І М Павленко, А С Семененко - Аналіз активів підприємства задачі та пріоритети - страница 1

Страницы:
1  2 

Формування ринкової економіки. 2011. № 25

4. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка / С. Дибб, Л. Симкин. СПб.: Питер, 2001. — 240 с.

5. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль.

СПб.: Питер, 2001. — 480 с.

6. Мелентьева Н. И., Бичун Ю. А. Маркетинговые коммуникации (теоретические и методические основы): Учеб. пособие / Санкт-Петер­бургский гос. ун-т экономики и финансов. Кафедра маркетинга / Г. Л. Багиев (науч. ред.). СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2001. — 99 с.

7. Примак Т. О. Маркетингова політика комунікацій [Книга]: навча­льний посібник / Т. О. Примак; МОНУ. К.: Атіка; Ельга-Н, 2009. — 328 с.

8. Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов / Харьковская академия технологии и организа­ции питания. Х.: НВФ «Студцентр», 1995. — 229с.

9. Акофф Р. О целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Эмери.

М.: Сов. радио, 1974. — 272 с.

10. Алешина И. В. Поведение потребителей / И. В. Алешина. М.:

Фаир-пресс. 1999. — 376с.

11. Денисов А. А. Современные проблемы системного анализа / А. А. Денисов. СПб.: СПбГПУ, 2005. — 296 с.

12. Шафалюк О. К. Гуманістична концепція споживача в маркетин­гу: [монографія] / Шафалюк О. К. К.: КНЕУ, 2008. — 200 с.

Статтю подано до редакції 28.02.11 р.

УДК 330.1+ 336.64+338.31

І. М. Павленко, канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств, В. А. Верба, канд. екон. наук, доцент кафедри стратегії підприємств, А. С. Семененко, студентка IV курсу спеціальності «Економіка підприємства», ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАДАЧІ ТА ПРІОРИТЕТИ

АНОТАЦІЯ. У статті аналізуються методи оцінки активів підприєм­ства та обґрунтовуються основні засади здійснення комплексної оцінки у відповідності до фінансово-стратегічних критеріїв.

© І. М. Павленко, В. А. Верба, А. С. Семененко, 2011

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фактори виробництва, активи підприємства, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз, теорія систем, стабіль­ність, стійкість

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются методы оценки активов предприятия и обосновываются задачи осуществления комплекс­ной оценки в соответствии с финансово-стратегическими крите­риями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: факторы производства, активы предприя­тия, финансовый анализ, стратегический анализ, теория систем, стабильность, устойчивость

ANNOTATION. Methods of evaluation of enterprise assets are considered on the basis of system theory in the article. Tasks of integrated analysis of assets are grounded as well.

KEYWORDS: factors of production, assets of enterprise, financial analysis, strategical analysis, system theory, stability, resistance (steadiness)

Постановка проблеми. Аналіз ефективності поточного функ­ціонування підприємства і прогнозування його ефективності та конкурентоспроможності у майбутньому неможливо здійснити без дослідження якісного та кількісного складу активів. Поточні тенденції формування вартості та цінності продукту, що відо­бражаються у зростанні ролі нематеріальних активів, спричинили доповнення наявного інструментарію оцінки матеріальних акти­вів рядом методів оцінки нематеріальних активів. Однак страте­гічний аспект управління активами, який вимагає взаємоузго­дження короткострокових і довгострокових цілей та дотримання положень теорії систем при виокремленні значущості кожного виду активів, обумовлює необхідність перегляду принципів ана­лізу активів підприємства та подальшого вдосконалення методів оцінювання.

Аналіз інформаційних джерел. Ідентифікації та оцінюванню активів присвячена значна кількість праць науковців і практиків, серед яких: І. Ангель, Л. Баруч, Н. Б. Білоус, А. О. Босак, О. М. Гре-бешкова, Л.^Едвінсон, Р. Каплан, М. Ю. Колесник, О. В. Мельник, Д. Нортон, Й. Рамірес, К. Е. Свейбі, А. Тойнбі, Н. О. Шпак, І. І. Яре­ма та ін. До найактуальніших питань, що піднімаються у цих ро­ботах, можна віднести:

• специфіка оцінки різних видів активів;

• особливості проведення оцінки активів у різних галузях економіки;

• вплив різних складових активів на процес капіталізації;

• структуризація складових активів на стратегічні та нестрате-гічні через визначення важливості впливу на показник конкурен­тоспроможності підприємства.

