Н А Осницька - Особливості документування операцій з давальницькою сировиною між резидентами україни - страница 1

Страницы:
1  2 

ISSN 1994-1749. 2012. Bun. 1 (22). Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

УДК 657 Осницька Н.А., здобувач

Житомирський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто порядок та особливості документального оформлення операцій з давальницькою сировиною, окреслено проблемні питання та запропоновано шляхи їх вирішення

Постановка проблеми. Важливим елементом методу бухгалтерського обліку та складовою організації обліку на підприємстві є система документування. Первинні документи підтверджують факт господарського життя, що відбувся, і є підставою для його відображення в бухгалтерському обліку. Операції з давальницькою сировиною мають ряд специфічних ознак, які відрізняють їх від інших видів господарських операцій підприємства, що, відповідно, вимагає формування особливої системи документування. Документальне оформлення такий операцій на сьогодні залишається недостатньо дослідженим питанням, оскільки чинним законодавством не визначено типових форм первинних документів, які б відображали їх специфіку. Дана проблема набуває актуальності, тому що більшість підприємств-переробників поряд зі здійсненням операцій з давальницькою сировиною виготовляють продукцію власного виробництва, що ускладнює контроль за рухом давальницької сировини у процесі переробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації та порядку документального оформлення операцій з давальницькою сировиною розглянуті у працях О. Беляєвої, Н.Є. Білинської, Н.В. Голячук, Л. Грінь, І. Заруби, В.О. Іваненко, О.Р. Кіляр, В.М. Лемеш, Л.С. Стецюка, Н.М. Табаки, В.О. Терновського, В.Ю. Федяєвої та ін. Однак, не применшуючи ролі проведених досліджень, невирішеними залишаються проблеми документального оформлення операцій з давальницькою сировиною, які потребують подальших досліджень та удосконалення.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей здійснення операцій з давальницькою сировиною та їх вплив на порядок документування таких операцій.

Викладення основного матеріалу дослідження. Документальне оформлення господарських операцій на законодавчому рівні регулюється рядом нормативно-правових документів: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" під первинним документом розуміють документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Бутинець Т.А. стверджує, що документування є основним із восьми елементів методу бухгалтерського обліку, під яким слід розуміти процес оформлення операцій документами, що складається з чотирьох послідовних стадій: спостереження, сприйняття ФГЖ, вимірювання його вартісних і натуральних параметрів та фіксації даних на носії [3, с. 69].

На основі огляду чинного законодавства щодо питань документального регулювання операцій з давальницькою сировиною можна зробити висновок, що законодавчими     документами     визначаються     лише     загальні питання

© Осницька Н.А., 2012 217документального оформлення операцій у бухгалтерському обліку, проте, типових форм первинних документів для оформлення операцій з давальницькою сировиною не визначено.

Серед науковців відсутній єдиний підхід щодо переліку первинних документів, якими повинні оформлюватися операцій з давальницькою сировиною. Зокрема, одна частина вчених вважає, що документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною у переробника слід здійснювати у такій формі, як і операції з власними запасами, на думку інших - слід розробити окремі документи, які призначені для оформлення саме операцій з давальницькою сировиною (табл. 1).

За даними табл. 1 можна зробити висновок, що більшість авторів (Беляєва О., Дупай М.М., Дончук П.Н., Питель С.В., Хомин П.Я. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук'яненко Л.І., Садовська І.Б., Михалевич С.Г.) схиляються до думки, що оформлення операцій з давальницькою сировиною повинно здійснюватися в окремих первинних документах, призначених для фіксації саме таких операцій. Дотримуємося такої ж позиції, оскільки таке ведення документування забезпечить належний контроль за давальницькою сировиною замовника на всіх етапах здійснення операцій з нею. Тому з метою уніфікації даних бухгалтерського обліку вважаємо за доцільне при документуванні операцій з давальницькою сировиною використання окремих первинних документів.

Таблиця 1. Аналіз підходів вчених щодо документального оформлення руху давальницької сировини

Автори

Використання первинних документів, призначених для документування власних виробничих запасів

Використання окремих первинних документів

Беляєва О. [1]

-

+

Білинська Н.Є. [2]

+

-

Бутинець Ф.Ф.,           Жиглей І.В. , Пархоменко В.М. [4]

+

 

Дупай М.М.,               Дончук П.Н., Питель С.В., Хомин П.Я. [1]

-

+

Кадуріна Л.О., Савченко О. [1]

+

-

Кузьмінський Ю.А.,         Козак В.Г., Лук'яненко Л.І. [13]

-

+

Садовська І.Б., Михалевич С.Г. [15]

-

+

Кількість авторів

6

10

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинні документи повинні містити такі обов'язкові реквізити, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її' оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції [20].

