Г945 877349

8. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць / редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін..; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. -Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - Вип.1(8). - 311 с.

Х301

Д362 875019

9. Дотримання прав національних меншин в Україні / ред. Л. Кудіна та ін.. -К.: Молодіжна Альтернатива, 2011. - 154 с.

Х9(4УКР)

Д709 874914

10. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / М. Панчук, В.Б. Євтух, В.А. Войналович та ін.. - К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса, 2011. - 395 с.

Т3(4УКР)

Е885 875690

11. *Коршук Р.М. Етнополітологія: навч. посібник / Р.М. Коршук. - К.:

Алерта, 2011. - 199 с.

з

12. Лизанчук В.В. Історія російщення українців / В.В. Лизанчук, М.Є. Рожик. - Л.: ЛНУ ім.. І. Франка, 2011. - 410 с.

Т3(4УКР)

Л558 874657

13. Ліпкан В.А. Національна безпека України: навч. посібник / В.А. Ліпкан.

- К.: КНТ, 2009. - 574 с.

Х9(4УКР)я73

Л613 873376

14. Молода нація: альманах / редкол.: П. Вознюк (голов. ред.) та ін.. - К.: Смолоскип, 2011. - №52: Спец. вип.: Україна і світ на перетині епох. - 270 с.

Т3(4УКР)

М754 876257

15. *Монолатій І.С. Міжгрупові інтеракції в етнополітологічному дискурсі: проблеми теорії та методології: монографія / І.С. Монолатій. - Івано-Франківськ:

Лілея-НВ, 2011. - 191 с.

16. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л.П. Нагорна. - К.: ІПіЕНД, 2012. - 324 с.

Т0

Н167 877340

17. Наукові записки: зб. наук. праць / редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін..

- К.: ІПіЕНД, 2011. - 4(54): липень-серпень. - [б.с.]

С5 Н34

18. Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства: навч. посібник для студ. ВНЗ / К.О. Баханов та ін.. - Л.: ЗУКЦ, 2012.

- 163 с.

Ч48я73

Н73 876330

19. Піцюра-Швець Є. Живу тобою, Україно! / Є. Піцюра-Швець. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. - 471 с.

Т3(4УКР)

П359 877171

20. Плекан Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848-1918): довідник / Ю.В. Плекан. - Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2012. - 140 с.

Т3(4УКР)я2

П38 876675

21. * Политическая регионалистика и этнополитология: сб. ст.. по политологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности / ред.-сост.: В.И. Коваленко, А.В. Федякин. - М.: Социально-политическая Мысль, 2011. - Вып.3. - 212 с.

22. *Политическая регионалистика и этнополитология: теория и практика федеративных отношений, национальной и региональной политики: антология: учеб. пособие /авт.-сост.: А.В. Федякин, Е.Е. Кочетков, И.В. Федякин. - М.: Социально-политическая Мысль, 2012. - 839 с.

23. Політологія: хрестоматія: навч. посібник для студ. ВНЗ / М.П. Гетьманчук, О.В. Грищук, Д.М. Титаренко, В.Є. Сусликов. - Л.: ЛДУВС, 2011. -

599 с.

С5я73

П504 876457

24. Садохин А.П. Этнология: учеб. пособие по дисциплине «Этнология» для студентов вузов / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 351 с.

Т5я73

С143 б/н19188

25. Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: монографія / М.Т. Степико. - К.: НІСД, 2011. - 334 с.

Т3(4УКР)

С794 876672

26. *Тишков В.А. Этнополитология: политические функции этничности: учебник для вузов / В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. -376 с. - Режим доступа: http://valerytishkov.ru/engine/documents/document1807.

27. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / редкол.: М.Р. Литвин (голова) та ін.. - Л.: Ін-т українознавства, 2012. - Вип. 21. -

962 с.

Т3(4УКР)я53

У45 876737

28. Україна: політичні стратегії модернізації: зб. наук.-аналіт. доп. / за ред.: М.М. Розумного та ін.. - К.: НІСД, 2011. - 322 с.