Але сучасні напрями в дослідженні управління активами не дозволяють визначити роль кількісного та якісного складу акти­вів у досягненні стійкості підприємства та стабільності його функ­ціонування як загальних показників ефективності, що передбачає застосування комплексного підходу в оцінці активів (одночасно обліковий, фінансовий і стратегічний аспекти) та дотримання ос­новних положень теорії систем.

Постановка завдання. Метою статті виступає обґрунтування основних засад здійснення комплексного оцінювання активів підприємства на основі показників стійкості та стабільності.

Результати дослідження. Окреслення ролі активів у досяг­ненні цілей підприємством передбачає розуміння їх призначення та механізму формування. Для уникнення труднощів співвідне­сення авторських підходів до класифікації активів підприємства та запропонованих ними понять, сформуємо логічну схему фор­мування активів підприємства з факторів виробництва (рис. 1). Це дозволить акцентувати увагу на визначенні сутності активів та їх елементів без зайвого семантичного навантаження.

Активи — це ресурси, що знаходяться у розпорядженні компанії і від яких вона очікує вигід у майбутньому

<^

Фактори виробництва — ре­сурси необхідні для вироб­ництва товарів та послуг

Матеріальні

-*-

Земля (природні ресурси)

 

-*-

Праця

Нематеріальні

 

Капітал

 

 

Підприємницькі здібності

 

 

Інформація

Рис. 1. Схема формування активів підприємства з факторів виробництва

Зі схеми видно, що до складових нематеріальних активів від­носяться:

• праця як сукупність розумових та фізичних здібностей людей;

• підприємницькі здібності як здатність людини організувати виробництво, ризикувати, бути новатором;

• інформація яка здатна перетворитись у знання.

Окрім зазначених складових, до активів відноситься частина капіталу яка виступає результатом минулих інтелектуальних на-працювань — циклічність функціонування.

Як показано на схемі, більшість факторів виробництва здатні перетворитись саме в нематеріальні активи підприємства. А тен­денція зростання частки витрат у вартості продукції, пов'язаних саме з використанням нематеріальних активів, та величина маржі відображають роль нематеріальних активів у створенні цінності підприємством. Сучасні методи економічного аналізу активів не дозволяють отримати об' єктивну оцінку, оскільки, як зазначає І. Ангель [2], традиційні фінансові методи (тобто такі, які ґрун­туються на даних бухгалтерського обліку) не враховують реаль­ної вартості нематеріальних активів. Безумовно, це стосується й інших складових економічного аналізу.

Так, З. Ф. Петряєва зазначає такі завдання класичного еконо­мічного аналізу активів:

— оцінка стану, структури та динаміки зміни активів підпри­ємства;

— оцінка впливу зміни активів на зміну фінансового стану підприємства;

— аналіз та оцінка ефективності функціонування активів під­приємства;

— виявлення причин позитивних і негативних тенденцій змі­ни активів підприємства [3].

Вищезазначені завдання виконуються у ході виконання бухгал­терського, фінансового та стратегічного аналізу активів підпри­ємства. Тому варто зазначити, що відокремлене застосування бух­галтерського обліку, фінансового та стратегічного аналізу — не­доцільне, тобто вони виступають складовими комплексного еко­номічного аналізу, кожен з яких відіграє окрему роль при прийнятті управлінських рішень (рис. 2).

Рис. 2. Місце і сутність складових економічного аналізу активів

Розглянемо сутність складових економічного аналізу активів та їх зміни в сучасних умовах інноваційної економіки, коли сут­тєву роль у функціонуванні підприємства відіграє капіталізація знань, склавши порівняльну таблицю.

Як бачимо, усі етапи аналізу активів не є самодостатніми. Здійснювати стратегічне управління компанією не можливо лише на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У той же час неможливо провести стратегічний аналіз активів без їх кількісних оцінок, які відображаються у бухгалтерських та фі­нансових звітах.

