К В Кравченко - Аналіз впливу реального інвестування на ефективність господарської діяльності підприємств добувної промисловості - страница 1

Страницы:
1  2 

Розвиток галузей

Подальшими напрямками досліджень можуть бути опрацювання методики роз­робки цільових програм на рівні держави, галузі та підприємства; розробка загаль­ного переліку показників для аналізу ефективності функціонування підприємства як органічної частини хлібопекарної галузі, та показників результативності цільо­вих програм як механізму державної підтримки галузі, а також дослідження меха­нізмів цілевстановлення та цілереалізації для балансування інтересів суспільства, підприємств та держави.

Література

1. ЗУ «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV.

2. Наказ Мінагрополітики «Про затвердження галузевої програми розвитку хлібопекар­ської галузі на період до 2015 року» від 20.03.2008 № 164.

3. Вся правда про хліб / В. Макаренко // Агро Перспектива. — 2007. — №6, 7. — С. 24-27, 34-37.

4. Доходи населення та ціни як основні фактори формування попиту на хлібобулочні вироби / Опря О. А. // Вісник аграрної науки. — 2004. — № 7. — С. 77-79.

5. Маркетингові аспекти діяльності суб'єктів ринку хлібобулочних виробів / І. О. Солов-йов, О. О. Мурзак // Економіка АПК. — 2005. — № 2. — С. 100-106.

6. Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. — 2007. — № 5. — С. 15­27.

7. Напрямки та ефективність підприємств хлібопродуктового комплексу/ О. Ю. Єрма-ков, В. О. Герасіна // Економіка АПК. — 2006. — № 7. — С. 86-90.

8. Про стан на Миколаївському ринку хлібобулочних виробів / В. П. Ключан, Н. І. Кос-таневич / Економіка АПК. — 2006. — № 12. — С. 115-117.

9. Стан цінової ситуації на ринках зерна та хлібобулочних виробів України у серпнівересні 2001 р. // Огляд цін українського та світового товарних ринків. — 2001. — № 10. —

С. 30-32.

10. Стратегія розвитку галузі / Лавров Є. М. // Харчова і переробна промисловість. — 2004. — № 4. — С. 3-5.

Стаття надійшла до редакції 09.10.2009 р.

УДК 336.581:622 К. В. Кравченко, аспірантка

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу інвестування на ефективність діяльності суб'єктів господарювання. Розгляд цього питання стає особливо актуальним при проведенні порівняльного аналізу динаміки основних показників інвестицій в еко­номіку України та основних показників стану основних фондів підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інвестиційна діяльність, показники ефективності реальних інвести­цій, результати господарської діяльності підприємства.

Вступ. Лідируючі позиції підприємств гірничо-металургійного комплексу України у світі та їх економічне зростання у 2002-2007 рр. базуються на викорис­танні потужної виробничої та науково-технічної бази часів Радянського Союзу, а також сприятливій кон'юнктурі на світових сировинних ринках. Глибока економіч­на криза 2008-2009 рр. у провідних галузях народного господарства стала додатко­вим підтвердженням неспроможності вітчизняних підприємств вчасно реагувати на

© К. В. Кравченко, 2009кон' юнктурні зміни зовнішнього ринку та низьку конкурентоспроможність їх про­дукції.

Реальні інвестиції на досліджуваних підприємствах та забезпечення підвищення їх ефективності мають вирішальне значення для розвитку вітчизняної економіки, оскільки добувна галузь носить стратегічний характер для України. Зростання ін­вестиційної активності цих підприємств є основною умовою не тільки інноваційно­го розвитку, створення нових, високотехнологічних виробництв добувної галузі, а й економічного розвитку країни в цілому.

Проблема ефективності реальних інвестицій досліджувалася багатьма зарубіж­ними авторами, такими як В. Беренс, П. Хавранек, Р. Брейлі, Л. Гітман, С. Майерс, Ю. Блех, У. Гетце тощо. Початком становлення ринкової економіки в країнах СНД цією проблемою зацікавились вітчизняні та російські вчені: А. А. Пересада, І. А. Бланк, В. М. Гриньова, В. Г. Федоренко, В. Н. Дегтяренко, В. В. Бочаров, Я. С. Мелкумов та ін.

