О В Зуєв - Аналіз впливу деяких характеристик процесів контролю на якість класифікації радіотехнічних засобів забезпечення польотів - страница 1

Страницы:
1 

ДК 629.735.05.621.3(045)

О.В. Зуєв, канд. техн. наук

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕЯКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЮ НА ЯКІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ

Проаналізовано вплив на якість класифікації радіотехнічних засобів забезпечення польотів імовірностей безвідмовної роботи протягом певних інтервалів часу з моменту початку до моменту завершення контролю засобу у цілому. Також дос­ліджено взаємозв 'язок інформаційної повноти контролю, імовірностей безвідмов­ної роботи, їх сукупний вплив на достовірність вірної класифікації.

Вступ. Класифікація радіотехнічних засобів забезпечення польотів (РТЗ ЗП) має на увазі отримання й обробку інформації про стан досліджуваного засобу з наступним при­йняттям рішення про його належність до певного класу [1].

Обробка інформації здійснюється з використанням засобів контролю, які не мо­жуть оцінити стан відповідного засобу миттєво. Зокрема, використання послідовних про­цедур контролю може привести до ситуацій відмов за параметрами засобу, перевірку яких було здійснено, до закінчення процесу контролю РТЗ у цілому.

Крім того, однією зі складових методичних помилок, що виникають у процесі кла­сифікації РТЗ ЗП є повнота контролю параметрів, що показує, якою мірою контроль пра­цездатності РТЗ за обраною сукупністю параметрів відрізняється від повного.

Постановка задачі. Якість класифікації РТЗ може бути оцінено із використанням показників імовірності вірної класифікації технічного стану [1]: достовірність вірного ух­валення рішення про працездатність РТС D , про непрацездатність D ,абсолютну досто­вірність вірної класифікації D:

D =   Р ~А , р   Р - А + В'

D = 1 - А - В,

де Р - імовірність знаходження РТЗ у працездатному стані; А - безумовна імовірність ух­валення помилкового рішення про непрацездатність у дійсності працездатного РТЗ; В -безумовна імовірність ухвалення помилкового рішення про працездатність у дійсності не­працездатного РТЗ.

Вирази (1) необхідно проаналізувати, з огляду на імовірність відмови РТЗ у процесі виконання процедури контролю й відсутності інформації з ряду контрольованих парамет­рів.

Для побудови імовірнісних моделей, які характеризують зазначені ситуації, доці­льно скористатися деякими результатами, отриманими в [2,3].

Розв'язання задачі. Розглянемо процес прийняття рішення про ТС РТЗ за резуль­татами контролю деякого і-го визначального параметра (ВП). Апріорно даний ВП може перебувати у стані працездатності і непрацездатності до моменту початку процесу конт­ролю з імовірностями, відповідно, Рі (t0) і Рі (t0) .

У часовому інтервалі від початку контролю РТЗ до моменту безпосереднього конт­ролю даного ВП t ПКІ, цей ВП може перейти зі стану «працездатний» у стан «непрацездат­ний» з імовірністю Wt(tnKi -10).

У момент часу tnKi починається контроль даного ВП РТЗ, який завершується в момент часу tm . На даному етапі можуть виникати помилки контролю з умовними ймові­рностями a i й р i.

Оскільки по закінченню контролю i-го ВП контроль РТЗ у цілому триває, то існує імовірність Wt (tk - tm) події відмови РТЗ, працездатного за i ВП, до моменту tk завер­шення процесу контролю РТС у цілому.

З урахуванням вищевикладеного, імовірнісний граф процесу ухвалення рішення при контролі i-го ВП може бути представлений у вигляді (рис. 1):

ьПКі

t

kki

t

Рис.1. Імовірнісний граф процесу ухвалення рішення при контролі i-го ВП

Відповідно до побудованого імовірнісного графа прийняття рішень, імовірності прийняття помилкових рішень до моменту завершення процесу контролю tk - Ai (tk) і

Bi (tk ) відповідно рівні:

A (tk) = P (to)W (tnk, - t0)a,W, (tk - tkk,),

B (tk) = P(to)W (tm - to)(i - a Ж (tk - tkk,) +

+ [P(to) + W(tГШ - to)P(to)]A ­(2)

Отримані вирази (2) підставимо у співвідношення (1) для одержання залежностей абсолютної достовірності вірної класифікації Д від імовірностей безвідмовної роботи в процесі контролю на відповідних тимчасових інтервалах Wi(tm - to) і Wi(tk -tm) . Дані залежності представлені на рис. 2 і рис. 3. Імовірність Pi(to) прийнята рівною 0,95.

d *

1,0 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9

0,5 0,6      0,7      0,8      0,9      1,0   Wt (tmi - to)

Рис.2. Залежність абсолютної достовірності вірної класифікації D від імовірності Ж(tnki- to)

da

1,0--

0,98-­0,96-­0,94-- .s'

0,0-1-1-1-1-1-►

0,5     0,6     0,7     0,8     0,9     1,0     Wfc - tkk,)

Рис.3. Графік залежності абсолютної достовірності вірної класифікації D від імовірності

W (tk - tkk,)

Аналіз виразів (2) і отриманих графічних залежностей дозволяє зробити висновок, що на імовірності Ai(tk) і Bi(tk) значною мірою впливає імовірність Wi (tk tm), а вплив імовір­ності W, (tnki—10) незначний.

