Н М Ткаченко - Бухгалтерських фінансовий облік - страница 1

Страницы:
1  2 

ОПОДАТКУВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н. М. Ткаченко

Бухгалтерський фінансовий облік,

ОПОДАТКУВАННЯ І ЗВІТНІСТЬ

Видання п 'яте, доповнене і перероблене

Підручник

Київ - Алеута - 2011

ББК 65.052.230я7 Т48

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18.2-1658 від 12.07.2005)

Рецензенти:

В. В. Сопко - академік АЕНУ, доктор економічних наук, професор, Київський національний

економічний університет ім. Вадима Гетьмана; В. Г. Швець - доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені

Тараса Шевченка;

В. Г. Горєлкін - доктор економічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет.

Т48 Ткаченко Н. М.

Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. - 5-те вид. допов. і перероб. - К.: Алерта, 2011. - 976 с.

ISBN 978-617-566-023-2

Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу "Бухгалтерський фінансовий облік". У підручнику викладено "Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку" (Частина 1-4 розділи), "Бухгалтерський фінансовий облік" (Частина II - 11 розділів), "Система і підсистема оподаткування, збори, штрафні санкції, облік (Частина III - 3 розділи), "Нарахування та сплата єдиного соціального внеску (Частина IV-3 розділи), "Фінансова звітність" (Частина V - 2 розділи). Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і наприкінці кожного розділу - зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним також учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, працівникам контрольно-ревізійних служб, аудиторам, викладачам, а також усім, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського фінансового обліку.

ББК 65.052.230я7

ISBN 978-617-566-023-2 © Ткаченко Н. М., 2006

© Ткаченко Н. М., 2011, доповнене і перероблене © Видавництво "Алерта", 2011

ПЕРЕДМОВА

В Україні із січня 2000 року відбулося реформування системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності у зв'язку з переходом ведення обліку на Національні стандарти з урахуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Це обумовлено рамками реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, який передбачає адаптацію законодавства України до законодавств різних країн світу і направлений на розвиток ринкових відносин, упровадження різноманітних форм власності.

У підручнику викладено чітку побудову бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін його організації та техніки ведення, яка підвищує роль обліку як основного способу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попередження ризику у виробничо-господарської діяльності, системі оподаткування, короткострокових та довгострокових зобов'язань, у складанні фінансової звітності, необхідної як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам.

В основу побудови підручника покладено Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" M996-IV від16.07.1999р., План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р., Податковий кодекс України 2011 р.

Особливістю побудови підручника (після ознайомлення з теоретичними основами побудови бухгалтерського фінансового обліку - Частина 1-4 розділи) є його структура -відповідно до технологічного процесу діяльності підприємства (від створення Власного капіталу, з урахуванням системи оподаткування в Україні, до фінансової звітності) - всього 5 частин підручника.

До кожного розділу наведено відповідні нормативні джерела (Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Накази відповідних міністерств, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Інструкції, Методичні рекомендації).

Кожний розділ підручника, пов'язаний з господарськими операціями, завершується кореспонденцією рахунків і субрахунків у зведених таблицях не тільки за їх номерами, але й за назвами, що значно полегшує користування цим підручником як студентам, так і практикам. Плани рахунків бухгалтерського обліку винесені в додатки наприкінці підручника.

Основні терміни, визначення, поняття, висновки, положення, законодавчі документи виділені напівжирним шрифтом, що допоможе читачеві оперативно відшукати необхідний матеріал для теоретичного та практичного використання.

Винесено в додатки:

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 (із змінами, внесеними відповідно до наказів Міністерства фінансів України №1012 від 90.12.2002р., №591 від 24.09.2004., №717від 20.10.2005р.; (враховано вимоги законодавства станом на 1 січня 2011 р.).

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва. Затверджено наказом Міністерства фінансів України №186 від 19.04.2001 р. (враховано вимоги законодавства станом на 1 січня 2011 р.).

П'яте видання підручника (четверте видано російською мовою) доповнено новою нормативною базою, відповідними доопрацюваннями, кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку митних операцій, закордонного відрядження, отримання субсидій та їх погашення та ін. (Частина II, розділ 2); доповнено нові види амортизації; облік необоротних активів, утримуваних для продажу шляхом експорту; облік придбання, продажу земельної ділянки, переведення землі до інвестиційної нерухомості (Розділ 3); облік довгострокових біологічних активів (Розділ 4); схеми комп'ютеризації заробітної плати (Розділ 5); схеми комп'ютеризації обліку готової продукції та її реалізації (Розділ 7); схеми комп'ютеризації обліку вексельних роз­рахунків (Розділ 8); облік довгострокових, короткострокових позик банків (Розділ 9). Частина III «Система і підсистема оподаткування, збори, штрафні санкції, облік» повністю перероблена відповідно до Податкового кодексу України 2011 р. Підручник доповнено новою частиною IV «Нарахування та сплата єдиного соціального внеску»; частина V - «Фінансова звітність в Україні».