Проте вважаємо, що ними недостатньо досліджено вплив реальних інвести­цій на ефективність господарських результатів підприємств. Особливо актуаль­ним дане питання є для підприємств добувної галузі промисловості України, ос­новні фонди яких характеризуються значним моральним та фізичним ступенем зносу на фоні абсолютного зростання показників валових та чистих реальних інвестицій (табл. 1).

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ [1; 2]

Показник

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Валові реальні інвестиції, млн грн

320,2

405,6

562,4

936

1254

1071

Індекс валових реальних інвестицій, % до попереднього року

115,6

126,7

138,7

166,43

133,9

85,4

Чисті реальні інвестиції, млн грн

58,5

145,9

252,4

579,5

846,9

658,7

Індекс чистих реальних інвестицій, % до попереднього року

107,9

249,4

172,9

229,6

146,1

77,8

Рівень зносу основних засобів, %

54,1

56,64

57,9

57,5

56,7

55,9

Постановка задачі. Метою даної статті є оцінка впливу реального інвестування на ефективність господарської діяльності підприємств добувної галузі України (на прикладі гірничодобувних підприємств Дніпропетровської області).

Результати. Реалізація інвестиційних проектів на підприємстві має безпосеред­ній вплив на показники його виробничої (операційної), фінансової та інвестиційної діяльності. У зв'язку з цим, постає об'єктивна необхідність обґрунтування еконо­мічної сутності таких категорій, як «виробнича», «фінансова» та «інвестиційна ефективність реальних інвестицій».

Ми дотримуємося думки вітчизняних науковців М. Г. Грещака, С. Ф. Покропив-ного, А. П. Наливайка, С. М. Соболя та інших [3, с. 449], що ефективність вироб­ництва представляє собою комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.

З огляду на це, виробнича ефективність реальних інвестицій — це та частина ефективності виробництва, що досягається за рахунок капітальних вкладень у ви­робничі фонди та нематеріальні активи підприємства. Економічна сутність катего­рії «виробнича ефективність реальних інвестицій» відображається в тому, що отримання прибутку від реального інвестування зазвичай забезпечується через до­сягнення певного виробничого ефекту — зниження собівартості чи виробництво нового, більш прибуткового виду продукції.

Сутність фінансової ефективності реальних інвестицій визначається через кате­горію «фінансова діяльність підприємства». Згідно П(С)БО 4 «Звіт про рух грошо­вих коштів» [4] фінансова діяльність визначається як діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Для надання визначення категорії «фінансова ефективність реальних інвестицій» ми пропонує­мо розглядати фінансову діяльність підприємства у дещо ширшому розумінні. Згід­но цього положення фінансова діяльність підприємства включає весь комплекс фу­нкціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов' язаних із фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпечен­ням (обслуговуванням) операційної діяльності суб' єкта господарювання [5, с. 16].

Відповідно до цього, пропонуємо визначати фінансову ефективність реальних інвестицій на основі показників їх виробничої ефективності (зміна доданої вартос­ті, доходу та прибутку від інвестування), зменшених на величину платежів за поточ­ними та довгостроковими зобов' язаннями від проведення інвестиційної діяльності в абсолютному та відносному вигляді.

Інвестиційна ефективність реального інвестування, на наш погляд, повинна ба­зуватися на розрахунку відносних показників, що відображають взаємозв' язок між об' єктами вкладення капіталу, джерелами інвестиційних ресурсів та досягнутим економічним ефектом (прибутком) від інвестиційної діяльності.

Виходячи із вищезазначеного, визначення ступеню впливу реальних інвестицій на ефективність виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств доречно здійснювати за допомогою обчислення системи показників, запропонова­них Е. Криловим, В. Власовою та І. Журавковою [6]. Дана система включає показ­ники ефективності виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Основу даної методики складає розрахунок приросту зазначених показників. Однак, на нашу думку, використання такого поняття, як «приріст» не завжди від­повідає реальній дійсності. Це пояснюється тим, що на практиці може бути не тіль­ки приріст, а й скорочення показників впливу реальних інвестицій на ефективність господарської діяльності підприємств. Тому доречним, з нашого погляду, є викори­стання такого поняття, як «зміна» відповідного показника. Таким чином, виробни­ча ефективність реальних інвестицій полягає у визначенні наступних показників:

1) зміна коефіцієнту ефективності виробництва продукції:

Ах Ц   А х Ц                 А   С                АХ С° _С1 Ес , ч

Ев = (—-: —--1)х100 = (—: — _ 1)х100 = -х100 = — х100 , (1)

