О В Ісай - Бухгалтерський облік - страница 1

Страницы:
1 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

О. В. Ісай,

доцент,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми організації контролю на підприємствах. Запропоновано пакет до­кументів, який є необхідною умовою ефективної діяльності служби внутрішньо-господарського контролю та забезпечення результа­тивності контрольних заходів, що будуть здійснюватися даною службою.

Ключові слова: контроль, контролінг, види контролю, внутріш­ньо-господарський контроль, організація контролю.

Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические проблемы организации контроля на предприятии. Предложен па­кет документов, который будет необходимым условием эффектив­ной деятельности службы внутреннехозяйственного контроля и обеспечения результативности контрольных мероприятий, кото­рые будут выполняться данной службой.

Ключевые слова: контроль, контролинг, виды контроля, внут-реннехозяйственный контроль, организация контроля.

Annotation. In the article the theoretical and practical problems of organization of control have been investigated on an enterprise. The block of documents, which will be the necessary condition of effective activity of service of inner-economy control and providing of effectiveness of control measures which will be executed this service, is offered.

Key words: control, controlling, variety control, internal control, organization of control.

Розробка та реалізація ринкових принципів і впровадження нових механізмів ринкової системи в Україні спричинили необ­хідність вдосконалення управління діяльності підприємств і кон­тролю економіки.

© О. В. Ісай, 2010

277

Враховуючи, що контроль як функція управління визначається економічними і політичними закономірностями розвитку певних фор­мацій, він повинен забезпечувати дію основного економічного закону формації і цілям суспільства, інтереси якого він забезпечує [1].

Контроль проявляється у функціях соціального управління, по­літичного керівництва, народної демократичної правової держави.

Усі ці функції тісно взаємопов'язані між собою через систему результатів прийнятих управлінських рішень, а контроль забез­печує шляхом спостереження і перевірки процесу на стадії функ­ціонування відповідного об' єкта з метою встановлення відхилен­ня його від заданих параметрів.

Ускладнення та різноманітність бізнес-процесів кожного кон­кретного підприємства, зростання конкуренції на ринку потре­бують прийняття більш оперативних і зважених рішень, які не можливо приймати на основі загальної та законодавчо регламен­тованої системи обліку і звітності, що не враховує індивідуальні особливості підприємства і конкретних бізнес-процесів. Усе це викликає потребу у створені такої інформаційної системи, яка відповідала б вимогам управління.

За останні роки в економіці України і в системі управління відбулись великі зміни, які мають відношення і до економічного контролю і його удосконалення.

В літературних джерелах сьогодні існують різні погляди щодо класифікації видів контролю [4—14]. Так, Б.Ф. Усач, Е.М. Романів [10, 13] за суб'єктами контролю виділяють державний, муніципаль­ний, незалежний контроль і контроль власника; В.Т. Білуха [4] класифікує види контролю — на державний, громадський, неза­лежний і контроль власника; В.М. Мурашко [7] — державний, відомчий аудит, недержавний, у тому числі контроль власника.

Слід зазначити і те, що автори по різному в класифікації видів контролю підходять і до змісту контролю: одні його визначають як організаційні форми фінансово-господарського контролю [4], інші — як організаційні форми економічного контролю [8, 10, 13].

На нашу думку, різноманіття класифікаційних ознак та їхня де­талізація призводять до зворотного результату, в результаті чого відбувається розмивання кордонів між видами і формами контролю.

Враховуючи те, що економіка України практично втратила монополію державної форми власності, то перестав бути єдиним і державний контроль. Це все привело до того, що контроль сьо­годні необхідно поділяти на державний і недержавний. У свою чергу державний контроль поділяють на відомчий, позавідомчий і контроль власника.

Для проведення внутрішньогосподарського контролю на під­приємствах, розпорядженням від 24 травня 2005 р. за № 158-р створена концепція розвитку державного внутрішнього фінансо­вого контролю [3].

Функції такого контролю будуть забезпечувати діяльність підприємств з погляду ефективності й законності виконуваних операцій, а також виконання співробітниками підприємства своїх посадових обов' язків, до складу яких повинні включатись конт­рольні процедури.

