Е О Тискина - Анализ систем технической защиты информации спеременными параметрами - страница 2

Страницы:
1  2 

(n +1) Ax(n) + (n —1) x(n) = y(n) ~ y(n) = 1(n)

v      '    v/v      /v /   s\ j,   на   входное   воздействие    JX '    v ' и

y(n) = n1(n).

В работе [2] была найдена обобщенная передаточная функция такой системы

ч   втРт\^2кв-( k+1) Р

V0)(p,т) =-> -.

0 2т  ^ (к +1)!

Изображение выходной координаты при ступенчатом входном воздействии y(n) =1(n)

X Ч Р)УУ — —-. (8)

Функция - оригинал , соответствующая изображению (8):

x(n)= J x*(p)epndp = уу—— skn1,

2igJJlt +1)! к,n—1

{1, велик = n -1, ,n      \0, велик Ф n 1

Окончательно получаем

. .   2n ^ ті     ч   2n т!

x(n) = — > --x(n) = — >--.

n! 1-і 2т+1 n! t—' 2т+1

Для входного воздействия y((n) = n   1(n) изображение выходной координаты

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №7 (161), 2011, Ч. 1.

85

x (p) = >тг~ Z-.

Использовав формулу обращения, получим

, л   2n m m! x(n) = — > -

n! m=0 2

Выводы

Проведенные исследования показали, что решена задача определения входного воздействия по известному выходному сигналу к заданной обобщенной передаточной функции и при этом входное воздействие может быть как детерминированным, так и случайным.

Лите ратура

1. Квейд Э. - Анализ сложных систем/Квейд Э. - М.: Мир, 1969. - 526 с.

2. Згуровський М.З. - Дискретно-непрерывные системы с управляемой структурой/Згуровский М.З., Денисенко В.А. - К.: Наукова думка, 1998. -351 с.

3. Згуровський М.З. - Основи системного аналізу/Згуровський М.З., Панкратов Н.Д. - К.: Вид. група BHV, 2007. -544 с.

4. Тискина Е.О. - Синтез оптимальных по быстродействию систем защиты второго порядка/Тискина Е.О., Хорошко В.А. // Радиотехникак, Вып. 163, 2010. - с. 31-36.

Надійшла в редколегію 29.05.2011

***

УДК 004.9:621.391.64

Ходаківський С.А.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДІАПАЗОНУ КУТІВ ПАДІННЯ СИГНАЛІВ ЗАШУМЛЕННЯ В ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ

У статті розроблено методику розрахунку діапазону кутів падіння сигналів зашумлення в оптичному волокні в системі активного зашумлення волоконно-оптичних ліній зв'язку. За рахунок використання методики на основі чисельного експерименту наведено приклад реалізації системи активного зашумлення волоконно-оптичних ліній зв'язку.

Постановка проблеми в загальному вигляді

Розвиток засобів зняття інформації, технічних засобів розвідки в тому числі, обумовлює зростання спроб здійснення несанкціонованого доступу (НСД) до інформації, порушення цілісності та доступності інформаційних ресурсів [1].

Оскільки, одними з перспективних каналів передачі інформації, що потребують ефективного захисту від НСД є волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ), актуальною залишається проблема захисту інформації, яка передається ВОЛЗ [2].

Невирішеною в рамках визначеної проблеми залишається задача розробки методики розрахунку діапазону кутів падіння сигналів зашумлення в оптичному волокні (ОВ), як однієї із складових частин реалізації системи активного зашумлення (САЗ) ВОЛЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

В більшості наукових джерел [1-5] досліджується тільки теоретична можливість застосування САЗ ВОЛЗ. З приведеного критичного аналізу, встановлено, що існує

86

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №7 (161), 2011, Ч. 1.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Е О Тискина - Анализ систем технической защиты информации спеременными параметрами