С1 С0 А0   С0 С1 С1

де Ц — ціна за одиницю продукції в поточному році, грн;

A1, A0 — об'єм виробництва продукції базового та поточного року відповідно;

Q, C0 собівартість продукції базового та поточного року відповідно;

Ec — зниження собівартості (відносна економія собівартості) поточного року, грн;

A1 х Ц  A0 х Ц

С    ' С

10

коефіцієнти ефективності виробництва відповідно базового та

поточного року;

2) загальна зміна доданої вартості за рахунок дії інтенсивних та екстенсивних факторів ДВзаг) можна визначити за допомогою формули:

№В.заг = Ес х ЦСхА0 + АС х (ЦСхА^ _ 1) + АЗ = Ес х      /0 + АС х (Кеві0 _ 1) + АЗ, (2)

с0 с0

де АС абсолютний приріст (скорочення) собівартості виробництва продукції в порівнянні з базовим роком;

АЗ абсолютний приріст (скорочення)витрат на оплату праці (включаючи від­рахування на соціальне забезпечення) в порівнянні з базовим роком;

Кев /0 — коефіцієнт ефективності виробництва продукції у базисному році.

Перша частина даної формули (Ес х Кев /0) відображає приріст доданої вартості за рахунок дії інтенсивних факторів, друга ((АСх(КЕВ/0 _ 1))та третя (АЗ) відо­бражають зміну доданої вартості за рахунок дії екстенсивних факторів;

3) загальна зміна доданої вартості (включаючи амортизацію) за рахунок дії ін­тенсивних та екстенсивних факторів:

АДВ(А)аг = Ев х Кев/0 + АС х (Кев/0 _ 1) + АЗ + АА ,(3)

де АА абсолютний приріст (скорочення) витрат на амортизацію, пов'язаних із реалізацією реальних інвестицій, грн;

4) зміна доходу за рахунок дії інтенсивних та екстенсивних факторів:

АД = Ес х Кев/0 + АС х (Кев/0 _ 1) + АА ;(4)

5) зміна прибутку за рахунок дії інтенсивних та екстенсивних факторів:

АЯ = Ес х Кев/0 + АС х (Кев/0 _ 1) .(5)

Перша частина формул (4) та (5) відображає приріст (скорочення) відповідно доходу та прибутку за рахунок дії інтенсивних факторів, зумовлених реалізацією реального інвестування. Інші частини формул вказує на зміну доходу та прибутку за рахунок дії екстенсивних факторів;

6) питома вага приросту доданої вартості та прибутку за рахунок зниження со­бівартості продукції (дії інтенсивних факторів):

д   = Ес хКев/0 х100.(6)

Розрахунок показників виробничої ефективності реального інвестування добув­ної галузі представлено нижче (табл. 2).

Таблиця 2

ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ [1; 2]

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Зміна коефіцієнту ефективності ви­робництва, %

-0,07

-18,45

-22,43

-15,26

-4,22

Зміна доданої вартості, тис. грн

969826

-263075

-222587

-306169

-413771

Зміна доданої вартості з урахуван­ням амортизації, тис. грн

969447

-257393

-212930

-299847

-413570

Зміна прибутку за рахунок інтенсив­них та екстенсивних факторів, тис. грн

961220

-286165

-271738

-329961

-443987

Зміна доходу за рахунок інтенсивних та екстенсивних факторів, тис. грн

1009276

-232427

-208343

-260243

-374068

Отримані результати свідчать про неефективність інвестиційних заходів і, як наслідок, негативний вплив на показники виробничої діяльності підприємств.

Від' ємний приріст коефіцієнту ефективності виробництва, основного узагаль­нюючого показника ефективності інвестиційної діяльності, спричинений віднос­ним зростанням собівартості продукції. Коефіцієнт кореляції між величиною інвес­тицій, спрямованих на оновлення необоротних активів, та ефективністю вироб­ництва становить -0,379 (табл. 3). Слабкий обернено пропорційний зв'язок є дока­зом того, що інвестиційні процеси на досліджуваних підприємствах не виконують своїх функцій та характеризуються відірваністю від реальних потреб виробництва. Інвестиції на підприємствах добувної галузі перш за все повинні сприяти знижен­ню виробничих витрат, що включаються до собівартості продукції. Незважаючи назростання обсягів реального інвестування протягом 2002-2006 рр., собівартість ви­робленої продукції постійно зростала. Так, у 2004-2005 рр. при рекордному збіль­шенні валових на 66 % та чистих реальних інвестицій на 42 %, коефіцієнт ефектив­ності виробництва зменшився на 22,43 %.