Т3(4УКР)

У45 876702

29. Ярошко О.З. Етичні аспекти міжнародних відносин / О.З. Ярошко. - К.: Друкарня Прінт Квік, 2011. - 14 с.

Ю7

Я775 874880

30. Ярошко О.З. Місце української діаспори в зовнішній політиці держави походження: теорія і практика / О.З. Ярошко. - К.: Друкарня Прінт Квік, 2011. -14 с.

Т3(4УКР)

Я775 874881

СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

31. *Алтуфьев Д.Ю. Этнорегиональная политика против ксенофобии: уязвимые места / Д.Ю. Алтуфьев // Этносоциум и межнациональная культура. -2011. - Т.39, №7. - С. 39-44.

32. *Аманжолова Д.А. «Обслуживание национальных меньшинств оказалось невероятно сложным»: советская этнополитика в поисках баланса между идеологией и реальностью (конец 1920-х-1930-х гг.) / Д.А. Амонжалова // Сервис в России и за рубежом. - 2012. - Т.32, №5. - С. 5-17.

33. Балагура О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій / О. Балагура // Вища шк. - 2012. - №1. - С. 108-111.

4 ч/з

34. Басараб М. Етнічний сепаратизм: іманентна конфліктність чи відповідь на загрози цінностям / М. Басараб // Наукові записки ІПіЕНД: зб. наук. праць . -К., 2011. - 4(54): липень-серпень. - С. 295-306.

С5

Н34 876217

35. *Бекбосынов М.Б. Российский федерализм и особенности этнонациональной политики / М.Б. Бекбосынов // Вопр. политологии. - 2012. -

№1. - С. 78-85.

36. Бичко А. Етнічні першоджерела національної ідеї / А. Бичко // Психологія і суспільство. - 2012. - №2. - С. 31-39.

4 ч/з

37. Богуславський О.В. Полеміка та критика довкола консервативної ідеї в пресі української еміграції в Європі 1920-1930-х рр.. / О.В. Богуславський // Держава та регіони. - 2012. - №1. - С. 18-26. - (Сер.: Соціальні комунікації).

4 ч/з

38. Бородінов В. Міжнародний досвід захисту прав національних меншин і втілення його в українському законодавстві / В. Бородінов // Віче. - 2011. - №18. -

С. 5-8.

4 ч/з

39. Бородінов В.Д. Становлення та розвиток етнонаціональної структури українського суспільства / В.Д. Бородінов // Вісн. Донец. ун-ту. - Донецьк, 2012. -№1. - С. 196-204. - (Сер. Б: Гуманітарні науки).

4 ч/з

40. *Буттаева А.М. Выбор между мультикультурализмом и национализмом как проблема полиэтничного общества / А.М. Буттаева // Вестн. Дагестан. науч.

центра РАН. - 2011. - №42. - С. 84-90.

41. Валеев Х.А. Федерализм и государственная служба в условиях политико-правовых трансформаций в постсоветский период / Х.А. Валеев // Политика и общество. - 2011. - №5. - С. 92-102.

4 ч/з

42. *Варламов А.В. Финские оттенки российского Севера / А.В. Варламов // Вестн. Рос. экон. ун-та им. Г.В. Плеханова. - 2012. - №1. - С. 81-91.

43. *Ведяйкин Д.В. Проблемы взаимодействия этнических миграционных сообществ и государства / Д.В. Ведяйкин // Европейский журн. социальных наук.

- 2012. - №1. - С. 491-497.

44. *Гайдук В.В. Политические регионы в условиях федеративной модернизации / В.В. Гайдук // Евразийский юрид. журн. - 2012. - №44. - С. 111­114.

45. *Гайдук В.В. Политические регионы в условиях модернизации российского федерализма / В.В. Гайдук // Вестн. Башкир. инс-та социальных

технологий. - 2011. - №2. - С. 19-33.