В умовах інноваційної економіки задача економічного аналізу активів ускладнюється. Оскільки, крім проходження всіх зазна­чених етапів аналізу, необхідно адаптувати їх до умов сучасності. З нашої точки зору, така адаптація, в першу чергу, повинна поля­гати у визначенні відповідності наявних активів короткостроко­вим і довгостроковим цілям підприємства, що може виражатися у таких узагальнених показниках, як стійкість конкурентної позиції підприємства та стабільність функціонування, які характеризу­ють діяльність підприємства незалежно від специфіки галузі, ринку, стратегії тощо.

Таблиця 1

АДАПТАЦІЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АКТИВІВ ДО УМОВ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Бухгалтерський облік активів

Фінансовий аналіз активів

Стратегічний аналіз активів

Завдання аналізу

Легітимізація, іден­тифікація, оцінка ста­ну, структури та ди­наміки активів під­приємства. (Виходя­чи з визначення бу­хгалтерського облі­ку, це — процес ви­явлення, вимірюван­ня, реєстрації, нако­пичення, узагаль­нення, зберігання та передачі інформації про діяльність під­приємства зовнішнім та внутрішнім кори­стувачам для прий­няття рішень [1])

Вивчення складу, структури майна та джерел його утво­рення, а також при­чин їх зміни для виявлення доціль­ності вкладення фі­нансових ресурсів в активи.

Особлива увага при цьому приділяєть­ся вивченню при­чин, які негативно впливають на фі­нансовий стан під­приємства [10]

Визначення кількіс­ного і якісного скла­ду та стратегічної ефективності акти­вів, тобто здатності забезпечити стійку перевагу в конку­рентному середови­щі. Виявлення цін­ності, ступеня уні­кальності, визначен­ня тривалості цик­лу життя, окрес­лення меж захище­ності активів орга­нізації та складно­сті заміни кожного виду активів [8]

Адаптація

методів

аналізу

до умов

економіки

знань

Необхідність розроб­лення «нового балан­су» для точної іден­тифікації, легітимі-зації та оцінки не­матеріальної скла­дової активів під­приємства [20]

Поширення мето­дів Value Based Ma­nagement (управлін­ня вартістю компа­нії). За таких умов основна функція фі­нансового аналізу полягає у визначен­ні вагомості скла­дових нематеріаль­них активів як драй­верів ринкової вар­тості підприємства [13]

Необхідність фор­мування методоло­гії виділення стра­тегічних активів під­приємства та оці­нювання їх впливу на процес досяг­нення стратегічних цілей компанії [7]

З позиції підприємства стійкість — це здатність системи збе­рігати свій працездатний стан з досягнення запланованих резуль­татів при наявності різних збурень. Натомість стабільність — це здатність системи скеровувати та прогнозувати процеси функці­онування за сталої структури протягом певного часу.

Враховуючи особливості бухгалтерського обліку та фінансового аналізу, охарактеризуємо задачу фінансової складової економічного аналізу активів як здатність розкрити обслуговуючий характерфінансових процесів на підприємстві, що передбачає забезпечення реалізації управлінських рішень як здатність підприємства на будь-який момент часу виконати свої фінансові зобов 'язання і стабіль­ності фінансування управлінсько-виробничих процесів.

Виходячи із сутності стратегічного аналізу, задача стратегіч­ної складової економічного аналізу активів полягатиме у здатно­сті виявлення узгодженості короткострокових і довгострокових інтересів підприємства — формування конкурентних переваг для забезпечення стійкості конкурентної позиції та стабільності у досягненні стратегічних рішень.

Розглянемо авторські пропозиції щодо методів оцінки активів і перевіримо їх відповідність означеним нами задачам.

Е. Р. Байбуріна та Т. В. Головко запропонували методику оцінки складових інтелектуального капіталу шляхом формування моделі до­слідження множинної регресії залежного показника інтелектуальної доданої вартості від незалежних факторів, що характеризують скла­дові інтелектуального капіталу [13]. Г. Л. Волкова наводить багато-факторну модель вартості компанії з урахуванням впливу нематері­альних активів як драйверів зростання вартості компанії [14].

Зазначимо, що розглянуті методи аналізу активів підприємства (табл. 2) мають стратегічний характер, оскільки покликані виявля­ти залежності між факторами зростання компанії у довгостроко­вому періоді. Отже, сучасні методи аналізу частково виконують поставлену нами задачу і потребують подальших удосконалень.