Таблиця 3

КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ВИРОБНИЧОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЧИСТИМИ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

 

Показники

Ступінь зв'язку

Інвестиції

— коефіцієнт ефективності виробництва

-0,379

Інвестиції

— зміна доданої вартості

-0,812

Інвестиції

— зміна доданої вартості з урахуванням амортизації

-0,812

Інвестиції

— зміна прибутку

-0,811

Інвестиції

— зміна доходу

-0,805

Наявність зворотного зв'язку між чистими інвестиціями та показниками вироб­ничої ефективності (табл. 3) свідчить не тільки про відсутність ефективної системи управління інвестиційною діяльністю на підприємствах добувної галузі, а й ставить питання про нецільове використання інвестиційних ресурсів.

Система порівняльно-аналітичних показників фінансової ефективності реально­го інвестування включає наступні показники:

1) приріст чистого прибутку в результаті інвестування (АПч):

АПЧ П - Н - В - СД ,(7)

де АП — приріст прибутку в результаті реалізації;

Н — сума податків, що необхідно внести до бюджету, вирахувана на основі приросту оподатковуваних показників в результаті реалізації реальних інвестицій, окрім податку на додану вартість;

В — величина сплачених відсотків за позиковим капіталом, залученим до інвес­тування;

СД — розмір сплачених дивідендів за акціонерним капіталом, залученим до ін­вестиційної діяльності;

2) приріст чистого доходу в результаті реалізації інвестиційної діяльності (АДч):

АДч Д - Н, (8)

де АД — приріст доходу в результаті здійснення інвестування;

3) частка приросту чистого доходу у загальній сумі приросту доходу за рахунок реалізації інвестиційної діяльності (ДЧП):

Дчп =АДД-* 100; (9)

4) частка приросту чистого прибутку у загальній сумі прибутку, отриманої від реалізації інвестиційної діяльності (ПЧП):

=ААПг х 100; (10)

5) приріст чистої доданої вартості в результаті реалізації інвестиційної діяльно­сті  ЧДВзаг ) ;

АЧДВааг ДВааг - Н - Нсв , (11)

де НСВ — відрахування на соціальне страхування робітників, зайнятих у реалізова­них інвестиційних проектах;

6) приріст чистої доданої вартості, включаючи амортизацію, в результаті реалі­зації інвестиційної діяльності ЧДВ( А) заг):

АЧДВ(А)аг = АДВ(А)- Н - Нсв + АА; (12)

7) частка приросту чистої доданої вартості, отриманої за рахунок зниження со­бівартості продукції (ДВЧПС), у загальному прирості чистої доданої вартості від ре­алізації інвестиційних проектів:

ДВ Ес Х КЕВ/0 - (Н + НСВ) Х ДІН  . (13)

ДВчпс =-АЩ:-• (13)

8) частка приросту чистого доходу, отриманого за рахунок зниження собіварто­сті продукції (ДЧПС), у загальному прирості чистого доходу від реалізації інвести­ційних проектів:

Дчпс = Ес х КАДД10" Н; (14)

9) частка приросту чистого прибутку, отриманого за рахунок зниження собівар­тості продукції (ПЧПС ), у загальному прирості чистого прибутку від реалізації інве­стиційних проектів:

П    = Ес х Кев/0 - Н х Дін Х100. (15) АПЧ

Розрахунок зазначених показників фінансової ефективності реального інвесту­вання на основі даних досліджуваних підприємств не матиме економічного змісту, тому що отримані значення показників виробничої ефективності, на основі яких вони розраховуються, є від' ємними.

Для дослідження впливу ефективності інвестиційних заходів на ефективність інве­стиційної діяльності підприємства пропонується використання таких показників:

1) рентабельність майна підприємства та її зміна в порівнянні з попереднім роком;

2) рентабельність основних засобів та її зміна в порівнянні з попереднім роком;

3) рентабельність власного капіталу та її зміна в порівнянні з попереднім роком;

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

К В Кравченко - Аналіз впливу реального інвестування на ефективність господарської діяльності підприємств добувної промисловості