46. *Гайдук В.В. Политико-правовые проблемы этнонациональных отношений и методы их исследования / В.В. Гайдук // Вопр. политологии. - 2011.

- №1. - С. 70-83.

47. Гайдук В.В. Роль этнологического метода в научных исследованиях национальных и федеративных отношений в России / В.В. Гайдук // Политика и общество. - 2011. - №4. - С. 56-65.

4 ч/з

48. Годлюк А.М. Рейганізм і політичні погляди Рейгана: дефініція і осмислення / А.М. Годлюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2010. - Вип. 94, ч.1. - С. 87-94.

Т3(0)63

А437 875580

49. *Демьяненко Ю.А. Политика укрупнения российских регионов как приоритетное направление федеративной трансформации субъектного состава страны / Ю.А. Демьяненко // Евразийский юрид. журн. - 2012. - №50. - С. 126­130.

50. *Демьяненко Ю.А. Этнополитические особенности федеративной трансформации России: национально-территориальный аспект / Ю.А. Демьяненко // Евразийский юрид. журн. - 2012. - №51. - С. 135-139.

51. Заремба О. «Загрожені культури»: теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії / О. Заремба // Наук. зап. ІПіЕНД: зб. наук. праць. - К., 2011. - 4(54): липень-серпень. - С. 327-334.

С5

Н34 876217

52. *Кетцян Г.В. Русский язык как основа расширения коммуникативного поля в постсоветском пространстве / Г.В. Кетцян // Вопр. национальный и федеральных отношений. - 2011. - №1. - С. 134-142.

53. *Ким А.А. Этнополитическая конфликтогенность Дальневосточного региона в ракурсе мультикультуралистской политики / А.А. Ким // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - 2011. - №2. - С. 66-74.

54. *Котюк В.О. Етнополітка в України на початку національної революції 1917 року / В.О. Котюк // Збірник наук. праць Національного науково-дослідного ін-ту українознавства та всесвітньої історії. - К., 2011. - Т.28. - С. 326-329.

55. Крисаченко В. Український соціум: основні виміри соціально-політичного аналізу / В. Крисаченко // Освіта і управління. - 2011. - Т.14, №2/3. -

С. 153-162.

4 ч/з

56. Лизанчук В.В. Громадська відповідальність працівників засобів масової інформації / В.В. Лизанчук // Держава та регіони. - 2012. - №2. - С. 73-83. - (Сер.: Соціальні комунікації).

4 ч/з

57. Лизанчук В.В. Засоби масової комунікації України в «Обіймах» «Русского мира» / В.В. Лизанчук // Держава та регіони. - 2011. - №4. - С. 76-81. -(Сер.: Соціальні комунікації).

4 ч/з

58. *Лопарев А.В. Этнополитические процессы в России и проблема глобальной диаспоризации мира / А.В. Лопарев, И.А. Яценко // Власть. - 2011. -№3. - С. 119-123.

59. *Марданов М.Х. Некоторые особенности политико-правового статуса мещерских татар в условиях федеративной трансформации России / М.Х. Марданов // Евразийский юрид. журн. - 2012. - №47. - С. 147-149.

60. *Нургалиева Ж.К. Национализация истории как ключевой ресурс конструирования новой коллективной идентичности / Ж.К. Нургалиева // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. - СПб., 2012. - №1. - С. 236-243. - (Сер.12: Психология. Социология. Педагогика).

61. Овчаренко О.В. Єврейська освіта в Україні у перспективі етнодемографічних процесів / О.В. Овчаренко // Наукова скарбниця освіти

Донеччини. - 2011. - №2. - С. 119-126.

4 ч/з

62. *Одерий А.В. Межэтническая толерантность на субфедеральном уровне: Республика Башкортостан / А.В. Одерий // Вопр. политологии. - 2012. - №1. - С.

113-123.

63. Паламарчук М.О. Виклики сепаратизму в Україні: сучасний стан / М.О. Паламарчук // Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. зб. - К., 2011. - №4(41). - С.

64-68.