П'яте видання підручника доповнено змінами, внесеними Податковим кодексом України.

ЗМІСТ

Передмова...................................................................................................................................... 2

частина і теоретичні основи побудови бухгалтерського фінансового обліку

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика, предмет і метод бухгалтерського фінансового обліку

1.1. Нормативні джерела..................................................................................................6

1.2. Суть та значення господарського обліку.................................................................7

1.3. Види обліку................................................................................................................8

1.4. Вимірники, що застосовуються в обліку...............................................................15

1.5. Завдання бухгалтерського фінансового обліку.....................................................15

1.6. Вимоги до ведення бухгалтерського обліку..........................................................16

1.7. Види підприємств відповідно до форм власності, на яких здійснюється облік.... 18

1.8. Предмет і мета ведення бухгалтерського обліку..................................................19

1.9. Об'єкти бухгалтерського обліку.............................................................................20

1.10. Метод бухгалтерського фінансового обліку, визначення та суть елементів.....24

РОЗДІЛ 2. Баланс, основи його побудови

2.1. Нормативні джерела ...............................................................................................31

2.2. Структура та основи побудови Балансу (форма № 1),

актив, пасив, статті Балансу ............................................................................................. 31

2.3. Господарські операції та їх вплив на статті Балансу...........................................37

РОЗДІЛ 3. Система бухгалтерських рахунків їх класифікація. План рахунків бухгалтерського обліку

3.1. Нормативні джерела................................................................................................41

3.2. Бухгалтерські рахунки, їх побудова......................................................................41

3.3. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки, позабалансові рахунки. Обороти і сальдо 42

3.4. Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція

рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки .................................................. 43

3.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку...................................................46

3.6. План рахунків бухгалтерського обліку.................................................................61

РОЗДІЛ 4. Документація. Облікові регістри. Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського

обліку

4.1. Нормативні джерела ...............................................................................................63

4.2. Документація...........................................................................................................64

4.3. Облікові регістри.....................................................................................................73

4.4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах...........73

4.5. Організація документообігу ...................................................................................77

4.6. Зберігання документів ............................................................................................78

4.7. Інвентаризація.........................................................................................................80

4.8. Форми ведення бухгалтерського обліку...............................................................87

4.8.1. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку.......................................87

4.8.2. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку..........................................89

4.8.3. Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку............................................93

4.8.4. Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку...........................................95

4.8.5. Методичні рекомендації із застосування регістрів

бухгалтерського обліку Журнальної форми обліку ........................................... 96

4.8.6. Механізовані й автоматизовані форми ведення

бухгалтерського обліку......................................................................................... 98

частина ii бухгалтерський фінансовий облік

РОЗДІЛІ. Формування і облік Власного капіталу та забезпечення зобов'язань (Клас 4: рахунки №40-49)

1.1. Нормативні джерела.......................................................................................................106

1.2. Формування і функції Власного капіталу та забезпечення зобов'язань.....................107

1.3. Формування і облік Статутного капіталу (pax. № 40).................................................112

1.3.1. Формування та облік Статутного капіталу

на державному підприємстві..............................................................................112

1.3.2. Формування і облік Статутного капіталу

в акціонерному підприємстві ............................................................................. 114

1.4. Формування і облік Пайового капіталу (pax. № 41) ....................................................125

Кореспонденція рахунків з обліку Пайового капіталу (pax. Мв 41).................126

1.5. Формування і облік Додаткового капіталу (pax. № 42)...............................................127

Кореспонденція рахунків з обліку Додаткового капіталу (pax. М 42)............129

1.6. Формування та облік Резервного капіталу (pax. № 43)...............................................131

Кореспонденція рахунків з обліку Резервного капіталу (pax. № 43)................132

1.7. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (pax. № 44).........................132

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподілених прибутків

(непокритих збитків) (pax. № 44)......................................................................133

1.8. Облік Вилученого капіталу (pax. № 45)........................................................................134

Кореспонденція рахунків з обліку Вилученого капіталу (pax. № 45)...............135

1.9. Облік Неоплаченого капіталу (pax. № 46)....................................................................136

Кореспонденція рахунків з облічу Неоплаченого капіталу (pax. № 46)..........137

1.10. Забезпечення майбутніх витрат і платежів, облік (pax. № 47)...................................139

Кореспонденція рахунків з обліку забезпечення майбутніх

витрат і платежів (pax. М 47)..........................................................................140