На нашу думку, до обов'язкових реквізитів форм первинних документів, призначених для оформлення операцій з давальницькою сировиною, слід також віднести номер та дату складання договору щодо операцій з давальницькою сировиною, найменування та місце знаходження підприємства-переробника та підприємства-замовника.

Оскільки перелік форм первинних документів, якими повинні оформлюватися операції з давальницькою сировиною, чинним законодавством не встановлено, тому підприємствам необхідно самостійно обирати та розробляти форми документів, якібудуть задіяні у документуванні даних операцій. При цьому, обрані або самостійно розроблені форми первинних документів обов'язково повинні бути затверджені в обліковій політиці підприємства.

Аналізуючи міжнародний досвід щодо порядку документування операцій з давальницькою сировиною Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Узбекистан, слід відмітити, що у Російській Федерації та Республіці Білорусь відсутні законодавчо встановлені форми первинних документів, які слід використовувати для оформлення таких операцій. Натомість, законодавчими органами Республіки Узбекистан розроблено Положення про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з давальницькою сировиною [21]. Згідно з даним Положенням первинними документами, що дозволяють фіксувати операції з давальницькою сировиною в бухгалтерському обліку є акт приймання-передачі давальницької сировини, накладна на передачу давальницької сировини, відомість обліку давальницької сировини, рахунок-фактура, акт приймання-передачі продукції переробки давальницької сировини та звіт про використання давальницької сировини. На нашу думку, даний нормативний документ заслуговує на увагу та детальне вивчення і аналіз з метою запозичення позитивного досвіду в сфері діловодства та бухгалтерського обліку.

З метою визначення думок вчених щодо переліку первинних документів, які використовуються для оформлення операцій з давальницькою сировиною, розглянемо детальніше їх систематизацію, представлену у таблиці 2.

Проведений аналіз показав, що серед вчених відсутня єдина думка щодо системи документального оформлення операцій з давальницькою сировиною. Більшість з них пропонують передавати давальницьку сировину в переробку за допомогою накладної або акту приймання-передачі давальницької сировини; оформлювати рух давальницької сировини під час здійснення операцій з нею за допомогою лімітно-забірної картки на відпуск давальницької сировини; передачу продуктів переробки давальницької сировини - акту приймання-передачі продуктів переробки давальницької сировини або накладної; прийняття робіт з переробки давальницької сировини - акту виконаних робіт та звіту про використання давальницької сировини. Однак, варто відмітити, що автори лише визначають перелік первинних документів, не розроблюючи їх типові форми.

Крім розглянутих первинних документів підставою для оприбуткування, зберігання та витрачання давальницької сировини є і супровідні документи. Такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко [4], Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпущенко [6], В.Ю. Федяєва [18, с. 69] до супровідних документів відносять транспортні документи (морський коносамент, залізнична чи автомобільна накладна, поштова квитанція та ін.); сертифікати якості, специфікацію, страховий поліс; технічну документацію на продукцію технічного призначення (техпаспорт, креслення, інструкція по збиранню, монтажу, налагодженню та експлуатації); інші документи, передбачені контрактом (сертифікат ваги, походження товару, пакувальні листи тощо); технологічну схему.

Таблиця 2. Аналіз застосування первинних документів щодо оформлення операцій з давальницькою сировиною (ДС) за етапами їх здійснення

\

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ Автори

lJ О

ст>

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первинний \ документ \

Садовська І.Б., Михалевич

Дробишевський Н.П. [8, с.

Єщенко С. [9]

Непочеловіч Н. [14]

Шашко Т. [19]

Грінь Л. [7]

Кіляр О.Р. [12]

Кол. авторів [16]

Табака Н.М. [17]

Федяєва В.Ю. [18, с. 69]

Білинська Н.Є. [2, с 156]

Іваненко В.О. [11]

Голячук Н.В. [5]

Разом

1

2

з

 

5

6

7

 

9

10

11

12

13

14

15

І етап. Передача замовником давальницької сировини переробнику

Відвантажувальна накладна

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

1

Накладна

-

+

+

+

-

-

+

 

+

-

+

-

-

6

Довіреність (М-2)

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

2

Прибутковий ордер

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

Товарно-транспортна

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

 

5

накладна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарна накладна

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

2

Накладна на передачу ДС

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

2

Акт приймання-передачі ДС

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

5

ІІ етап. Переробка давальницької сировини

Лімітно-забірна    картка на відпуск ДС

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

2

Калькуляція

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

1

Акт-вимога       на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

Накладна     на внутрішнє переміщення матеріалів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

1

ІІІ етап. Передача продуктів переробки замовнику

Накладна     на передачу продуктів переробки давальницької сировини

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

2

Податкова накладна

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н А Осницька - Бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень за ключовим словом давальницька сировина

Н А Осницька - Особливості документування операцій з давальницькою сировиною між резидентами україни