Т3(4УКР)

С833 876233

64. *Панков В.В. Этнопедагогическая деятельность как аспект политического воспитания / В.В. Панков // Вестн. Кыргызско-Рос. славян. ун-та. -2012. - Т. 12, №3. - С. 105-108.

65. *Поварницын Б.И. Soviet Studies до советологии / Б.И. Поварницын // Вестн. Перм. ун-та. - Пермь, 2012. - №1. - С. 48-58. - (Сер.: Политология).

66. Погорська І.І. Особливості впливу економічного та політичного чинників глобальних взаємодій на формування стратегій державного розвитку / І.І. Погорська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2011. - Вип. 94, ч.1. - С. 48-55.

Т3(0)63

А437 875580

67. Подольський А. Етнополітичні аспекти міжнаціональних взаємин на Південному Кавказі протягом ХХ століття: погляд з України / А. Подольський // Наукові записки ІПіЕНД: зб. наук. праць. - К., 2011. - 4(54): липень-серпень. - С.

317-326. С5

Н34 876217

68. Рудакевич О.М. Вплив соціально-економічних чинників на націєгенезу / О.М. Рудакевич // Економічний часопис ХХ1. - 2012. - №3/4. - С. 28-30.

4 ч/з

69. *Рязанов А.В. Элиты в управлении регионом: трансформация в постсоветское время и актуальные особенности этнополитики / А.В. Рязанов // Вестн. Поволжской акад. гос. службы. - 2012. - №1. - С. 17-23.

70. *Савинов Л.В. Межэтнические отношения в армии / Л.В. Савинов // СоцИС. - 2012. - Т. 339, №7. - С. 143-147.

71. *Савинов Л.В. Национальный вопрос в Турции / Л.В. Савинов // Федерализм. - 2012. - №2(66). - С. 135-146.

72. *Савинов Л.В. Подготовка государственных и муниципальных служащих для поликультурного общества / Л.В. Савинов // Философия образования. - 2011. - Т.39, №6. - С. 56-62.

73. *Савинов Л.В. Этнополитика в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Л.В. Савинов // Вестн. Рос. нации. - 2011. - Т.15, №4/5. - С. 315-318.

74. *Синиченко В.В. Политика и идентичность / В.В. Синиченко // Изв. Иркут. гос. ун-та. - Иркутск, 2012. - №1. - С. 285-287.

75. Стецюк К. Етнічно-ментальні чинники формування екологічної культури / К. Стецюк // Новий колегіум. - 2011. - №3. - С. 60-64.

4 ч/з

76. *Тишков В.А. Федеральная власть и законодательный ресурс етнокультурного развития / В.А. Тишков // Вестн. Рос. нации. - 2011. - Т.15, №4/5. - С. 15-23.

77. *Тэвдой-Бурмули А.И. Мультикультурализм: между панацеей и проклятием / А.И. Тэвдой-Бурмули // Актуальны проблемы Европы. - 2011. - №4. - С. 14-34.

78. *Февралев С.А. Местное законодательство в государственно-правовом развитии России (вторая половина XVII - начало ХХ вв.) / С.А. Февралев // Право и политика. - 2011. - №7. - С. 1171-1181.

79. *Черкесов Б.А. Этнополитика в условиях социальной нестабильности / Б.А. Черкесов, О.Б. Лобода // Междунар. журн. прикладных и фундаментальных исследований. - 2011. - №8. - С. 30-33.

80. Шабаев Ю.П. Этнополитология в России: формирование учебной дисциплины / Ю.П. Шабаев // Политическая наука. - 2011. - №1. - С. 47-63.

4 ч/з

81. *Эфендиева Д.А. Социально-экономические факторы обострения этнополитической ситуации на Северном Кавказе / Д.А. Эфендиева // Вестн. Дагестан. гос. ун-та. - 2012. - №4. - С. 72-74.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

82. Бойко С.С. Етнократія в сучасному політичному процесі: форми проявів і засоби протидії: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.05) / Ін-т держави і права. - К., 2011. - 19 с.