1.11. Облік цільового фінансування і цільових надходжень (pax. №48)............................142

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з цільовим

фінансуванням і цільовими надходженнями (pax. М 48)................................142

1.12. Облік страхових резервів (pax. №49)............................................................................144

Кореспонденція рахунків з обліку Страхових резервів (pax. 49)......................146

РОЗДІЛ 2. Облік грошових коштів, розрахунків та інших активів (Клас 3: pax. № ЗО, 31, 33, 36­39)

2.1. Нормативні джерела....................................................................................................... 149

2.2. Грошові кошти та еквываленти грошових коштів......................................................151

2.3 Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.... 153 2.3.1. Взяття на податковий облік банківських рахунків ............................................160

2.4. Форми безготівкових розрахунків в Україні ................................................................ 163

2.5. Особливості розрахунків зовнішньоекономічної діяльності....................................... 170

2.6. Облік коштів на рахунках у банках (pax. №31)............................................................ 173

2.6.1. Облік операцій у національній валюті (субрах. №311)...................173

Кореспонденція рахунків з обліку операцій на поточному

рахунку в Банку (субрах. №311).............................................................176

2.6.2. Облік операцій у іноземній валюті (субрах. №312)..........................183

Кореспонденція рахунків з обліку іноземної валюти (субрах. № 312)... 192

2.7. Облік касових операцій (pax. №30)............................................................................... 194

2.7.1. Порядок організації і ведення касових операцій .................................. 194

2.7.2. Відповідальність і зобов'язання касира згідно

з Договором, інвентаризація каси......................................................................199

2.7.3. Порядок одержання готівки в Банку і здавання до Банку.....................211

2.7.4. Касова книга.............................................................................................214

2.7.5. Облік касових операцій у системі рахунків (кореспонденція рахунків)217 Кореспонденція рахунків з обліку готівкових коштів (pax. №30).........219

2.8. Облік інших коштів (pax. №33)..................................................................................... 223

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з іншими

грошовими коштами (pax. №33).............................................................226

2.9. Облік розрахунків з покупцями та замовниками (pax. №36)...................................... 227

2.10. Дебіторська заборгованість, облік розрахунків

з різними дебіторами (pax. №37)........................................................................ 229

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з покупцями

та замовниками, та з різними дебіторами (Клас 3, pax. №36, 37)......230

2.11. Облік розрахунків з підзвітними особами (субрах. №372)......................................... 232

2.11.1. Нормативні джерела................................................................................232

2.11.2. Службові відрядження в межах України та за кордон, норми відшкодування витрат на відрядження,

облік розрахунків (субрах. №372) ................................................................... 233

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків із

підзвітними особами (субрах. № 372).....................................................243

2.12. Облік розрахунків за нарахованими доходами (субрах. №373).................................. 245

2.13. Облік розрахунків за претензіями (субрах. № 374)..................................................... 246

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків за претензіями (субрах. № 374) 247

2.14. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків (субрах. № 375).................. 247

Кореспонденція рахунків з обліку операцій, пов'язаних

із відшкодуванням завданих збитків (субрах. № 375)..........................248

2.15. Облік розрахунків з іншими дебіторами (субрах. № 377)............................................ 249

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з іншими дебіторами

(операції із "Запасами" за іноземну валюту у нерезидента) (субрах. № 377) 249

2.16. Облік Резерву сумнівних боргів (pax. №38)................................................................. 251

Кореспонденція рахунків з обліку Резерву сумнівних боргів та

списання дебіторської заборгованості (pax. №38)................................252

2.17. Облік витрат майбутніх періодів (pax. №39)................................................................ 253

Кореспонденція рахунків з обліку витрат майбутніх періодів (pax. №39)254

РОЗДІЛ 3. Облік необоротних активів (Клас 1: pax. №10-15, 17,19)

3.1. Нормативні джерела.......................................................................................................257

3.2. Необоротні активи підприємства (Клас 1) ....................................................................258

3.3. Облік основних засобів (pax. №10)...............................................................................260

3.3.1. Класифікація основних засобів...............................................................260

3.3.2. Види вартості основних засобів за П(С)БО 7 "Основні засоби"...........269

3.3.3. Зміни методології переоцінки основних засобів....................................271

3.3.4. Завдання бухгалтерського обліку основних засобів..............................274

3.4. Види ремонтів основних засобів та валово-витратний ліміт для ремонту.................274

3.5. Знос і амортизація основних засобів (pax. №13)..........................................................276

3.5.1. Знос основних засобів (pax. № 13)...........................................................276

3.5.2. Амортизація основних засобів (pax. №13).............................................278

3.5.3. Амортизація основних засобів за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

та Податковим кодексом України пп. 145.1.5...................................................282

3.6. Інвентаризація основних засобів...................................................................................289

3.6.1. Інвентаризація, терміни проведення.......................................................289

3.6.2. Порядок визначення розміру збитків від нестачі,

розкрадання, знищення (псування) матеріальних цінностей........................... 291

3.7. Облік основних засобів (pax. №10)................................................................................295

3.7.1. Документальне оформлення обліку основних засобів;

застосування субрахунків pax. №10 ................................................................... 295

3 .7.2. Кореспонденція рахунків з обліку основних засобів (pax. №10)... 311

3.8. Облік орендованих необоротних активів......................................................................323

3.8.1. Нормативні джерела.................................................................................323

3.8.2. Економічний зміст оренди (лізингу).