Позавідомчий державний контроль здійснюється іншими орга­нами державної влади в межах комунікації кожного з них. Він мо­же бути представлений на підприємстві такими видами контролю, як незалежний, банківський кредитний, суспільний, податковий.

За останні роки науковцями нашої держави, професорами Білу­хою В.Т., Бутинцем Ф.Ф., Усач Б.Б, Мурашко В.М., Павлю-ком В.В., Кужельним М.В., Савченко В.Я., Петрик О.А. та іншими науковцями, розроблені також ефективні й обгрунтовані концепції визначення місця фінансово-господарського контролю у системі управління та методологічні основи контрою фінансово-госпо­дарської діяльності. Слід зауважити, що більшість науковців роз­глядають його як фінансово-господарський контроль в системі управління та методологічні основи контролю і ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств. Слід відмітити, що госпо­дарський контроль практично є частиною фінансово-господарсь­кого контролю, а сам контроль охоплює лише основні господарські операції і процеси господарювання. Більш значним слід відзначити фінансово-господарський контроль, який охоплює економічні від­носини господарської діяльності підприємств різних форм власності.

В умовах ринкової економіки важко на сьогодні уявити керівни­ка підприємства (інвестора чи власника), який позбавляє себе одер­жувати систематично чи періодично повну і правдиву інформацію про витрати, результати фінансової діяльності, фінансовий стан та ін. Таку інформацію дає попередній, поточний та наступний конт­роль. Таке ж підтвердження можна одержати й із допомогою ревізій і аудиту. Проведення ревізій на сьогодні відносять до державного виду контролю, а аудит — незалежного. Тому, на нашу думку, сьо­годні класифікація видів контролю, яка існувала при державній фор­мі власності, не відповідає сьогоднішнім реаліям.

Сьогодні найбільш прийнятною класифікація видів контролю запропонована В. В. Павлюком і ін. [8].

Якщо проаналізувати класифікацію видів контролю, то майже всі автори пропонують контроль власника, тобто внутрішньогосподар­ський контроль, для введення якого необхідно створювати координа­ційний центр, який забезпечить контроль на всіх рівнях господарю­вання. Тоді виникає питання хто буде на підприємстві здійснюва­ти такий контроль і забезпечувати його нормативну базу, чи можуть на підприємстві існувати інші види контролю, такі як контролінг.

У свою чергу, в контролінг контроль включається окремим розділом і займається фінансуванням і оцінкою вже здійснених фактів у діяльності підприємств. Оцінка вже здійснених фактів визначається через порівняння перевірки і ревізій.

У методологічному плані частково функції внутрішньо госпо­дарського контролю і контролінгу співпадають і кінцева мета на­правлена на ефективність використання виробничих потужнос­тей і ресурсів усіх видів.

Якщо глибше розглянути сутність контролінгу, то він, врахо­вуючи результати здійснених управлінських рішень, враховуючи ситуацію як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, пови­нен спрогнозувати і розробити інструментарій для планування контролю та прийняття управлінських рішень на перспективу.

Існують інші форми організації внутрішньогосподарського контролю:

— спеціально створена служба внутрішньогосподарського кон­тролю;

— функції внутрішньогосподарського контролю покладені на головного бухгалтера;

— внутрішньогосподарський контроль здійснює аудиторська фірма;

— внутрішньогосподарський контроль здійснює консалтинго­ва фірма, на договірних умовах.

Вибір однієї з вище перелічених форм внутрішньогосподарсь­кого контролю залежить від розмірів підприємства, організацій­но-правової форми, організаційної структури управління.

Найефективнішою формою внутрішньогосподарського контро­лю є створення спеціального підрозділу (служби) контролю на під­приємстві, який у системі управління підприємством підпорядкову­ватиметься безпосередньо акціонерам Товариства. Стосовно реві­зійної комісії контроль на підприємстві буде ефективним лише за наявності компетентних кадрів, що згідно Закону Україна до її складу можуть входити виключно акціонери, серед яких не обов' язково будуть спеціалісти, що також унеможливлює надання даному органу відповідних функцій. Виходячи з цього, найдоціль­нішим є поточне підпорядкування служби внутрішньогосподарсь­кого контролю в період між зборами засновників ревізійної комісії.