ав73513

83. Бунечко С.М. Соціально-економічні процеси в Польщі: національний аспект (1918-1939 рр.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.02) / Чернівец. нац. ун-т. - Чернівці, 2012. - 20 с.

ав77902

84. Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.02) / Чернівец. нац. ун-т. - Чернівці, 2012. - 20 с.

ав78828

85. Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді: автореф. дис.канд.. психол. наук: (19.00.05) / Київ. нац. ун-т. - К., 2012. - 19 с.ав77444

86. Волощук Ю.І. Суспільно-політична діяльність українців Румунії в умовах постсоціалістичної трансформації: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.05) / Ін-т держави і права. - К., 2012. - 17 с.

ав78685

87. Гаджаман А.М. Державна політика України щодо національних меншин (1991-2010 рр.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т. - К., 2012. - 16 с.

ав77551

88. Галицька Т.М. Образ світу українського етносу в контексті соціокультурних цінностей: автореф. дис.канд.. філос.. наук: (26.00.02) / Нац. акад.. кер. кадрів культури і мистецтв. - К., 2011. - 16 с.

ав75515

89. Гаухман М.В. Репресивна діяльність адміністративно-поліційних органів влади Російської імперії в національній політиці на Правобережній Україні (1905­1914 рр.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Держ заклад «Луганськ. нац. ун-т.». - Луганськ, 2012. - 20 с.

ав77164

90. Голдштейн К.О. Політико-правові засади інституту автономії національних меншин в Україні: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.05) / Ін -т держави і права. - К., 2011. - 20 с.

ав70609

91. Дорога А.Є. Естетична традиція національної духовної культури: автореф. дис. .д-ра філос.. наук: (09.00.08) / Київ. нац. ун-т. - К., 2011. - 30 с.

ав74719

92. Духовна-Кравченко О.С. Взаємозв'язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави: автореф. дис.канд.. філос.. наук: (09.00.03) / Нац. пед. ун-т. - К., 2012. - 18 с.

ав78868

93. Загривенко В.Б. Роль парламентських політичних партій у формуванні політики національної безпеки України: автореф. дис.канд.. політ. наук: (21.01.01) / Нац. ін-т страт. досліджень. - К., 2011. - 22 с.

ав74174

94. Земський Ю.С. Польський, російський та український проекти націотворення щодо Правобережної України середини Х1Х ст..: автореф. дис.д -ра іст. наук: (07.00.02) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства. - К., 2012. - 39

с. ав76364

95. Ірхін О.А. Моделі інтеграції євразійського простору та національні інтереси України: автореф. дис.д-ра політ. наук: (23.00.04) / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К., 2012. - 36 с.

ав75719

96. Ковпак В.А. Політична публіцистика в періодичних та серіальних виданнях української еміграції в Канаді (до 1945 року): національно-патріотичні аспекти: автореф. дис.канд.. наук із соц.. комунікацій: (27.00.04) / Класичний приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 20 с.

ав77136

97. Котюк В.О. Етнонаціональна політика Центральної Ради та Директорії Української Народної Республіки: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка. - К., 2011. - 20 с.

ав73802

98. Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров'ї в контексті українсько-молдовських міждержавних відносин: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.05) / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 2011. - 18 с.

ав71764

99. *Маковська Д.В. Суперечливість етнічного статусу як чинник етнополітичного конфлікту: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.05) / Тавр. нац. ун-т. - Сімф., 2012. - 20 с.

100. Медяник В.А. Політичне представництво у функціонуванні державного механізму в перехідних суспільствах: автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2012. - 19 с.

ав78963

101. Монолатій І.С. Інституціоналізація та діяльність етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині: (на прикладі Галичини і Буковини): автореф. дис.д-ра політ. наук / Чернівец. нац. ун-т. - Чернівці, 2011. - 39 с.

ав70879

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л А Гнибіда - Етнополітологія

Л А Гнибіда - Проблеми політичного лідерства і еліти

Л А Гнибіда - Політична культура (письмова довідка)