З огляду на отримані результати й позначивши W (tk tkki) = W; A(tm) = Ai; В (tm ) = Bi; Рі (tnkj) = Рі, вирази (2) представляємо у вигляді :

А (tk) = aw ; в, (tk) = в, + (Р, — А, w (3)

Якщо ТС РТЗ визначається N незалежними параметрами , то вирази для визначен­ня імовірностей прийняття помилкових рішень А і Ві i приймуть вигляд :

N N

А=П P,П (P A),

N N

в, (P  A + в,)—П (Pi — A). (4)

Тоді абсолютну достовірність класифікації D знаходимо в такий спосіб :

N N N

D = 1 — П Pi —П (Pi — A + B,) + 2П (P  A ) (5)

,=1 i=1 i=1

Якщо контроль об'єктивно здійснюється по n з N незалежних ВП РТЗ , то для оцінки повноти контролю V використаємо вираз [2 ].

N

V  P (6)

i=n+1

Тобто як оцінку повноти контролю пропонується використати імовірність працез­датності РТЗ за неконтрольованою сукупністю параметрів.

Тоді з урахуванням імовірності безвідмовної роботи РТЗ протягом часу, що зали­шається з моменту оцінки i-го параметра до моменту завершення контролю, вираз (5) прийме вид:

N

N N N V + ПP,  1

D = 1 П P П (P  At + Вг) + 2П (P, — A, Wi-Ч-, (7)

На рис. 4 представлені графіки залежностей D від повноти контролю V для випад­ків Wi = 0,95 i 0,99

d

1,0

0,8 0,6 0,4 0,2

0 0,2       0,4      0,6       0,8       1,0 V

Рис.4. Графіки залежностей абсолютної достовірності класифікації від повноти контролю параметрів V при різних значеннях імовірностей Wi

Отримані залежності свідчать, що повнота контролю параметрів V значною мірою впливає на абсолютну достовірність класифікації D .

Висновки. На якість класифікації РТЗ в основному впливає імовірність безвідмовної його роботи протягом часу ,що залишається з моменту оцінки i-го параметра до моменту заве­ршення контролю РТЗ у цілому. Імовірність відмови РТЗ протягом часу від початку конт­ролю РТЗ до моменту початку безпосереднього контролю даного ВП на якість класифіка­ції впливає незначно, і для практичних розрахунків даною імовірністю можна зневажити.

Інформаційна повнота контролю значно впливає на імовірність класифікації й ви­бір оптимальної сукупності контрольованих параметрів є актуальним завданням.

Список літератури

1. Белоконь Р. Н., Скрипник В.М. Основи теории контроля. - Минск: 1987. - 152 с.

2. Зуев А.В. Анализ эффективности процессов контроля и регулирования в системах защиты при ограниченности информационного доступа//Захист інформації.Зб.наук.праць.-К.: КМУГА.-1999. - с.119-123.

3. Зуев А.В.,Хмелько Ю.М. Исследование процессов формирования решений о со­стоянии сложных технических систем//Актуальні проблеми автоматизації та інформацій­них технологій : Зб. Наук . праць Дніпропетр. Ун-ту.- 2001. - с.24-31.

А.В.Зуев АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ НА КАЧЕСТВО КЛАССИФИКАЦИИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЁТОВ

Проанализировано влияние на качество классификации радиотехнических средств обес­печения полетов вероятностей безотказной работы в течение определенных интервалов времени с момента начала до момента завершения контроля средства в целом. Также исс­ледована взаимосвязь информационной полноты контроля, вероятностей безотказной ра­боты, их совокупное влияние на достоверность правильной классификации.

A.V.Zuev ANALSIS OF THE SOME CHARACTERISTICS OF CONTROL PROCESSES ON RADIO ENGINEERING MEANS OF AIR TRAFFIC CLASSIFICATION QUALITY

Influence of the survival probabilities during defined time intervals at the moment of the means control completion on radio engineering means of air traffic classification quality is analyzed. Relationship between of the information control imcomleteness and survival probabilities, their combined influence on the classification truth also investigated.

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Зуєв - Аналіз впливу деяких характеристик процесів контролю на якість класифікації радіотехнічних засобів забезпечення польотів

О В Зуєв - Оптимізація технічного обслуговування та ремонту систем захисту інформації