Таблиця 2

ПОРІВНЯННЯ БАЗОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Автор

Базовий показник для оцінки нематеріальних активів та побудови регресійної моделі

Формула для розрахунку

Байбуріна Е. Р., Головко Т. В.[13]

Інтелектуальна дода­на вартість

IEV = Market Value of Equity -Book Value of Equityi

Волкова Г. Л. [14]

Вартість активів під­приємства на основі показника доданої вар­тості

t EVA FVA

vt = Bt + e    m + F'+t+1

<=1 (1 + r)    r -(1 + r)T

Vt — ринкова вартість підпри­ємства;

Bt — вартість чистих активів

підприємства;

r — ставка дисконтування

У ході аналізу активів необхідно дотримуватись основного поло­ження теорії систем: коли різними авторами здійснюються спроби виокремити вплив тих чи інших активів на ефективність діяльності підприємства, то припускається помилка дезагрегування сукупного результату на суму результатів від кожної складової чи елімінуван­ня впливу одних складових. Згідно теорії систем не лише склад акти­вів, але і взаємозв'язок між ними обумовлюють сукупний результат:

Властивість системи Ф £ властивості елементів.

Враховуючи сформовані нами принципи аналізу активів, про­понуємо форму структуризації активів, яку показано на рис. 3.

Стратегічні активи

Нестратегічні активи

Ступінь замінності

Ступінь стабільності

 

..... N>( mm )

П

Легімітизована та гарантована трива­лість перебування у складі підприємст­ва, роки

Обсяги фінансуван­ня на утримання ак­тиву у довгостро­ковому періоді, тис. грн

 

Легко замінні^^

 

Замінні ^ max ^

X2

І2

 

Важко замінні або незамінні

X3

І3

 

Рис. 3. Форма структуризації активів

Носіями нематеріальних активів, а саме: фізичних та розумо­вих навиків, підприємницьких здібностей, інтелектуального по­тенціалу здатного перетворювати інформацію на знання — є лю­ди. Тому нематеріальні активи не можуть бути повністю під­контрольними підприємству у довгостроковому періоді. Важли­вим є визначення ступеню стабільності цих активів як міри за­мінності того чи іншого активу і прогнозування терміну перебу­вання його на балансі підприємства. Фінансовий аналіз повинен оцінити необхідні обсяги фінансування цих активів для забезпе­чення їх перебування у складі підприємства у довгостроковому періоді. Без урахування суб'єктивізму міри замінності стабіль­ність активів можна оцінити за такими показниками:

• термін дії контрактів про найм чи співпрацю з ключовими спеціалістами компанії;

• обсяг фінансування у розвиток персоналу, його соціальну підтримку та заробітну плату.

Та частина нематеріальних активів, що була сформована в ре­зультаті минулих інтелектуальних напрацювань і проявляється у формі відпрацьованих бізнес-процесів, бренду, патентів, ліцензій та ін., може бути оцінена за такими показниками:

• термін дії патентів, ліцензій, угод;

• обсяг фінансування в інноваційну діяльність компанії, що охоплюють усі функціональні підрозділи та напрями діяльності.

Тільки визначивши тривалість перебування активів у складі під­приємства та виявивши можливості їх фінансування з метою утри­мання у довгостроковому періоді, можна оцінити стабільність акти­вів. Знаючи рівень надійності активів, можна робити висновки про здатність підприємства забезпечувати стабільність свого функціо­нування. Скориставшись такою формою структуризації активів, легко визначити, які управлінські рішення потрібно приймати з приводу тієї чи іншої групи активів. Відповідно, необхідно на кшталт АВС-аналізу розподіляти час на управління та інвестиційні кошти на користь стратегічних активів. Фінансування стратегічних активів необхідно здійснювати з урахуванням міри їх замінності. Тобто заходи щодо забезпечення надійності активів варто проводи­ти прогресивним методом: чим важче замінити актив, тим більш за­ходів має бути спрямовано на забезпечення міри його надійності.