Форми фінансово-економічних відносин в Україні ......................................... 324

3.8.3. Орендна плата, методика розрахунку

Дебіторська заборгованість орендодавця .......................................................... 332

3.8.4. Облік фінансової оренди..........................................................................337

Кореспонденція рахунків з обліку операцій фінансової оренди.............340

3.8.5. Облік оперативної оренди........................................................................343

Кореспонденція рахунків з обліку операцій операційної оренди...........345

3.8.6. Облік інших необоротних матеріальних активів (pax. № 11)...............350

3.8.7. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. №112) 351 Кореспонденція рахунків з обліку малоцінних

необоротних матеріальних активів...................................................... 351

3.9. Облік нематеріальних активів (pax. № 12).....................................................................353

3.9.1. Нормативна база.........................................................................................353

3.9.2. Нематеріальні активи, їх оцінка..............................................................353

3.9.3. Амортизація нематеріальних активів. Інвентаризація...........................357

3 .9.4. Кореспонденція рахунків з обліку нематеріальних

активів (pax. №12)....................................................................................359

3.9.5. Розкриття інформації щодо нематеріальних активів

у примітках до фінансових звітів П(С)БО 6......................................................363

3.10 Облік довгострокових фінансових інвестицій (pax. №14).............................................363

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових інвестицій

(pax. М14) за методом участі в капіталі..............................................367

3.11. Облік капітальних інвестицій (pax. №15).....................................................................369

Кореспонденція рахунків з обліку капітальних інвестицій.................. 371

3.12. Відстрочені податкові активи (pax. №17).....................................................................372

3.13. Облік гудвілу при придбанні (pax. №19)......................................................................376

Кореспонденція рахунків з обліку гудвілу при придбанні (pax. .Vsl9)... 377

3.14. Відображення необоротних активів в облікових регістрах Журнальної форми........378

РОЗДІЛ 4. Облік запасів (Клас 2: pax. №20, 21, 22) та довгострокових біологічних активів (Клас 1: pax № 16)

4.1. Нормативні джерела з обліку запасів ........................................................................... 379

4.2. Організація обліку виробничих запасів, їх класифікація............................................ 380

4.3. Визнання та оцінка запасів згідно з П(С)БО 9 "Запаси".............................................384

4.3.1. Первісна вартість запасів.......................................................................З 84

4.3.2. Оцінка вибуття виробничих запасів......................................................386

4.3.3. Оцінка запасів на дату Балансу..............................................................387

4.4. Оцінка запасів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку...................389

4.5. Документальне оформлення надходження виробничих запасів

на склад, відпуску зі складу, облік.....................................................................390

4.5.1. Шляхи надходження, відпуску виробничих запасів,

документальне оформлення ............................................................................... 390

4.5.2. Облік виробничих запасів на складі......................................................406

4.5.3. Облік виробничих запасів у бухгалтерії................................................411

4.6. Облік поточних біологічних активів (pax. № 21)

та довгострокових біологічних активів (pax. № 16) .........................................419

4.7 Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) (pax. №22)......................425

4.8. Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризації.....................433

4.9. Кореспонденція рахунків з обліку запасів (Клас 2, pax. №20, 21, 22)..............436

РОЗДІЛ 5. Облік праці та її оплати (Клас 6: рахунок №66)

5.1. Нормативні джерела.......................................................................................................445

5.2. Заробітна плата, фонд оплати праці, штатний розпис................................................448

5.3. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум................................................457

5.4. Форми та системи оплати праці....................................................................................462

5.5. Облік використання робочого часу. Облік виробітку.

Тарифна система оплати праці...........................................................................465

5.6. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства........................................475

5.7. Види відпусток, тривалість, оплата..............................................................................483

5.8. Індексація грошових коштів громадян.........................................................................491

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н М Ткаченко - Бухгалтерських фінансовий облік

Н М Ткаченко - Теоретико-методологічні аспекти обліку нематеріальних активів

Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку

Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників

Н М Ткаченко - Організація бухгалтерського фінансового обліку