Даною службою контроль повинен здійснюватись у напрям­ках: бухгалтерський, технологічний та адміністративний. Кожний із зазначених напрямків контролю також здійснюватиметься в розрізах попереднього, поточного та наступного контролю.

Отже, для забезпечення ефективного функціонування внутріш­ньогосподарського контролю на підприємстві, до даної служби штату повинні входити наступні спеціалісти: юрист, ревізор-бухгалтер, ревізор, програміст. Кількість спеціалістів того чи ін­шого напрямку залежить від обсягів діяльності підприємства та його організаційно-виробничої структури. Функції кожного з вище перерахованих суб' єктів контролю залежатимуть від на­прямів здійснення внутрішньогосподарського контролю на під­приємстві. І повинні бути зазначенні в організаційно-розпоряд­чих документах, які діють на даному підприємстві.

Для забезпечення виконання таких положень необхідно за­провадити пакет документів, до складу яких будуть входити:

— Положення про службу внутрішньогосподарського контролю;

— Положення про відповідальність посадових осіб-контро-лерів за перевищення повноважень та приховування фактів вияв­лених порушень;

— Положення про економічну безпеку підприємства;

— Положення про договірну політику;

— Положення про облікову політику;

— Інструкція з проведення інвентаризації активів та зобов'я­зань підприємства;

— Інструкція з проведення ревізії;

— Інструкція застосування комп'ютерних технологій під час проведення контрольних заходів;

— Інструкція з організації та проведення лабораторних дослі­джень.

Цей пакет документів є необхідною умовою ефективної діяль­ності служби внутрішньогосподарського контролю та забезпе­чення результативності контрольних заходів, що будуть здійсню­ватися даною службою.

Література

1. Конституція України № 254 / 96 — ВР //Відомості Верховної Ра­ди. — 1996. — 23 липня. — №30. — Ст. 141.

2. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII зі змінами та доповнення від

22.05.2008 р.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення кон­цепції розвитку  державного  внутрішнього  фінансового контролю

№ 158-р від 24.05.2005 р.

4. БілухаМ.Т., Микитенко Т.В.Фінансовий контроль: теорія. Ревізія, аудит: Підручник. — К., 2005. — 888 с.

5. Бутинець Ф.Ф. Господарський контроль, проблеми теорії та прак­тики // Вісник ЖДГУ- 004 «Право України». — 2005. — № 10. —

С. 83—86.

6. Клименко А. Форми фінансового контролю: поняття і зміст // Пра­во України. — 2005. — № 10. — С. 44 — 46.

7. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фі­нансово-господарської діяльності : Навч. пос. — К.: ЦУЛ, 2003. — 311 с.

8. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Анаєв Ш.М. — Контроль і ревізії: На­вч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 196 с.

9. Плескач В.П., Жадько К.С. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки // Фінанси України. — 2009. — № 6. — С. 85—93.

10. Романів Е.М., Хом'як Р.П., Мороз А.С., Озеран В.О. Контроль і ревізія. — Львів, 2004. — 328 с.

11. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К., 2004.

12. Сук П.К., Сук П. Л. Контроль і ревізія. — К., 2006. — 275 с.

13. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник / Богдан Федорович Усач; 7-ме вид., перероб. і доп. К.: Знання — Пресс, 2008. — 263 с.

14. Шпитко В. Контролінг. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 136 с.

Стаття надійшла до редакції 03.04.2010 р.

УДК 65.012.123

С. В. Калабухова,

канд. екон. наук, доцент, заст. зав. кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КОНЦЕПЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розумін­ня природи аналізу та аналітики управління підприємницькою ді­яльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління суб'єктами господарюван­ня, що поєднує в собі методологічний, організаційний, інформа­ційно-технологічний та кадровий аспекти.

© С. В. Калабухова, 2010

282

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Ісай - Бухгалтерський облік

О В Ісай - Особливості аналізу собівартості продукції за умов застосування нормативного методу обліку витрат