Висновки. Для визначення пріоритетів управління активами підприємства необхідно проводити оцінювання активів на основі поєднання методів фінансового та стратегічного аналізу, що доз­волить одержати результати, придатні для прийняття управлінсь­ких рішень у довгостроковому періоді. При цьому аналіз активів повинен здійснюватись при дотриманні наступних засад:

1) розгляд впливу активів на ефективність діяльності підпри­ємства лише як інтегруючого результату, який виступає наслід­ком певного способу поєднання наявного складу активів;

2) орієнтація на виявлення стійкості активів та стабільності управління ними як спосіб узгодження відповідних короткостро­кових і довгострокових управлінських рішень.

Спробою удосконалення методики проведення комплексного аналізу активів підприємства може виступати форма структури-зації активів, запропонована в статті.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

2. Антонов А .В. Системный анализ. — М.: Высшая школа, 2004. —

454 с.

3. Петряєва З. Ф. Організація і методика економічного аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. — 236 с.

4. Бояринова К. О.; Бацалай Т. М. Методичні підходи до виміру ін­телектуального капіталу підприємства (2010) Економічні науки/6 http://www.rusnauka.com/1_KAND2010/Economics/6 57982.doc.htm

5. Ваганова Л. В., Хрущ Н. А. Особливості оцінки та визнання в об­ліку нематеріальних активів // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 4. — T. 2. — С. 59—64 http://www.nbuv.

gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_4_2/pdf/059-064.pdf

6. Гребешкова О. М., Мельник О. В. Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства http://elgreb.at. ua/load/stati/strategicheskoe_upravlenie_nematerialnymi_aktivami_predprija tija/2-1-0-14

7. Гребешкова О. М, Федорцова І. О. Стратегічна діагностика акти­вів підприємства: постановка проблеми // Сіверянський літопис: Всеук­раїнський науковий журнал. — 2007. — № 6. — С. 196—203 // Елект­ронний режим доступу: http://economica.org.ua/2009/stratdiagaktiviv/

8. Пан Л. В. Збалансована система показників як інструмент ефек­тивного управління стратегією організації // Наукові записки НаУКМА. — 2003. — Т. 21: Економічні науки. — С. 56—63.

9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Econ/2003_21/09_p an_lv.pdf

10. Шпак Н. О., Білоус Н. Б. Сутність та класифікаційні ознаки інтелек­туального капіталу підприємства [Електронний ресурс] / Н. О. Шпак, Н. Б. Білоус. — Режим доступу : http://nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/v39ek45.doc

11. Ярема І. І., Босак А. О. Інтелектуальний капітал підприємства: структурний підхід // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи станов­лення і проблеми розвитку. — № 657. — 2009 // під редакцією Кузьмі-на О. Є.  — С.   138—144 http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/

Menegment/2009_657/23.pdf

12. Байбурина Э. Р., Головко Т. В. Эмпирическое исследование ин­теллектуальной стоимости крупных российских компаний и факторов ее роста // Корпоративные финансы. — 2008. — № 2(6). — С. 5—19. Електронний режим доступу: http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/msg/23542853. html

13. Волкова Галина Львовна. Обеспечение устойчивого развития промышленного предприятия на основе управления нематериальнымифакторами роста стоимости : дис.... канд. экон. наук: 08.00.05. — М., 2006. — 148 с. РГБ ОД, 61:07-8/2246 http://www.stankin.ru/sciense/ Volkova_Dissertation_Autoreferat.pdf

14. Гаранина Т. А. Роль нематериальных активов в создании ценно­сти компании: теоретические и практические аспекты // Корпоративные финансы. — 2009. — № 4 (12). — С. 79—96. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.data/676/052/1209/garanina_79_96.pdf

15. Ion Anghel Intellectual Capital and Intangible Assets Analysis and Valuation // Theoretical and Applied Economics, 2008, vol. 3(520), issue 3(520), pages 75—84 // Електронний режим доступу: http://econpapers. repec.org/article/agrj ournl/v_3a3 (520)_3 ay_3 a2008_3ai_3a3 (520)_3 ap_3 a75 -84.htm

16. J. Hand and B. Lev (eds.), Intangible Assets: Values, Measures and Risks, Oxford University Press, 2003.

17. Karl-Erik Sveiby Jan Methods for Measuring Intangible Assets// http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І М Павленко, А С Семененко - Аналіз активів підприємства задачі та пріоритети